.

menu karawanken

Tekstvak:

Nieuwsbrief Karawanken 
jaargang 1, nr. 1   

januari 2003

Van de voorzitter

De nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief is een eerste exemplaar dat als zodanig minimaal 4 keer per jaar zal verschijnen. De nieuwsbrief is bedoeld voor leden, begunstigers, leden van Het Sympathie Orkest en de sponsors. Het bestuur ziet het als een taak de communicatie met de leden en de achterban o.m. op deze wijze te onderhouden.
In de Nieuwsbrief zullen een aantal vaste en een aantal wisselende rubrieken komen waarmee wij zowel actuele informatie als achtergrondgegevens willen geven. Ook bijdragen van leden, van derden en leden van het Sympathie-orkest zijn welkom.
Voorlopig neemt het bestuur de redactie op zich maar het is niet uitgesloten dat zich hier in 2003 veranderingen in voordoen. In een koor van ruim 85 mannen moeten zich ongetwijfeld redactioneel aangelegde personen bevinden. U hoort dit nog van ons.

Mijn eigen ervaring met het koor
Als voorzitter van de Karawanken is het steeds weer een uitdaging de optredens van het koor mee cachet te geven. Dit geldt zowel in de opstelling, de uitstraling maar ook in de muzikale kwaliteit. Het was dan ook bijzonder plezierig dat het koor wilde optreden tijdens mijn afscheid als voorzitter van de Raad van Bestuur van de Stichting Welstaete. Voor het eerst mocht ik het koor zelf met mijn echtgenote Claire aanhoren in De Blauwe Kei in Veghel en met mij nog ca. 400 gasten die allen hebben genoten. De keuze van de liederen had alles van doen met mijn Bourgondische hobby’s als koken en wijnen proeven. Tot grote hilariteit van de gasten werd o.m. het lied De Spijskaart gezongen waarvan de tekst duidelijk verstaanbaar was. Het koor presenteerde zich hiermee voor een gezelschap dat dit optreden bijzonder waardeerde. Chapeau!
Henk Hermelink, voorzitter

Wetenswaardigheden
Wisseling van dirigent
In april 2002 maakte onze dirigent Willy Brouwers het bestuur en later de leden bekend dat hij aan het einde van het 25-jarig jubileum van de Karawanken zijn dirigentenstokje zou neerleggen. Het bestuur heeft dit besluit onder dank voor bewezen diensten geaccepteerd en is vervolgens op zoek gegaan naar een bekwaam opvolger.
In de persoon van Jan Heesakkers uit Beek en Donk heeft het bestuur een waardig opvolger gevonden. Jan heeft vanaf 9 januari 2003 de muzikale leiding van het koor overgenomen van Willy Brouwers.

Intern heeft het koor tijdens een bijzonder feestelijke avond op 16 januari 2003 afscheid genomen Willy Brouwers en zijn echtgenote Thera.

De Beschermvrouwe: Mieke Vos
Sinds geruime tijd heeft het Mannenkoor De Karawanken een Beschermvrouwe in de persoon van mevrouw Mieke Vos. Zij reageerde indertijd spontaan positief op onze vraag of zij die functie op zich wilde nemen. Wel was bij haar de inhoud van functie bepalend voor haar besluit. In de loop van het jubileumjaar heeft zij ons laten zien dat zij de uitgesproken verwachtingen ook geheel waarmaakt. Zo was zij op alle vergaderingen van de jubileumcommissie aanwezig, gaf zij acte de presence bij het vertrek en de thuiskomst van het koor vanuit de Elzas en bereidde zij mede het themamisboekje voor voor de jubileumviering op 6 oktober.
Mieke Vos is de echtgenote van de burgemeester van Uden, de heer Josef Vos.

Het jubileumjaar
Het jubileum jaar is ten einde. Uit de rapportage van de jubileumcommissie en uit eigen bevindingen heeft het bestuur vastgesteld dat het een grandioos jaar is geweest. De inspanningen van vele leden hebben geleid tot mooie optredens en echte hoogtepunten zoals het jubileumconcert in Theater Markant te Uden op 6 oktober en de opluistering van de H.Mis in de Kathedraal van Straatsburg tijdens de jubileumreis naar de Elzas.
Mede dankzij de ondersteuning van sponsors en leden van Het Sympathie Orkest kon het koor een aantal optredens verzorgen in de regio.
Voor de penningmeester is uiteraard het blijven binnen de opgestelde begroting een geruststellende gedachte.
Het laatste optreden in het kader van het jubileumjaar vond plaats op 8 december 2002 in De Schakel te Volkel. En klarinetsectie van het orkest van de Luchtmachtkapel bracht afwisselend met het koor enkele zeer geslaagde muzikale werken ten gehore.

Een nieuw beleidsplan
Het nieuwe beleidsplan van het Mannenkoor De Karawanken is door het bestuur vastgesteld en ondertussen op 12 december 2002 door de leden van het koor goedgekeurd. Het beleidsplan was nodig omdat het vorige beleidsplan eind 2002 afliep. De volgende beleidsperiode loopt van 2003 tot eind 2005.


