.

menu karawanken

Tekstvak:

Nieuwsbrief Karawanken
jaargang 1, nr. 2

april 2003

Van de voorzitter

Een nieuwe lente, een nieuw geluid.

Zo wil ik de verandering in ons koor bestempelen die de komst van Jan Heesakkers als nieuwe dirigent met zich bracht. Al bij zijn afscheid memoreerde Willy Brouwers dat er veranderingen zouden optreden. Iedere dirigent heeft zijn eigen opvattingen over interpretatie, tempi e.d. Het was na een succesvolle periode van 18 jaar Willy Brouwers dan ook wennen aan Jan Heesakkers als zijn opvolger. Inmiddels is deze gewenning omgeslagen in enthousiasme bij bestuur en leden. Hierbij speelt ook de repetitiebegeleiding van Wim van Asseldonk als pianist een grote rol.

Het is plezierig dat een koorlid onze inspanningen voor de nieuwsbrief actief ondersteunt door eigen bijdragen te leveren. U herkent ze niet als lezer maar dat is op verzoek van betreffend koorlid.

Mij valt op dat de opkomst op de repetities beter en gemotiveerder is dan voorheen. Ik wil dan ook alle leden een compliment maken voor de inspanningen die zij zich getroosten op de repetities aanwezig te zijn. De voorbereiding voor de optredens op 4 mei en het concert in Oss op 18 mei vragen ons aller inzet.
Henk Hermelink, voorzitter


Wetenswaardigheden

De nieuwe dirigent Jan Heesakkers
De nieuwe dirigent vanaf begin januari 2003 van Mannenkoor De Karawanken is Jan Heesakkers (66). Jan woont met zijn echtgenote Rieky in Beek en Donk en is al vele jaren professioneel musicus. Hij studeerde viool aan het Conservatorium in Tilburg en volgde later de opleiding Koordirectie. Doordat het professioneel vioolspelen medisch gezien niet meer mogelijk was, legde hij zich volledig toe op het dirigeren van koren. Toen de voorzitter hem vroeg als opvolger van Willy Brouwers het Mannenkoor De Karawanken te gaan dirigeren heeft hij enige bedenktijd genomen. Hij kende het koor uit een korte periode dat hij Willy Brouwers verving. Dit en het feit dat het bestuur hem vroeg zich voor 4 à 5 jaren te verbinden aan het koor trokken hem over de streep. Het bestuur heeft hem dan ook expliciet gevraagd na verloop van tijd mee te denken over zijn opvolging.

Jan Heesakkers

Jan is muzikaal erg actief. Zo is hij betrokken bij het koor Solum pro Arte uit Beek en Donk, het Helmonds Mannenkoor en het Mannenkoor Jan van Lee. Zijn dochter Patricia zong als soliste reeds enkele keren met het Mannenkoor De Karawanken.
Voor het Mannenkoor De Karawanken voorziet Jan een mooie toekomst. Hij denkt daarbij dan aan het uitvoeren van mooie klassieke werken en grotere koorwerken uit opera's. Uit de eerste maanden ervaring met Jan weten de leden van het koor inmiddels dat hij zeer voortvarend te werk gaat.

In memoriam Dré Verkerk
Woensdag, 26 maart namen wij als Mannenkoor De Karawanken afscheid van een trouw en goed koorlid Dré Verkerk. Tijdens de uitvaartdienst in de PiusX kerk te Uden zongen De Karawanken bij binnenkomst het lied " Ecce qou modo moritur justus" en tot slot het passende lied "Evenings pastorale".
Dré was sinds 1993 lid van ons koor en zong bij de 2e bassen laag. Naast zijn bijzonder mooie, zware stem was hij een aimabel mens en een geïnteresseerd verenigingslid. De voorlaatste keer dat wij hem zagen was bij ons optreden op 8 december 2002 in De Schakel in Volkel. Hij was toen opgenomen in het revalidatiecentrum en stond er op bij dit jubileumconcert aanwezig te zijn. Ook op het afscheid van Willy Brouwers wilde Dré niet ontbreken. Het contact met het koor deed hem veel, hoewel hij noch wij konden vermoeden dat dit het laatste zou zijn.
Dré werd 83 jaar. Hij ruste in vrede.

Het Sympathie Orkest
Het bestuur biedt de leden van Het Sympathie Orkest het matinee concert op zondag 18 mei te Oss aan als gratis concert. Bij het versturen van deze nieuwsbrief aan de leden van Het Sympathie Orkest verstuurt het bestuur ook de acceptgiro voor de bijdrage voor 2003. Hieraan gekoppeld zit een entree bewijs voor dit matinee concert. Dit bewijs geeft naast de toegang ook recht op een kop koffie of thee in de pauze.

