.

menu karawanken

Tekstvak:

Nieuwsbrief Karawanken 
jaargang 1, nr. 3   

september 2003

Van de voorzitter


Hoe warm het was en hoe ver.

Voor het eerst in vele jaren had het koor een zomerpauze ingelast. In deze lange en warme zomer hebben velen dit een weldaad gevonden. Toch was het een aparte gewaarwording niet iedere donderdagavond richting Volkel te gaan en daar je medezangers te ontmoeten en samen te zingen.
Voor de een is de donderdagavond toch zo de vaste avond "uit", voor de ander de verplichting die aan een lidmaatschap verbonden is. Dit jaar dus niet en zoals wij er nu tegenaan kijken ook de komende jaren niet. Dit betekent niet dat wij als bestuur niet geinteresseerd zijn in de reacties van onze leden. We horen deze graag.

De start eind augustus is te beschouwen als de start van een nieuw zangseizoen. De jaargetijden herfst, winter en voorjaar lenen zich bij uitstek voor oefening en optreden. Ik wil dan ook in herhaling van mijn welkomstwoord op 21 augustus ieder lid oproepen dit nieuwe zangseizoen actief mee te doen aan onze activiteiten. Vanuit die gedachte wens ik iedereen een vruchtbaar zangseizoen toe.

Wetenswaardigheden

Onze "eigen" pianist,
Wim van Asseldonk

Mannenkoor De Karawanken heeft sinds begin van dit jaar als lid een pianist/ begeleider in de persoon van Wim van Asseldonk. Wim is 45 jaar en daarmee een van de jongere leden van het koor. Niet alleen om die reden zijn wij blij met zijn komst maar ook omdat hij op een voortreffelijke en plezierige wijze het koor tijdens de repetities en uitvoeringen begeleidt.
Hij is geboren en getogen in Mariaheide, getrouwd met Maria en samen hebben zij 3 kinderen, 1 zoon en 2 dochters.
Zijn voornaamste hobby is muziek en daarvoor volgde hij ruim 7 jaar orgelles aan de muziekschool in Veghel. In de hoedanigheid van organist is hij ook de vaste bespeler van het orgel van de kerk in Mariaheide waar zijn moeder overigens het gemengd koor dirigeert.
In zijn dagelijks leven was Wim tot voor enkele jaren servicemonteur bij Aannemingsbedrijf Van Lee en sinds de fusie van dit bedrijf met Heymans is hij daar servicemedewerker.


Wim van Asseldonk

Het Mannenkoor Jan van Lee begeleidt hij sinds 1990 op de piano. Hier leerde hij ook Jan Heesakkers kennen, de huidige dirigent van Mannenkoor De Karawanken. Overigens is Jan de derde dirigent van het Mannenkoor Jan van Lee die hij begeleidt.
Samenvattend kunnen wij stellen dat Wim drie koren begeleidt waarvan de twee mannenkoren o.l.v. Jan Heesakkers. Begrijpelijk dat er naast zijn dagelijkse werk en een gezin met drie opgroeiende kinderen weinig tijd overblijft voor andere hobby's.
Gezien de huidige ervaringen is Wim een goede aanvulling voor het Mannenkoor De Karawanken.


Het Sympathie Orkest


Het matineeconcert in Oss op 18 mei j.l. was mede als donateurconcert voor de leden van Het Sympathie Orkest gedacht. Of het nu komt door de regionale omleidingen i.v.m. de aanleg van de A50 of door de keuze van de plaats Oss, helaas was het aantal leden van Het Sympathie Orkest laag.
Het bestuur heeft om die reden getracht eind 2003 een tweede donateurconcert te plannen in Uden. De datum en Theater Markant waren al min of meer vastgelegd toen bleek dat o.a. onze dirigent Jan Heesakkers andere verplichtingen had.
Om die reden moeten wij helaas het geplande matineeconcert op zondag 30 november annuleren. Het bestuur probeert nu begin 2004 dit optreden in Uden te laten plaatsvinden. U hoort nog van ons.


