.

menu karawanken

Tekstvak:

Nieuwsbrief Karawanken 
jaargang 3, nr. 1   

januari 2005

Het bestuur en de leden van het Mannenkoor De Karawanken wensen u veel voorspoed en geluk in het jaar 2005.

Van de voorzitter

Tijdens de extra vergadering van 30 december 2004 waren er een tweetal zaken aan de orde ieder van een geheel andere aard.
Allereerst kon het bestuur meedelen dat de huur kon worden voortgezet met de Stichting Jeugdbelangen van De Sprong als repetitielokaal van ons koor. Na enig overleg over en weer heeft betrokken stichting water bij de wijn gedaan en kunnen wij de komende tijd met een gerust hart weer genieten van de gastvrijheid van Gerda en Sjeng. Voor 2005 in ieder geval een goed begin.
De benoeming van Jos van Eyck als dirigent van De Karawanken was van andere orde. Het grote aantal leden dat deze extra vergadering bezocht getuigde wel van het belang van dit agendapunt.
Unaniem werd door de vergadering de benoeming ondersteund. Werkelijk een positief gegeven dat het bestuur ( en uiteraard ook Jos) zeker als een pluim op de hoed ervaart. Ook was de indruk die Jos van Eyck gewekt had op 16 december zeer goed overgekomen. Zijn aanpak en presentatie spraken de leden aan.
Persoonlijk betekende de benoeming voor mij dat er een einde kwam aan een intensieve zoektocht. Deze tocht begon bij het uitvallen door ziekte van Jan Heesakkers. Veel correspondentie, e-mail en telefoongesprekken waren nodig voordat ik op Jos van Eyck stuitte. Het is dan ook mede om die reden (en uiteraard ook vele andere!!) dat ik wens dat Jos meerdere jaren onze muzikaal leider zal zijn. Veel hangt overigens daarbij van ons af. Professioneel muzikaal leiderschap vraagt van de leden ook een serieuze en geconcentreerde houding. Dit zal het de dirigent mogelijk maken zijn en onze ambities waar te maken om te groeien in muzikale zin. Ook een consequent bezoek aan de repetities maakt deel uit van dit beeld. Het koor is het waard en de uitstraling en de potentie zijn zeker aanwezig. Wij als leden moeten dit onder de leiding van de dirigent waarmaken.

Voor diegene die ik nog niet de beste wensen kon aanreiken doe ik dat nogmaals via deze weg.
De vooruitzichten en de uitgangspunten voor het jaar 2005 zijn in ieder geval voor het koor goed. Samen kunnen wij er een goed jaar van maken.

Henk Hermelink.

VAN DE (NIEUWE) DIRIGENT

Boxmeer, 6 januari 2005
Beste karawanken zangers,

Het leven is onvoorstel…. ik bedoel onvoorspelbaar!
Wie had 25 jaar geleden kunnen denken dat ik nog eens in Volkel terug zou keren.
Mijn moeder zei altijd: “Gods wegen zijn ondoorgrondelijk!”
De eerste e-mail die ik van Henk Hermelink kreeg zag er zo goed uit, vooral de profielschets van de te benoemen dirigent, dat ik onmiddellijk nieuwsgierig werd. Heel zorgvuldig heeft het bestuur de procedure in werking gezet. Zorgvuldig de tijd nemend, overwegend en terugkoppelend naar jullie.
En wie hebben jullie nu binnen gehaald?


