.

menu karawanken

Tekstvak:

Nieuwsbrief Karawanken 
jaargang 2, nr. 4   

december 2004Het bestuur en de leden van het Mannenkoor De Karawanken
wensen u een gelukkig kerstfeest en een melodieus nieuwjaar 2005.

Van de voorzitter

De laatste nieuwsbrief van dit jaar ligt al weer voor me om een opening te schrijven. Veel gedachten spelen door mijn hoofd, negatieve en positieve. Om met die laatste maar te beginnen, wij verloren dit jaar twee gewaardeerde leden en werden getroffen door de uitval van onze dirigent Jan Heesakkers. Een herseninfarct schakelde hem uit enkele dagen na het feestelijk huwelijk van zijn dochter Patricia. Het bestuur is inmiddels op zoek naar een opvolger voor hem.
Het positieve was de spontane bereidheid van Willy Brouwers ons uit de impasse te helpen. Op de zijn bekende, onvermoeibare wijze leidt hij tussentijds het koor. Dank daarvoor is op zijn plaats.
Ook zeker positief was de geweldige reis naar het nabije Vlaanderen. Zestig leden hebben drie dagen met volle teugen genoten en bijzonder goed gezongen.
Ook positief kan ik nu zijn over het aantrekken van een nieuwe dirigent. Inmiddels weet het bestuur en ook ik dat het veel telefoneren, brieven schrijven en lobyen kost om geschikte kandidaten te vinden voor een mannenkoor op donderdagavond. Ik weet inmiddels dat er bijzonder vele mannenkoren op donderdagavond repeteren!! Maar het gaat ons lukken zo niet dit jaar maar dan toch begin volgend jaar. U hoort daar van.

Ik wens u allen een gelukkig kerstfeest en een goed 2005, een jaar waarin wij bovendien door ons aller inzet nieuwe en jongere leden hopen te werven.

Henk Hermelink.

Wetenswaardigheden
NAJAARSVERGADERING DE KARAWANKEN
Op donderdag 25 november j.l. vergaderden de leden en het bestuur van Het Mannenkoor De Karawanken . Onderstaand een korte impressie.
Na een kort welkomstwoord voor de ca. vijftig aanwezige leden en mevrouw Mieke Vos en het buitengewoon lid Willy Brouwers, memoreerde de voorzitter het overlijden van onze leden Jan Verkampen en Eddy Brouwers. Ook stond hij even stil bij de langdurige ziekte van Jan Heesakkers waardoor het koor weer op zoek is naar een nieuwe dirigent. Een applaus klonk toen de voorzitter de spontane bereidheid van Willy Brouwers meldde het koor tijdelijk weer muzikaal te leiden. Het bestuur kon een aanwezigheidsscore melden van ruim 80% waardoor de doelstelling in het beleidsplan gehaald is. Individueel kan er nog hier daar iets verbeteren. De laagste score was minder dan 40% terwijl er gelukkig ook enkele uitschieters met 100% zijn! De voorzitter deed verslag van de gestarte zoektocht naar een nieuwe dirigent. Hij kon melden dat er twee serieuze kandidaten zijn waarvan er een in verband met leeftijd zich niet langer wil binden dan maximaal 2 jaar. Met de andere kandidaat zijn gesprekken gestart omdat het bestuur de voorkeur geeft aan een dirigent voor in principe 5 jaar. De meerderheid van de leden steunde dit beleid. Een volgend agendapunt betrof de huur van de accommodatie De Sprong. Zeer recent ontving het bestuur een aankondiging van een 100% huurverhoging! Deze verhoging spoort in het geheel niet met het lopende huurcontract van 1994. De meerderheid van de leden gaf het bestuur het mandaat uit te zien naar een andere repetitieruimte onder voorwaarde dat er eerst met De Sprong gesproken was over de ontvangen brief. In principe heeft het bestuur reeds een andere accommodatie in Uden op het oog. Onder applaus werd de begroting voor 2005 vastgesteld. De contributie blijft ongewijzigd onder voorbehoud van eventuele meerkosten van een nieuwe dirigent en de huurprijs van de repetitieruimte. Bij de verslagen uit de commissies werd de evaluatie van de reiscommissie van de reis naar Vlaanderen met applaus ontvangen. De commissie stelde voor de toekomst van het reizen te baseren op een te houden enquête onder de leden. Het bestuur nam dit voorstel graag over.
De CD-commissie moest bij monde van Jos Vrenken melden dat de geplande opnames in verband met ziekte van Jan Heesakkers geannuleerd zijn. De commissie hoopt toch in 2005 een start met opnames te kunnen maken.
De leden stemden in met het voorstel van het bestuur de statuten op enkele punten aan te passen. Ons mede lid Han Urlings heeft hiervoor tekstvoorstellen aan het bestuur aangereikt die in dank zijn aangenomen. In de ledenvergadering van april 2005 zullen de nieuwe concept statuten aan de vergadering worden aangeboden waarna er over gestemd kan worden. Het huishoudelijk reglement zal ook worden aangepast.
Bij het agendapunt bestuurssamenstelling deed de voorzitter een dringende oproep aan de leden zich niet afzijdig te houden van bestuurs- en commissie activiteiten maar daadwerkelijk de vereniging naar vermogen te ondersteunen. De vacature penningmeester is dankzij de bereidheid van Cor van de Lokkant doorgeschoven naar 2006. Er zullen echter in de loop van de jaren meerdere bestuursleden zich terugtrekken. Vandaar de oproep.