Beleidsplan 2003 - 2005
In het goedgekeurde beleidsplan geeft het bestuur aan de hand van beleidsstellingen de beleidsontwikkelingen weer. Daarnaast heeft het bestuur gekozen voor een korte verantwoording van gerealiseerde zaken in de afgelopen periode.
De 17 beleidsstellingen luiden als volgt:

1. Het Mannenkoor De Karawanken is een zelfbewuste vereniging die door muzikale kwaliteit en goede presentatie de koorzang voor mannen tot een hoger niveau verheft. Het koor straalt niveau en zangplezier van de leden uit.
2. Het koor presenteert zich als mannenkoor met amateurzangers waarbij het niveau van presentatie en organisatie tendeert naar professioneel. In de kwaliteit van zang en presentatie streeft het koor een zo hoog mogelijk niveau na.
3. Het koor positioneert zich als middelgroot mannenkoor met een uitgebreid repertoire van meerstemmige liederen en muzikale werken. Het koor zingt a capella en met instrumentale begeleiding.
4. In de presentatie draagt uniforme kleding en gedisciplineerd gedrag bij optredens bij aan het beeld van semi-professionalisme.
5. In optreden en begeleiding draagt het mannenkoor bij aan de promotie van de koorzang in het algemeen en die van de regio Brabant Noord Oost in het bijzonder. De beschermvrouwe van het koor draagt bij aan de promotie van het koor, van de regio en met name van Uden/ Volkel en omgeving.
6. Mannenkoor De Karawanken kan zich meten met koren van vergelijkbare omvang in Nederland.
7. Het koor stelt optredens in de Udense gemeenschap centraal maar neemt tevens deel aan (uitwisselings)concerten in de regio.
8. Reizen en tournees vinden met regelmaat plaats en staan in het teken van de uitoefening van de koorzang. In de presentatie zal de regio Brabant Noord Oost en de hoofdsponsor worden gepromoot.
9. Voor optredens op verzoek vraagt het mannenkoor een navenante vergoeding.
10. Als Vereniging Mannenkoor De Karawanken bevordert het koor de onderlinge contacten, het sociaal verkeer en de onderlinge saamhorigheid. Naast contacten tussen de leden is er aandacht voor de contacten tussen de leden en partners onderling.
11. Het verenigingsverband in het koor draagt bij aan het verhogen van de kwaliteit van de koorzang.
12. De bestuursleden en de dirigent stimuleren in het bijzonder zowel de kwaliteit van de koorzang als ook het sociale aspect van de vereniging.
13. Het koor heeft een laagdrempelig toelatingsbeleid ten aanzien van nieuwe leden. Muzikale vorming en stemontwikkeling vinden in koorverband plaats. Van (kandidaat)leden wordt mede om die reden aanwezigheid op de repetities en bij de optredens als vereiste gesteld tenzij bijzondere omstandigheden dit verhinderen. “Als lid kom je, als je kunt”
14. Het koor heeft geen behoefte aan groei omwille van de groei. De nadruk in de groei ligt op zangers van 50 jaar en jonger.
15. Het koor voert een actief beleid met betrekking tot begunstigers (leden van Het Sympathie Orkest en sponsors. Zij kunnen zowel de vereniging als ook evenementen ondersteunen.
16. De tegenprestatie van de zijde van het koor kan geschieden in de vorm van bijzondere optredens of vermelding in programmering en correspondentie.
17. Het koor beschikt over een herkenbaar beeldmerk ofwel logo dat consequent wordt gehanteerd. De huisstijl van het mannenkoor De Karawanken is uniform, herkenbaar en opgebouwd rondom dit beeldmerk.


Speerpunten
Kort samengevat zijn volgende actiepunten / speerpunten aan de orde:
• Het bestuur wil voortgaan op de ingeslagen weg.
• De nieuwe dirigent zal naar verwachting van het bestuur een aanpassing c.q. gewenning bij de koorleden vragen.
• De ingezette lijn van verdere verhoging van het niveau van het koor wordt ook onder zijn leiding voortgezet.
• Het nieuwe repetitieschema voorziet in een zomerstop van ca. 5 weken. Er worden alleen nog wekelijkse repetities gepland van 20.00 tot 22.15 uur.
• Het bestuur streeft naar een 80% aanwezigheidsscore van het koor maar ook van ieder individueel lid.
• De groei van het koor wordt in deze beleidsperiode getemporiseerd met de nadruk op zangers van 50 jaar en jonger.
• Niet omwille van de competitie maar omwille van de uitwisseling stelt het bestuur voor beperkt aan de Zangersdag KNZV (zangersverbond) deel te nemen.
• De commissies kunnen evenals voorgaande beleidsperiode eigen initiatieven ontwikkelen binnen het beleid van de vereniging. Het bestuur coördineert en bewaakt de hoofdlijnen.
• Aan de verdere uitbouw van Het Sympathie Orkest wil het bestuur aandacht blijven geven. Gedane toezeggingen als een donateurconcert e.d. wil het bestuur nakomen.
• Het idee van een eigen huisorgaan is volgens de opvattingen van het bestuur noodzakelijk mede om de band met de leden van Het Sympathie Orkest en die van de koorleden (en het thuisfront) te verstevigen.
• Het bestuur staat een actieve rol van de Beschermvrouwe op eenzelfde wijze als tot op heden voor ogen.
• Het ontwikkelen van een tweede CD (thema kerst en algemeen) ligt in de lijn die het bestuur voorstaat.