Matineeconcert 18 mei a.s.
Zondag 18 mei geeft het Mannenkoor De Karawanken voor het eerst een concert onder leiding van Jan Heesakkers. Er zullen meerdere nieuwe werken ten gehore worden gebracht. Het concert vindt plaats in samenwerking met het koor "Solum pro arte" uit Beek en Donk dat ook onder leiding van Jan Heesakkers staat. Dit concert begint om 15.00 uur en wordt uitgevoerd in de Josefkerk in Oss.

De kooropstelling
Met Jan Heesakkers is gesproken over de opstelling van het koor tijdens repetities en uitvoeringen.
Hij hecht aan de opstelling zoals wij die nu ook kennen, van links naar rechts de eerste tenoren, de tweede tenoren, de eerste bassen en de tweede bassen. Wel ziet hij graag dat de opstelling van het koor, gezien de omvang, de vorm van een "U" aanneemt. Eerste tenoren en tweede bassen schuiven dan op de flanken iets naar voren.
De opstelling van het koor tijdens voornamelijk kerkelijke opvoeringen is als volgt: eerste tenoren op links, daarachter de tweede tenoren. Op rechts voor de eerste bassen en daarachter de tweede bassen. Dit laatste is anders dan wij tot op heden gewend waren.
Op grond van de stemtesten kunnen er op korte termijn enkele leden binnen het koor van plaats moeten wisselen. Na deze wisseling houden wij zoveel als mogelijk de vaste plaatsen weer aan.


Jaarverslag 2002
Algemeen
In 2002 vierde onze vereniging het 25-jarig jubileum. Dat leidde tot een groot aantal optredens en concerten, waarvan met name de buitenlandse reis naar de Elzas in Frankrijk en het jubileumconcert op 6 oktober hoogtepunten vormden.
Ledenbestand
Het aantal leden bleef ongeveer gelijk aan vorige jaren; er zijn nu 85 zangers actief lid.
In verband met het jubileumjaar en het vaststellen van het nieuwe beleidsplan zijn er 4 algemene vergaderingen geweest.
Repetities
We hebben totaal 49 keer een korte of lange repetitie gehad, 9 keer een publiek optreden verzorgd en 6 keer opgetreden in besloten kring, bij recepties e.d.
Sympathie Orkest
Tot onze grote vreugde hebben ruim 50 trouwe fans zich aangemeld als lid van het Sympathie-Orkest.


Het repertoire
De klankbordgroep muziek heeft met de dirigent overlegd over de toevoeging van nieuwe werken aan het repertoire. Voor zover noodzakelijk zullen "oude" nummers verdwijnen.
De nieuwe werken zijn:
The day you sang this song van D. Ravenal met als ondertitel Ode aan Beethoven. (nr.1)
Hymne an die Nacht van Ludwig von Beethoven (nr.6)
Steuermann lass' die Wacht van Richard Wagner ook wel genoemd Het Matrozenkoor uit Der Fliegende Holländer (nr.15)
Im Abendrot van Franz Schubert bewerkt door Jakob Christ (nr.20)
Isis und Osiris van Wolfgang Amadeus Mozart, Aria en Priesterkoor uit Die Zauberflöte (nr.27)
Frieden van Gotthilf Fischer (nr.31)
Chor der Schmiedegesellen van Albert Lortzing uit de opera Der Waffenschmied (nr.32)
Chor der Gefangengen van Ludwig van Beethoven uit de opera Fidelio (nr.33) *) zie toelichting op pagina 3
Landerkennung van Edvard Grieg (nr.37)
Liebeslied im Garten van Anton Dvorak (nr.38)
Steal away to Jesus (nr.42)
Mala Moja (nr.48)

Toelichting op de Opera Fidelio
De opera speelt in een Spaanse gevangenis waar Floristan wederrechtelijk wordt opgesloten door de gouverneur Don Pizarro. Deze op zijn beurt wil zich van zijn gevangene ontdoen door hem te doden. De vrouw van Floristan, Leonore, weet als man verkleed en onder de naam Fidelio haar echtgenoot te benaderen en te bevrijden.
Het koor van de gevangenen zingt de volgende tekst:
O, wat een genot om in vrijheid te kunnen ademen
De gevangenis is een grafkelder.
O wat een genot om in vrijheid te kunnen ademen, alleen dat is leven.
Wij willen met vertrouwen op Gods hulp rekenen, de hoop fluistert ons toe:
Wij zullen vrijkomen, wij vinden rust.
Redding, wat een genot!
O vrijheid keer terug!
Spreek zachtjes, houd u rustig.
We worden in de gaten gehouden met oor en oog.