Gehoord in België:

De Franssen zeggen l'eau
De Nederlanders zeggen water
De Belgen zeggen Waterloo.

AFSCHEID VAN MIEKE VOS ALS BESCHERMVROUWE
Na afloop van de najaarsvergadering van het koor nam mevrouw Mieke Vos afscheid als beschermvrouwe van het koor. De voorzitter luidde haar uit.
Medio 2001 zoekt de toenmalige commissie reizen en sponsoring contact met de voorzitter om te praten over de functie beschermvrouwe in het koor. Als in september Mieke Vos zich bereid verklaart deze functie te bekleden, rest nog de vraag hoe dit formeel door de ledenvergadering te laten bekrachtigen en hoe de installatie daadwerkelijk te laten plaatsvinden. De voorzitter meldt nog dat er toen reeds gesproken werd over de termijn waarvoor e.e.a. zou gaan gelden.
De functie zou eindigen bij vertrek naar een andere stad of gemeente of bij het einde van het ambt van Joseph Vos als burgemeester in Uden.
De evaluatie is toen, zo wist de voorzitter te melden, gesteld op een termijn van 3 jaar, gerekend vanaf de installatie eind oktober 2001 zodat hier nu op dit moment sprake van kan zijn. Het valt nu samen met het afscheid.

De functiebestanddelen en taken van de beschermvrouwe zijn indertijd als volgt vastgelegd
Het representatief vertegenwoordigen van het koor i.s.m. het bestuur
Het actief bijdragen aan de naamsbekendheid van het koor
Het bemiddelen bij fondsenwerving e.d..
Het actief deelnemen aan activiteiten genoemd in het sponsorplan.
Zonder dat de voorzitter op onderdelen inging stelde hij vast dat zij zich actief met het koor heeft beziggehouden en zich voornamelijk in het jubileumjaar zeer frequent heeft ingezet voor allerlei activiteiten.
De verschillende uitvoeringen waren voor haar steeds reden hier aanwezig te zijn, vaak vergezeld van haar echtgenoot Joseph. Wel meldde de voorzitter dat de naamsbekendheid van het koor groter geworden is hoewel dit niet meetbaar is nu er geen nulmeting voordien is gedaan.
Van zeer recente datum was haar bemoeienis om onze reis naar Vlaanderen goed te doen slagen. Het heeft ons een prachtige ontvangst in de Lakenhallen van Ieper opgeleverd met veel egards en toespraken.
Terugblikkend constateerde de voorzitter dat het ook voor haar korte, maar mooie jaren moeten zijn geweest temidden van tachtig mannen!
Na een verwijzing naar het lidmaatschap van Het Sympathie Orkest verklaarde de voorzitter zich graag bereid om op termijn een optreden in de nieuwe woon- en werkomgeving van het echtpaar Vos te verzorgen.
Als afscheidscadeau bood hij haar een oorkonde voor bewezen diensten aan samen met een speciale DVD van de reis die het koor dit jaar maakte naar Vlaanderen en een boeket bloemen.

In haar dankwoord memoreerde Mieke Vos haar eerste kennismaking met Mannenkoor De Karawanken tijdens de installatie van haar echtgenoot als burgemeester van de gemeente Uden. Reeds vanaf dat moment had zij een goed gevoel voor dit mannenkoor. Voor haar was de vraag of zij beschermvrouwe van de Karawanken dan ook eervol en snel besloten. De inzet die zij voor het koor toonde werd sterk bepaald door het enthousiasme waarmee leden zich voor het koor inzetten. Met veel plezier kijkt zij terug op de ruim drie jaar dat zij dienstbaar kon zijn voor haar Karawanken. Zij dankte in het bijzonder het bestuur voor de wijze waarop zij steeds geïnformeerd werd en betrokken in de ontwikkelingen.

Na dit dankwoord namen de individuele leden de gelegenheid waar van haar persoonlijk afscheid te nemen.

De tekst van de oorkonde die het bestuur Mieke Vos overhandigde luidt als volgt:

De Vereniging Mannenkoor
De Karawanken te Volkel, gemeente Uden
spreekt haar waardering uit voor de inzet van
mevrouw M. Vos-van Haperen
als BESCHERMVROUWE van het Mannenkoor De Karawanken.
Mevrouw Mieke Vos heeft vanaf 28 oktober 2001 gefungeerd als beschermvrouwe van het koor.
In die periode heeft zij zich ingezet voor het koor als geheel en voor bestuurs- en commissieleden in het bijzonder.
Vooral haar bijdrage aan het jubileumjaar 2002 als actief lid van de jubileumcommissie mag in deze niet onvermeld blijven.
Vanwege de verhuizing buiten de gemeente Uden heeft zij haar functie per 25 november 2004 neergelegd.
Het koor is haar veel dank verschuldigd.
Volkel/Uden, 25 november 2004
Henk Hermelink, voorzitter
Frans Bauer, secretaris.