Het afscheid van Willy Brouwers.
Op 16 januari vulde zich tussen 19.30 en 20.00 uur het repetitielokaal van De Karawanken met leden en partners om afscheid te nemen van Willy Brouwers als dirigent van het koor.
In het officiële deel van de avond memoreerde de voorzitter de grote verdiensten van Willy voor het koor. Zo startte hij ruim 18 jaar geleden met 16 leden en laat nu een koor achter met ruim 85 leden. Ook muzikaal stuwde hij het koor tot grote hoogte. De diverse concerten werden afgewisseld met informele optredens en ludieke zoals tijdens het Grand Gala du Knoeris, de Udense Kersenfeesten. Ook de optredens tijdens de vele buitenlandse trips die het koor maakte maakten hier deel van uit.
Aan Willy werd met alle egards het buitengewoon lidmaatschap van de Vereniging Mannenkoor De Karawanken aangeboden met een fraaie oorkonde ter bevestiging. Daarnaast was er een handgeschilderd wandbord dat de herinnering aan 18 jaar leiderschap levendig zal houden.
Namens alle leden van koor mocht Henk Hermelink als voorzitter aan Willy en Thera een royale reischeque overhandigen ter vrije besteding.
Tijdens het informele deel van de avond werd Willy (en met hem Thera) verder op een vaak ludieke wijze uitgezwaaid.
Gezien zijn reactie aan het einde van de avond was dit afscheid een schot in de roos.
Ook werd tijdens deze feestelijke avond Antoon van Duijnhoven uitgezwaaid. Als medeoprichter van het koor werd ook hem het buitengewoon lidmaatschap met een oorkonde aangeboden.
Op de avond waren ook de nieuwe dirigent Jan Heesakkers en de pianist Wim van Asseldonk met partners aanwezig. Zij hebben zo uitgebreid kennis kunnen maken met de cultuur van feesten die De Karawanken zeer eigen is.

Optredens Uden on Ice
Hoewel de weersomstandigheden verre van optimaal waren trad Het Mannenkoor De Karawanken tot twee toe op tijdens de Udense manifestatie Uden on Ice.
Vanaf de kiosk werden diverse luchtige en sfeervolle (kerst)liederen gezongen. Ondanks het slechte weer trotseerden vele bezoekers aan het Udense centrum de weersomstandigheden om het koor te beluisteren. In de pauze en na afloop was er vaak de nodige Jaegermeister en Glühwein voor nodig om de temperatuur (en de stem) van de zangers weer op niveau te brengen.

De repetities in 2003.
Met ingang van het nieuwe jaar 2003 repeteren de Karawanken iedere donderdagavond in Jeugdhuis De Sprong in Volkel. De repetitie begint om 20.00 uur en eindigt om ca. 22.15 uur. Om 21.00 uur pauzeren de leden.
Mocht u eens interesse hebben een gewone repetitie bij te wonen, u bent van harte welkom. Het is wel plezierig als u dit vooraf aan de secretaris kenbaar maakt. (Hans Muller Tel 0413-246432)
Het zomerreces is vastgesteld van 24 juli tot en met 14 augustus.
Jeugdhuis De Sprong vindt u overigens aan de Aert Willemsstraat in Volkel achter het voormalige Rabobank gebouw.

Optredens in 2003
Zondag 4 mei 2003 vanaf 18.00 uur
• Dodenherdenking PiusX kerk Uden
Zondag 18 mei 2003 vanaf 15.00 uur
• Matineeconcert Oss
Donderdag 10 juli 2003 vanaf 17.30 uur
• Afscheid Johan Wendt als directeur
Zondag 5 oktober 2003 om 10.00 uur
• H.Mis Lambertuskerk Veghel
• t.g.v. 50 jarig huwelijk van het lid Antoon Hendriks

Ledenmutaties.
Nieuw lid vanaf 31 december 2002
• Edo Stouten, 1e bas
Afgemeld als lid vanaf 1 januari 2003
• Antoon van Duijnhoven, 1e tenor
• Willy Brouwers, dirigent
Afgemeld als lid vanaf 1 februari 2003
• Wil Couwenberg 2e tenor.
Buitengewoon lidmaatschap vanaf 1 januari
• Antoon van Duijnhoven, medeoprichter
• Willy Brouwers, voormalig dirigent

De volgende nieuwsbrief kunt u begin april 2003 verwachten. Kopij inleveren vóór 25 maart a.s. bij een van de bestuursleden.
Bijdragen zijn van harte welkom.