Wie was Von Beethoven?
Ludwig von Beethoven wordt geboren op 17 december 1770 in een zeer muzikale familie in Bonn. Onder druk van zijn ouders komt hij als jongen van zeven jaar reeds in de openbaarheid als musicus. Hij krijgt les in klavierspel, vioolspel en orgel. In 1782 belandt hij op elfjarige leeftijd bij een operadirigent om vervolgens kort in Wenen les te krijgen. Zijn eerste composities schrijft hij in zijn geboorteplaats Bonn. Nadien verblijft hij twee jaar bij Haydn in Wenen en oogst veel waardering voor zijn klavierspel en zijn improvisaties. Zijn eerste symfonie voert hij uit in Wenen in 1800.
Door zijn opkomende doofheid mijdt hij in toenemende mate het sociale verkeer en raakt geïsoleerd.In 1805 schrijft hij zijn enige opera Fidelio die niet erg enthousiast wordt ontvangen. Ondanks zijn leven vol tegenslag schept hij muzikale meesterwerken. Zo voert hij in de jaren 1813-1814 de 7e symfonie uit en de omgewerkte opera Fidelio, nu met veel succes.
In de jaren 1820 componeert hij meesterwerken als de 9e symfonie en de Missa Solemnis ondanks zijn leed en de fysieke ontreddering. Sinds 1818 is namelijk zijn doofheid compleet.
In 1827 sterft hij aan een longontsteking en een leverkwaal, 57 jaar oud. Hij laat de wereld vele muzikale meesterwerken na.


Actualiteiten
Nieuws van het bestuur
Een kleine delegatie van het bestuur bezocht het Koninklijk Nijmeegs Mannenkoor om zich te oriënteren op de organisatie en ledenwerving. Naast interessante organisatorische zaken sprak vooral de koorscholing door een pedagoge aan. Een idee dat het bestuur zeker niet zal laten liggen. Afgesproken is de animo bij de leden te inventariseren en daarna verdere uitwerking aan het idee te geven.
De piano die wij dankzij een genereus gebaar cadeau kregen, is inmiddels geheel gereviseerd. Voor het onderhoud en stemmen is een jaarlijks abonnement vastgelegd.
Het bestuur heeft met genoegen kennis genomen van de positieve, eerste evaluatie met de dirigent. Beide partijen spraken zich uit voor een constructieve samenwerking in de komende jaren.


De repetities in 2003.

De Karawanken repeteren iedere donderdag avond in Jeugdhuis De Sprong in Volkel.
De repetitie begint om 20.00 uur en eindigt om ca. 22.15 uur. Om 21.00 uur pauze. Mocht u interesse hebben een repetitie bij te wonen, u bent van harte welkom. Het is wel plezierig als u dit vooraf aan de secretaris kenbaar maakt. (Hans Muller Tel 0413-246432)

Het zomerreces is vastgesteld van 24 juli tot en met 14 augustus.
Jeugdhuis De Sprong vindt u aan de Aert Willemsstraat in Volkel achter het voormalige Rabobank gebouw.


Optredens in 2003

Zondag 4 mei 2003 om 18.00 uur
Dodenherdenking PiusX kerk Uden
Zondag 18 mei 2003 om 15.00 uur
Matineeconcert in samenwerking met Solum Pro Arte, Jozefkerk, Oude Molenstraat 8 te Oss.
Donderdag 10 juli 2003 om 17.30 uur
Afscheid Johan Wendt als directeur
Zondag 5 oktober 2003 om 10.00 uur
H.Mis Lambertuskerk Veghel t.g.v. 50-jarig huwelijk van het lid Antoon Hendriks
Zondag 12 oktober om 15.00 uur
Uitwisselingsconcert in Schouwburg in Cuijk m.m.v. Zang Veredelt
Zaterdag 29 november om 19.30 uur
Najaarsconcert in Nuenen m.m.v. gemengd koor Sint Caecilia uit Gerwen.

Ledenmutaties.
Nieuw lid vanaf 1 maart 2003
Vic Jetten, eerste bas
Afgemeld als lid vanaf 1 maart 2003
Mies van de Wijdeven, 1e tenor
Overleden 21 maart 2003
Dré Verkerk, tweede bas

De volgende nieuwsbrief kunt u begin september 2003 verwachten. Kopij inleveren vóór 20 augustus a.s. bij een van de bestuursleden.
Bijdragen zijn van harte welkom.


Het bestuur wenst alle leden van het Sympathie-Orkest en het Mannenkoor De Karawanken een prettige vakantie.