Het repertoire
Reeds in de vorige nieuwsbrief werd er melding gemaakt van een groot aantal nieuwe werken die Mannenkoor De Karawanken gaat instuderen. In het kader van repertoire vernieuwing heeft het koor vóór het zomerreces, na overleg tussen dirigent en klankbordgroep muziek, een aantal liederen doorgezongen die reeds vele jaren op het repertoire stonden maar nauwelijks nog actief gezongen werden. Een groot aantal van deze liederen is inmiddels uit het repertoire verwijderd, een beperkt aantal is gehandhaafd. Op dit moment zien wij uit naar vervangende werken.

Wie was Franz Schubert?
Enkele nieuwe liederen in het repertoire stammen van Franz Schubert, ofwel rechtstreeks ofwel in een bewerking. Op dit moment zijn dat "Am Meer", "Im Abendrot", en "Die Nacht".

Franz Schubert werd eind januari 1797 geboren in Lichtenthal in de nabijheid van Wenen. Zijn muzikaal talent werd reeds vroeg ontdekt door zijn vioolleraar. Als Wiener Sängerknabe ontwikkelde hij zijn stem en woonde om die reden in het convict (internaat voor koorscholing) dat daarvoor was opgericht. Buiten muziek interesseerde hem kennelijk heel weinig. Hij kreeg jarenlang les van Salieri, de hofkapelmeester in harmonieleer.


Om zijn militaire dienstplicht te ontlopen was hij jarenlang hulponderwijzer in kleinere dorpsscholen. Ondertussen produceerde hij veel muziek. Zo componeerde hij in 1815 op zijn hoogtepunt vier opera's, 144 (!) liederen waaronder Der Erlkönig en Das Heideröslein), een strijkkwartet, twee pianosonates, twee missen, twee symfonieën en nog het nodige aan kerkmuziek.
Na zijn ontslag als hulponderwijzer, toen zijn militaire oproepplicht verlopen was, verbond hij zich als muziekleraar aan gegoede families.
Door kennis met slechte vrienden, frequent bezoek aan bars ging het slecht met zijn gezondheid, ook financieel kon hij het hoofd nauwelijks boven water houden. Zo verkocht hij indertijd het eigendomsrecht van zijn liederen voor 800 gulden terwijl de opbrengst van de twee laatste jaren toen reeds 2000 gulden was geweest.

In de tijd dat hij in het ziekenhuis verbleef, componeerde hij wel o.a. de Rosamunde muziek en de liederencyclus Die schöne Müllerin.
Met vallen en opstaan hield hij zich staande en componeerde steeds meer. Uit zijn laatste werken waaronder Die Winterreise spreekt een zeker doodsverlangen. Hij noemde deze cyclus zelf dan ook Ein Kranz schauerliche Lieder.
Eind 1828 werd er tyfus bij hem vastgesteld waaraan hij overleed op 19 november van dat jaar.
Zijn grafschrift werd door een van zijn kompanen de dichter Franz Grillparzes opgesteld:
"De dood begroef hier een rijk bezit, doch nog schonere verwachtingen."
Schubert liet ons vijftien strijkkwartetten, waaronder Das Forellenkwintet en Rosamunde na naast de vele klavierwerken waaronder walsen, impromptus en quatre mains. Hij wordt omschreven als een grootmeester van het lied zowel in kwantiteit als in kwaliteit. Negen symfonieën componeerde hij waaronder nummer zeven, ook wel Die Unvollendete genaamd.


Actualiteiten
Nieuws van het bestuur
Het bestuur heeft zich in de juli vergadering over verschillende uiteenlopende zaken gebogen. Zo zijn de optredens die dit jaar nog op de agenda staan doorgenomen en aandachtspunten met elkaar uitgewisseld.
Het Handboek van de KNZV (Zangersverbond) is ontvangen en circuleert binnen het bestuur. Zo zie je maar weer dat ook zingen alleen in ons land niet meer mogelijk is. Alles is helaas zwaar van protocollen en regels voorzien.
Enkele van onze leden zijn door ziekte langdurig geveld. Enerzijds zijn leeftijdsperikelen hier de oorzaak van, anderzijds ook de normale uitval door lichamelijke gebreken. Het bestuur probeert een zo groot mogelijke openheid te betrachten door informatie via de voorzitter aan de leden te geven. Uiteraard geldt dit alleen als het betreffende lid instemt met deze informatie.
Op een spontaan opgekomen initiatief van de reiscommissie voor een trip naar Yerseke heeft het bestuur negatief moeten beslissen. Dit o.a. vanwege het tijdstip midden in de vakantie maar ook doordat ons repertoire op dit moment geen spontaan optreden mogelijk maakt.
Het bestuur gaat binnen het koor op zoek naar iemand die als regisseur de opstelling van de accommodatie en de opkomst en opstelling van het koor begeleidt. Als één persoon deze taak op zich neemt is het voor iedereen duidelijk welke aanwijzingen opgevolgd moeten worden. Wij respecteren uiteraard ieders mening maar met tachtig mannen (en tachtig meningen) duurt het erg lang voordat er iets daadwerkelijk geregeld is.
Het idee van de koorscholing voor geïnteresseerden binnen het koor is nu globaal uitgewerkt wordt na de vakantie met de dirigent besproken. De voorzitter coördineert e.e.a.
Zoals het er nu voorstaat zal de najaarsvergadering worden gehouden op donderdag 4 december 2003 i.v.m. met ons optreden op 29 november in Nuenen.


