.

menu karawanken

Tekstvak:

Nieuwsbrief Karawanken 
jaargang 3, nr. 3   

juli 2005

Op het moment dat deze nieuwsbrief naar de drukker gaat, ontvangen wij het bericht dat ons lid JOS VRENKEN in Amerika een dodelijk ongeluk heeft gehad. Hij is daarbij zelf overleden en zijn vrouw Rina ligt gewond in het ziekenhuis. Zodra wij nadere informatie hebben zullen wij dit z.s.m. laten weten.
Het bestuur

 

Van de voorzitter

Als ik dit schrijf, ben ik inmiddels al weer twee weken thuis na een verblijf van ruim vier weken in Amerika. De aanleiding om te gaan was het afstuderen van mijn zoon aldaar. Van die gelegenheid hebben mijn vrouw en ik gebruik gemaakt er aan vakantie aan toe te voegen. Helaas viel in die periode het concert van 5 juni j.l. zodat ik hier met enigszins bezwaard gemoed verstek moest laten gaan.
Naar ik van vele leden begreep, heeft Frans Bauer de rol als plaatsvervangend voorzitter voortreffelijk waargenomen. Het doet mij goed dat er dan ook vervangers zijn die met extra inzet zo’n concert in goede banen weten te leiden. Uiteraard doe ik geen afbreuk aan het vele werk dat Bas Dielissen als concertcoördinator (ondersteund door Han Urlings) steeds weer moet verzetten voordat er echt gezongen kan worden. Een klus die menig bezoeker maar ook menig lid onderschat. Beiden met name bedankt hiervoor.
Op de valreep voor het zomerreces zijn er toch enkele nieuwtjes te melden. Zo wil ons lid Ernest van Dinteren in samenwerking met de dirigent een digitale insteek kiezen met de repetities. Werken, die we nieuw instuderen, zullen dan via het web beluisterd kunnen worden zodat oefenen thuis achter de computer mogelijk wordt. Voor diegene die niet over een computermogelijkheid beschikken zal er een oplossing worden gezocht in een Cd-schijfje met betreffende muziek. Het is een uitdaging die mij wel aanspreekt omdat je met het tussentijds beluisteren van werken het instuderen optimaliseert.
Een ander initiatief ,dat gelukkig de laatste maanden zijn beslag kreeg, was de deelname aan de zangersdag van de KNZV in Loosbroek. Aanvankelijk was onze inschrijving te laat maar doordat het gastkoor wilde inschikken, konden wij gelukkig nog meedoen. Hieruit bleek maar eens te meer dat Het Mannenkoor De Karawanken een goede naam heeft tussen al die andere mannenkoren en ook bij de KNZV.
Ik reken er op dat wij op 29 oktober die naam recht gaan doen.
Piet Rutten heb ik verder persoonlijk al twee keer gefeliciteerd met zijn onderscheidingen. Ik doe dit hierbij nogmaals van harte. U leest er verder over in dit nummer.
Het zomerreces staat voor de deur. Enkele weken je muzikale collegae moeten missen en geen repetities die de donderdagavond blokkeren. Ik wens dat iedereen een goede rustperiode heeft en zich volledig kan ontspannen om op donderdag 25 augustus weer fit en vief acte de présence te geven.
Ook hoop ik dat wij in de tweede helft van dit jaar muzikaal goed kunnen scoren en de kameraadschap weer waar kunnen maken die ons koor kenmerkt.
Prettige vakantie!

Henk Hermelink.

 