Ik ben geboren en getogen Helmonder………. En daar ben ik trots op!
Zo alle wind uit de zeilen!
Op mijn 17e na de middelbare school ben ik met het hoofdvak zang begonnen aan het Conservatorium. Onder zachte dwang van thuis heb ik daar ook nog schoolmuziek bij gestudeerd. Met 22 jaar rondde ik mijn studie af. Poeh poeh wat was ik wijs en wat wist ik weinig. Als een bok op een haverkist begon ik aan allerlei muzikale klussen. Ik had bovendien nog een volledige baan op de middelbare school. Daar was ik gauw van genezen. De muziek trok toch wel erg hard.
Van de ene op de andere dag stond ik in oktober 1972 plotseling voor het Deurnes Gemengd Koor. Het bestuur en de leden van dat koor ben ik altijd dankbaar gebleven, dat ik bij hen het “vak”mocht leren.
15 jaar ben ik dirigent geweest. Ondertussen ging ik terug naar het Conservatorium om me in de koor- en orkestdirectie verder te bekwamen.
Ik heb ook nog bijna 4 jaar in het koor van de Nederlandse opera gezongen en trad regelmatig als solist op. Ook zong ik in het semi-professionele Bachkoor Holland o.l.v. Charles de Wolff.
Van deze man heb ik denk het meeste geleerd betreffende stemvoering en harmoniseren.
In de voorbije jaren ben ik dirigent geweest van diverse gemengde koren en mannenkoren.
Samen met mijn vrouw Henrian en mijn toenmalige buren hebben we in 1986 “Het Weijerkoor Boxmeer”opgericht. Met dit koor heb ik (inter)nationale successen behaald.
CD-Radio en TV opnames, optredens in binnen- en buitenland. Het Nederlandse korenfestival te Rotterdam gewonnen, etc. etc. Na 16 jaar kwam er een einde aan deze samenwerking.
In 2002 is Canthonis opgericht; ook met dit koor werk ik aan grote producties.
In 1998 kwam er aan mijn baan als directeur van de Streekmuziekschool Oisterwijk een einde: de muziekschool hield op te bestaan vanwege de gemeentelijke herindeling.
Van 70 uur werken per week stond ik plotseling met lege handen. Het heeft enige tijd geduurd, voordat ik daar aangewend was. Nu zeg ik: “Het is het beste dat me is overkomen”
Ik maak weer van de morgen tot de avond muziek. Momenteel ben ik dirigent van 2 gemengde koren, een close harmony groep (mannen), een kinderkoor en ik heb een aantal zangleerlingen. Ik verveel me geen moment. Sterker, ik verheug me erop om de komende jaren met jullie aan de slag te gaan. Ik ben vandaag al zowat de gehele dag bezig geweest met te snuffelen in het repertoire van “De Karawanken”. Ik hoop op een prettige samenwerking en veel mooie muzikale activiteiten.

Jos van Eyck

Wetenswaardigheden

Uittreksel uit een brief van het KNZV die het bestuur eind vorig jaar ontving. .

Het zal u niet ontgaan zijn dat u, alsmede de koorleden, al geruime tijd geen exemplaar van Het Nederlands Zangersblad hebben ontvangen. De Verenigingsraad van het KNZV heeft enige tijd geleden het besluit genomen de uitgave van het blad te staken.
De kosten liepen te hoog op, de advertentiekosten vielen tegen en de verzelfstandiging van de gewesten (nu verenigingen) van het KNZV speelden een rol. Inmiddels zijn er bovendien in enkele gewesten eigen websites ontwikkeld.
Om de besturen van de KNZV verenigingen de mogelijkheid te beiden op de hoogte te blijven van de landelijke ontwikkelingen is de KNZV website (www.knzv.nl) gewijzigd. Ook wordt de mogelijkheid gecreëerd om de districtsverenigingen hier ruimte te bieden voor eigen nieuws.

w.g. Frits van Schaik, voorzitter KNZV.


N.B. CONCERT ZONDAG 5 JUNI
THEATER MARKANT UDEN


Repetitieruimte

Enkele keren heeft het bestuur met de leden overlegd over de impasse die dreigde te ontstaan bij de huur van De Sprong in Volkel. De Stichting Jeugdbelangen die De Sprong beheert, zag zich genoodzaakt de huur zodanig te verhogen dat wij genoodzaakt waren om te zien naar een andere ruimte. Na enig overleg en correspondentie met genoemde stichting bleek men bereid de huur aan te passen en kon het bestuur zich vinden in een huurtarief van Euro 15,= per dagdeel. Weliswaar een verhoging maar na 10 jaar ongewijzigde huur leek het bestuur dit acceptabel.
Wij blijven dus in De Sprong en dat zal menigeen deugd doen. Dat dit om uiteenlopende redenen is, werd duidelijk door het lid dat vond dat een jeugdhuis voor het koor sneller tot aanwas van leden zou leiden dan een seniorenonderkomen. En nu maar wachten op die nieuwe jonge leden!! Voor Sjeng en Gerda betekent dit dat zij blij zijn met ons verblijf en ook voor 2005 hun beste beentje zullen blijven voortzetten.