De repetities in 2003.
De Karawanken repeteren ook na de vakantieperiode iedere donderdagavond in Jeugdhuis De Sprong in Volkel.
Dankzij de gastvrijheid van de beheerders Sjeng en Gerda (zie foto) voelen wij ons hier erg thuis. De repetitie begint om 20.00 uur en eindigt om ca. 22.15 uur. Om 21.00 uur is er een korte pauze.

Sjeng en Gerda in actie

Geïnteresseerden kunnen een repetitie bijwonen.Het is plezierig dit vooraf even te melden bij de secretaris. (Hans Muller Tel 0413-246432)

Jeugdhuis De Sprong vindt u aan de Aert Willemsstraat in Volkel achter het voormalige Rabobank gebouw.Optredens in 2003

Zaterdag 20 september 2003 om 11 00 uur
• Opluistering H. Mis in Erp t.g.v. huwelijksviering familie Sondag in Erp
Zaterdag 20 september 2003 om 14.30 uur
• Receptie-optreden Schakel Volkel t.g.v. het 40 jarig huwelijk van Paul en Margot Verbeek
Zondag 5 oktober 2003 om 10.00 uur
• H.Mis Lambertuskerk Veghel t.g.v. 50-jarig huwelijk van het lid Antoon Hendriks
Zondag 12 oktober om 13.30 uur
• Uitwisselingsconcert in Schouwburg in Cuijk m.m.v. Zang Veredelt
Zaterdag 29 november om 19.30 uur
• Najaarsconcert in Nuenen m.m.v. gemengd koor Sint Caecilia uit Gerwen.


Onderstaande brief kregen wij van Willy Brouwers

Beste Karawanken,

Het komt goed uit dat er enige tijd geleden een clubblad in het leven is geroepen. Daarin kan ik nu mooi mijn verhaal kwijt over onze vakantieweek in Thüringen. Uiteindelijk hebben jullie die betaald.
Het was een prachtige week. Ideaal weer. Goed hotel in Eisenach met goed eten, maar veel te veel (iets voor Eddy).
Prachtige omgeving in het Thüringerwald. Ook een streek met veel moois op het gebied van cultuur en historie. Hoe kan het ook anders als we in de voetsporen hebben gelopen van Bach, Luther, Goethe, Schiller en nog meer van die kopstukken.
We waren ook op (en in) de Wartburg. Een machtig grote burcht en een must als je in deze streek komt. We werden daar verrast door gezang van een mannenkoor(tje). Zomaar spontaan op een binnenplaats. Het deed me denken aan “onze” buitenlandse reizen.
We waren ook in kamp Buchenwald. Daar doe je weer heel andere indrukken op.
Het was een buitengewoon geslaagde week op ieder gebied.
Mannen, nogmaals heel hartelijk dank.
Nog veel zanggenot.

Groetjes van
Thera - Willy

Ledenmutaties.
Ad van de Dungen heeft zich afgemeld per 31-8.
Pierre van Hemert heeft zich opgegeven m.i.v. eind september.

Nieuwe leden kunnen zich als kandidaat-lid melden bij de secretaris of de voorzitter.

De volgende nieuwsbrief kunt u december 2003 verwachten. Kopij inleveren vóór 30 november a.s. bij een van de bestuursleden.
Bijdragen zijn van harte welkom.