HET REPERTOIRE

Het Soldatenkoor.
Het soldatenkoor dat De Karawanken zingen is ontleend aan de opera Faust van Charles Gounod die leefde van 17 juni 1818 tot 18 oktober 1893. Van zijn moeder die een voortreffelijke pianiste was erfde hij zijn muzikale gaven. Meerdere malen werd hij bij leven reeds geëerd met hoge muzikale onderscheidingen als de Prix de Rome en twee jaar later met de Grand Prix de Rome. Beroemd werd hij met zijn opera Faust uit 1859 op een libretto van het eerste deel van Goethe's Faust. Na meerdere opera's en symfonieën legde hij zich de laatste periode van zijn leven toe op religieuze muziek waaronder zijn beroemde Ave Maria.

De tekst van het Soldatenkoor luidt in de vertaling:

Refrein:
Onsterfelijke roem van onze voorouders
Wees ons trouw, laat ons sterven zoals zij
En onder jullie vleugel, soldaten, overwinnaars
Wijs ons de weg, zet ons hart in vlam.

Voor u, vaderland, tarten wij het lot
Jouw zonen hebben moedig de dood getrotseerd
Jouw heilige stem roept ons: vooruit soldaten,
Pak het geweer, op naar de strijd

Bij de gedachte aan onze strijd.
Laten we ons haasten naar ons huis
Men wacht op ons als de vrede is gesticht
Maak je geen zorgen meer, aarzel niet
Laten we onze pas versnellen, naar huis!
Ons huis omarmt ons
De liefde lacht ons toe en feest met ons.
En geen hart zal meer angstig kloppen
Bij de herinnering aan onze strijd
De liefde feest met ons, geen angstig kloppen.
Laten we onze pas versnellen en niet aarzelen
Refrein…

(met dank aan Hans Muller)

En dan ook nog de vertaling van
Koor der smidsgezellen
( uit De Wapensmid van Lortzing)
Spat vonken, vlam ! Gloei, ijzer !
Zodat de onweerstaanbare kracht van de hamer
Je op de van ouds gebruikelijke wijze bewerkbaar maakt.
Mannelijke kracht maakt stoer
Wat de heldenborst beschermt
En brengt ons eer, wanneer ons strijdwapen,
Wanneer de blanke sable flitst.
De slag van de hamer, de klank van het aambeeld
Ons lied, onze zang.

(Met dank aan Bep Claassen)

Actualiteiten
Bericht van de webmaster…

De website van ons koor is onlangs weer aangepast. U kunt op deze website veel informatie vinden over het ontstaan en de ontwikkeling van ons koor, de agenda, de optredens en de andere activiteiten. Ook de gegevens uit het verleden blijven bewaard op de site, zodat u de dingen van vorige jaren kunt blijven raadplegen.
Ook de foto’s van de reizen van afgelopen jaren staan er allemaal op, evenals de nieuws brieven van dit jaar.
Wij proberen om de website steeds actueel te houden. Bijvoorbeeld door te vermelden of een repetitie niet doorgaat of op een andere plek gehouden wordt. Raadpleeg dus vaak even de website; misschien is het handig om de site bij uw favorieten te zetten, zodat u met één muisklik op de juiste plek bent. U kunt zelfs de website instellen als startpagina: start internet op, kies in het menu: Extra voor Internetopties. Op het tabblad Algemeen kunt u dan het adres van de website intypen (http://www.karawanken.nl).
Tenslotte nodig ik u uit om eens te kijken naar het gastenboek. Het is zeer eenvoudig om eens uw mening te typen over iets wat u bezighoudt.
Of zomaar iets leuks. Dit gastenboek zou dan uit kunnen groeien tot een forum.
Kortom: de website kan voor iedereen veel meer betekenen dan tot nu toe het geval is; maak er gebruik van.


Optredens
Op donderdag 23 december a.s. luiden wij met een optreden de vervroegde uittreding van ons lid en voormalig secretaris Hans Muller in. Hij stopt als leraar en gaat genieten van zijn vrije tijd. Begin van het optreden om 18.00 uur in Veghel aan de Muntelaar.

En in 2005 ??
In verband met de werving van een nieuwe dirigent heeft het bestuur nog geen afspraken voor 2005 kunnen maken.

De repetities in 2005.

Ook in 2005 vinden de wekelijkse repetities weer plaats op donderdagavond van 20.00 tot 22.15 uur.

Afmelden bij ziekte of dringende reden voor de leden:
tenoren bij Henk Hermelink (0413-261540) en voor de bassen bij Cor van de Lokkant (0413-262721)

Geïnteresseerden kunnen een repetitie bijwonen. Het is plezierig dit vooraf even te melden bij de secretaris. (Frans Bauer 0486-450404)
Jeugdhuis De Sprong vindt u aan de Aert Willemsstraat in Volkel achter het voormalige Rabobank gebouw. (tel.0413-272956)