Het concert op 5 juni 2005
Onderstaande impressie van het concert op 5 juni ontvingen wij van ons lid Hans Muller.
Op 5 juni gaf Mannenkoor De Karawanken een concert in theater Markant, voor het eerst onder leiding van Jos van Eyck, samen met het gemengd streekkoor Canthonis.
Ruim van tevoren was iedereen aanwezig om het repertoire af te stemmen op de mogelijkheden van de zaal en om wat beter kennis te maken met de sopraan Sonja Mäsing en de pianist Réne van de Laar.
Het programma voor de pauze ging aardig; er was zeker sprake van zenuwen. Jammer genoeg was de “spetter” verplaatst naar later, zodat achteraf de eerste helft wat minder goed uit de verf kwam.
Het streekkoor Canthonis gaf een prachtige klank. Heel anders dan een mannenkoor. Nu kon het publiek horen dat een jarenlange training door Jos van Eyck een prachtige klank kan opleveren.
Na de pauze kwam eerst weer Canthonis aan de beurt. En daarna kwamen de Karawanken naar voren zoals ze nog nooit gezongen hadden. Het duet van Marius en Sonja vormde de inleiding tot een sprankelend concert, waar de muzikaliteit van afstraalde.
Hoogtepunt was Die Allmacht, een magistraal werk van Schubert, waarin de sopraan de boventoon voerde, maar het mannenkoor De Karawanken liet horen waartoe een koor van zeventig man in staat is. Dit was echt muziek.
Samen met Canthonis werd als laatste het slotkoor uit Die Zauberflöte gezongen, waarmee een mooie avond werd besloten.
Concluderend mag je stellen dat Mannenkoor De Karawanken een goede ontwikkeling heeft ingezet; de invloed van Jos van Eyck is duidelijk en zowel publiek als koorleden en dirigent hebben er een goed gevoel aan overgehouden.
Hans Muller

Wetenswaardigheden.

Een dubbele onderscheiding.


Ons trouwe lid Piet Rutten uit Odiliapeel mocht op de dag voor koninginnedag uit handen van de burgemeester, mevrouw Joke Kersten, de onderscheiding ontvangen als Lid in de Orde van Oranje Nassau. Dit vanwege zijn het vele en langjarige vrijwilligerswerk voor de gemeenschap in Odiliapeel en dat op velerlei gebied.
Recent ontving Piet de pauselijke onderscheiding St.Gregorius voor zijn 60 jaar verbondenheid met het parochieel gemengd koor in de R.K. Kerk in de Peelse gemeenschap. Vooral deze laatste onderscheiding deed hem erg veel omdat hij jaren samen met zijn vader in dit koor heeft gezongen, zo vertelde hij.
Wij wensen Piet, die na een geslaagde operatie weer in ons midden is, proficiat met deze beide onderscheidingen.

Kandidaat lid.
Sinds eind juni heeft het koor een nieuw kandidaat lid, de heer Ton Nagel. Hij zingt vooralsnog bij de eerste bassen ofwel de baritons. Ton is 45 jaar en in Uden woonachtig. Wij wensen hem veel succes en hopen op vele navolgers.

12 ½ Jubileum
We moeten toegeven dat we er door werden overvallen. Tijdens de repetitie van 23 juni werd ons ingefluisterd dat Gerda haar 12 ½ jarig jubileum bij ons repetitielokaal De Sprong vierde.
Zoals het een goed koor betaamt, hebben wij op initiatief van onze dirigent Jos van Eyck spontaan voor haar gezongen en het klonk bijzonder mooi, zo vertelde zij nadien.
Gerda, proficiat en nog vele goede jaren in De Sprong.

Najaarsvergadering 2005
Het bestuur heeft gemeend de najaarsvergadering te houden op donderdag 20 oktober 2005, een donderdag dat onze dirigent van de herfstvakantie geniet.
Op deze vergadering zullen de geamendeerde statutten opnieuw geagendeerd staan. Het bestuur heeft de ingebrachte wijzigingen in samenwerking met de notaris besproken en komt tot een aangepaste tekst. Een grote opkomst is om reden van vaststelling dringend gewenst.

Bijeenkomst met partners.
Enige jaren geleden is afgesproken dat de partnerbijeenkomst eens in de twee jaar zou plaatsvinden. De tweede bassen gaven aan dit te willen organiseren en vroegen toestemming hier een andere invulling aan te geven dan tot op dan gebruikelijk, nl. “spijs en drank”
De tweede bassen hebben op zondag 25 september a.s. een verrassing voor de leden en hun partners in petto. Zolang zij hun plannen nog verder uitbroeden willen zij alleen aan de leden kwijt dat we onze agenda die zondag 25 september moeten vrijhouden tussen 12.00 en 18.00 uur. Nadere informatie komt er als de details bekend zijn.