En na afloop van de repetitie??
Er zijn geluiden binnen ons koor die leden willen oproepen meer informeel contact met elkaar op te bouwen of te onderhouden. Als vereniging heeft het koor een sociale doelstelling maar de gelegenheid om dit sociale aspect te beleven wordt vaak te gering geacht. Opvallend is dat er tijdens de reizen die wij maken intensief met elkaar wordt gecommuniceerd en ook dat er tijdens de repetities de ruimte wordt gezocht om informatie uit te wisselen. Dit is dan overigens niet de bedoeling!
Nu wij in De Sprong blijven is mogelijk het moment gekomen om eens de oproep te plaatsen meer gebruik te maken van de mogelijkheid om na afloop korte of langere tijd te blijven “hangen” of “plakken”. De bar leent zich er goed voor en Sjeng en Gerda zien er naar uit om ons van een drankje (en soms een hapje!) te voorzien. Het heeft verder nog een aantal voordelen die duidelijk opwegen tegen de mogelijke nadelen als later thuiskomen.
Die voordelen zijn o.a. dat je elkaar beter kunt leren kennen, dat je niet tijdens de daadwerkelijke repetities met elkaar hoeft te praten, dat je de repetitiestress kwijt bent als je thuiskomt en het is gewoon leuk om met elkaar te buurten en als mannen onder elkaar de laatste “nieuwtjes” te vertellen.
Misschien moeten wij dat voornemen maar voegen bij de andere goede voornemens die wij voor 2005 maakten. Niemand verplicht je dit te doen, maar er zijn wel meerdere leden die je uitdagen om het te doen.
Tot ziens aan de bar bij Gerda en Sjeng!

Actualiteiten

De terugkeer van drie leden.
Op donderavond 6 januari 2005 verschenen weer na ruim een jaar afwezigheid drie leden in ons midden. Laurens Boley, Jo Peters en Nico den Hollander hebben in die tussenliggende tijd actief deelgenomen aan de Udense musical “In de ban van ringen”. Wie de musical heeft gezien (en wie eigenlijk niet??) kon genieten van de rollen die zij vervulden in dit spektakel. Hun zangkunst, geleerd bij ons koor, hun acteertalent, hun aangeboren of elders geleerd, brachten hen tot grote hoogte. Ruim een tropenjaar lang hebben zij zich ingezet voor een klaterend applaus aan het einde van de uitvoeringen. En nu het ten einde is zullen zij verzuchten dat het toch wel intensief was en dat dit einde gelukkig op tijd kwam. Over enige tijd (of nu al?) rest dan weemoed en de herinnering aan een intensief jaar samenwerken.
Jo, Laurens en Nico, jullie stoel hebben we vrijgehouden, jullie zijn meer dan welkom. Iedereen is blij met jullie succes en gunt jullie dat van harte. Je kunt je krachten nu weer inzetten in ons koor onder de nieuwe leiding van Jos van Eyck. Succes met de hervatting van het gewone koorwerk.

Repetitiedata januari tot en met juli 2005.

De repetities zijn op donderdagavond van 20.00 uur tot 22.15 uur
in De Sprong aan de Aert Willemstraat te Volkel. (Tel 0413-272956)
Op onderstaande data zijn de repetities in de eerste helft van 2005gepland.

Januari 2005
6, 13, 20, 27
Februari 2005
3, 17, 24
Maart 2005
3, 10, 17, 24 (31 als reserve !)
April 2005
7, 14, 21, 28
Mei 2005
12, 19, 26
Juni 2005
2, 9, 16, 23, 30
Juli 2005
7

Zomerreces van 11 juli tot 19 augustus

Concert Theater Markant Uden
Zondag, 5 juni 2005 20.00 uur.
Samenwerking tussen
Gemengd koor Canthonis uit Sint Anthonis en
Het Mannenkoor De Karawanken, beiden o.l.v. Jos van Eyck


Het repertoire.

Uit “De Vliegende Hollander” zingen wij
Het Matrozenkoor.


De tekstvertaling luidt als volgt:

Stuurman, laat de wacht, de wacht.
Stuurman kom bij ons.
Heerlijke tabak en goede brandewijn,hopsasa,he
Klippen en storm buiten,lachen wij uit. Hopsasa he.
De zeilen gestreken, het anker vast
Klippen en storm lachen we uit
Ho, he, je, de zeilen, anker vast
Stuurman kom hier
Wij vrezen noch wind, noch het boze strand.
Wij zullen vandaag echt vrolijk zijn
Ieder heeft zijn meisje aan het land
Stuurman laat de wacht, de wacht
Stuurman kom bij ons
Ho, he, je, ha! Stuurman kom hier en drink met ons
Ho, he, je, ha! De klippen en storm zijn voorbij
Hopsasa he, hallo he, hopsasa.
Ho, hier! Kom en drink met ons.


(ingezonden bijdrage)
Ouderen niets meer waard??

Hoezo?
Wij zijn een fortuin waard!!!
Hebben zilver in onze haren
Goud in onze tanden
En gas in onze darmen.
Stenen in onze nieren
Lood in onze schoenen
En kalk aan onze nagels.
Staal in onze heupen
En elastiek in onze knieën.
Vol met medicijnen
Lijken we wel op goudmijnen
Een mens met zoveel mineralen
Zal het jaar 2005 wel halen !!

Daarom gaan wij fier door het leven,
Nemen kritiek op als een spons,
Want door de bovengenoemde rijkdom
Drijft de economie op ons.