Repetitiedata 2005.

De repetities zijn op donderdagavond van 20.00 uur tot 22.15 uur
in De Sprong aan de Aert Willemstraat te Volkel.
(Tel 0413-272956)
Op onderstaande data zijn de repetities in de tweede helft van 2005 gepland.

Zomerreces van 11 juli tot 19 augustus
25 augustus eerste repetitie na de zomer.
Augustus
25
September
1 - 8 - (15 niet) - 22 - 27
Oktober
6 - 13 - (20 niet, najaarsvergadering)-- 29
November
3 - 10 - 17 - 24
December
1 - 8 - 15 - 22 - ( 29 niet)
(totaal 24 en 16 repetities= 40 repetities zoals afgesproken)

Optredens

Annulering Concert in Asten
Het geplande optreden met het Astens Mannenkoor is van hun zijde helaas geannuleerd omdat de accommodatie niet beschikbaar bleek te zijn. Op onze uitnodiging dan het gemeenschappelijke concert te verplaatsen naar Uden of omgeving reageerden zij afwijzend.

Deelname Zangersdag in Loosbroek.
Zaterdag 29 oktober
Op zaterdag 29 oktober neemt ons koor deel aan de Zangersdag van de KNZV in Loosbroek.
Mogelijk herinneren leden zich dat wij meerdere jaren geleden ook deelnamen aan deze zangersdag die ook toen georganiseerd werd door Zang en Vriendschap uit Loosbroek.
Aan deze zangersdag die ca. 13.00 uur begint nemen vele koren uit de omgeving deel. Zo vermeldt het programma
o Vughts Mannenkoor,
o Astens Mannenkoor,
o Mannenkoor De Nachtegaal Someren,
o Mannenkoor Ceacilia uit Tilbrug,
o Geldrops Mannenkoor,
o Neunens Mannenkoor en
o Mannenkoor “Van wor ik ben” uit Gemert.
Een gezelschap waar Mannenkoor De Karawanken zich zeker thuis zal voelen.
Tijdens de zangersdag vindt er een beoordeling plaats zonder dat er van een concours of van een competitie sprake is. De bevindingen komen slechts bij het eigen koor terecht.
Onder leiding van Jos van Eyck zal het ons zeker lukken een muzikaal goed figuur te slaan.

De leden ontvangen te zijner tijd nog een specifieke uitnodiging met dagindeling en repertoire.

Winterconcert
Zondag 11 december 2005.
Het bestuur en dan met name de concertcoördinator is druk doende om op zondag 11 december in de namiddag een winterconcert te organiseren in een van de kerken van Uden. Op dit moment liggen er contacten over de locatie (PiusX kerk) maar gezien de onzekere situatie over de kerksluiting in Uden kan dit pas in september worden vastgelegd. U hoort hier nader over.

Het repertoire.
Onderstaand een vertaling van het Franse werk van Charles Gounod “Les Martyres” (De martelaren) dat het koor sinds kort instudeert.

Inleiding.
Christenen, in dit donkere verblijf
laten we de laatste dag
met een broederlijk feestmaal vieren.
Morgen gaan we over naar het eeuwige leven,
dat onze harten nog eenmaal doordrongen worden door de heilige mysteries
en dat deze eenzame gewelven
herhaaldelijk onze stemmen beantwoorden.
Vol haat hebben handen ons reeds tot slaven gemaakt,
nog erger, onze boeien liggen reeds gereed.
Als gekwelde martelaren bidden we tot God,
deze afgedwaalde broeders te zegenen.

2e gebed.
Heer vanuit de hoogte van Uw Calvarie
zou U strenger zijn?
Vanuit de hemel vergaf U een vreselijke misdaad
Oh vergeef deze ongelukkigen.
Oh Heer went uw toorn af,
wij smeken U voor hen, Oh Heer,
vergeef deze ongelukkigen.
Wij smeken U voor hen.

3e Laatste hooglied.
En nu grote God, zal Uw heilige wil geschieden.
Wij zijn klaar voor de heilige dood
en vol geloof in Uw goedheid.
U die het lijden vreesde.
Nieuwe christenen sta op
herhaal uw liederen van hoop.
Aan hen die triomferen,
kom sterf met ons.
God geef hen Uw hemel
vol van zaligheid.
Kom verdien de kroon
van glorie en onsterfelijkheid.

(Met dank aan Margot Verbeek voor de vertaling)

Aandachtpunten bij concerten.
Onderstaande aandachtpunten ontving het bestuur van de dirigent. Hij heeft deze overigens inmiddels mondeling aan de leden toegelicht. In enigszins bewerkte vorm volgen deze hieronder.
Het podium moet meer naar voren worden geplaatst in verband met het contact met het publiek. De opstelling van de leden in een compacte halve cirkel verbetert verder het onderlinge muzikale contact. Dus een zeer compacte opstelling in een halve cirkel!
De intonatie bij bepaalde werken vraagt meer aandacht en accuratesse. Vooral bij de negrospirituals viel dit op tijdens het concert. De onzuiverheid die dan insluipt is bijna niet meer te herstellen. Ook hier is de concentratie en een goed stemgebruik noodzakelijk.
Naarmate een concert vordert neemt de kwaliteit toe. Mogelijk is er in het begin sprake van “plankenkoorts” wat zeker niet noodzakelijk is.
In de toekomst moet er meer gelet worden op de tips over stemvorming, stemplaatsing en de ademsteun zodat de stem niet op het strottenhoofd blijft hangen maar achter het neusbeen (in het hoofd zingen). Dit voorkomt dat de intonatie onzuiver is of wordt. Ook is het nodig beter naar elkaar te luisteren waardoor de muziek beter harmonieert. Een compacte opstelling is hierbij een voorwaarde.
De inzet van de aanwezige leden heeft de dirigent als positief ervaren. Iedereen heeft geprobeerd naar vermogen zijn beste beentje voor te zetten.

Samenvattend zijn de hoofdaandachtspunten voor de toekomst: zuiverheid, intonatie en stemvoering!


Onderstaande bijdrage is van Ernest van Dinteren en spreekt voor zich.


Midi bestanden voor het inoefenen van de stempartijen.
Bij de laatste bijeenkomst van de klankbordgroep is besproken op welke wijze het instuderen van nieuwe nummers versneld kan worden. Een mogelijkheid daarvoor is het vooraf via e-mail toezenden van de partijen in midiformat. Tweederde van onze koorleden kan inmiddels via e-mail benaderd worden.
Daarbij kan gekozen worden voor de partij van de eigen stemgroep (solo), een vorm voor een volledig geluidsbeeld, of een vorm met een versterkt geluid voor de eigen partij. Bijvoorbeeld Ttbb,1e tenor, 2e tenor, 1e bas,2e bas, tTbb, ttBb of ttbB, eventueel met begeleiding op de achtergrond.
Wat is nu zo’n midi-format?
Vrijwel elke computer is voorzien van een geluidskaart voor het weergeven van geluiden. Midi maakt gebruik van deze mogelijkheid en stuurt signaaltjes naar deze kaart. In de eenvoudige vorm wil de geluidskaart de volgende informatie hebben:
• Welk instrument? (=welke klank, piano, trompet, enz)
• Welk tempo?
• Welke toonhoogte?
• Wanneer moet er geluid komen?
• Hoe lang duurt een noot?
• Welke geluidssterkte?
Als je een partituur bekijkt, dan blijkt daar voor een groot gedeelte dezelfde informatie op te staan, die echter, door de vele verschillende interpretaties van de koorleden, door de dirigent in goede banen geleid moet worden om tot een mooie harmonieuze klank en uitvoering te komen. Midi is ongenuanceerd, rechtlijnig en interpreteert niet, maar kan wel een goede ondersteuning zijn bij het instuderen van nieuwe stukken. Het geeft een geluidsbeeld van de eigen partij en de samenklank met de andere partijen. In het verleden hebben enkele koorleden al midi bestanden ontvangen, wat aanleiding gaf tot positieve reacties.
Binnenkort zal een eerste verzending van midi bestanden plaatsvinden waarbij een korte toelichting zal worden toegevoegd om ze te kunnen beluisteren.

Veel plezier met het nieuwe medium.

Ernest van Dinteren.