.

menu karawanken

Tekstvak:

Nieuwsbrief Karawanken 
jaargang 3, nr. 5   

december 2005

Het bestuur van en de leden van
het Mannenkoor De Karawanken
wensen u
prettige kerstdagen en
een muzikaal en voorspoedig nieuwjaar. 

Nieuwjaarsbijeenkomst koorleden
met partners op
12 januari 2006

Het bestuur nodigt alle leden van het koor met hun partners uit op een nieuwjaarsbijeenkomst op donderdag, 12 januari 2006.
De avond begint tussen 19.30 en 20.00 uur met het onderling uitwisselen van de nieuwjaarswensen.
Om ca. 20.00 uur spreekt de voorzitter een korte nieuwjaarswens uit waarna we muzikaal de avond zullen doorbrengen onder het genot van een drankje en een hapje.
Als locatie is gekozen voor
Party Centrum De Schakel in Volkel.

Mocht je onverhoopt verhinderd zijn, dan graag even afmelden bij een van de bestuursleden

 

Van de voorzitter

Het jaar begint ten einde te lopen. Langere en donkere dagen en de gezelligheid van de feestdagen. In deze tijd van reflectie past ook onze laatste nieuwsbrief van dit jaar. We kijken terug op een geslaagde deelname aan de Zangersdagen in Loosbroek en op najaarsvergadering van oktober. Na afloop van deze vergadering moest ik overigens toch even denken aan een vergelijking die ons een consultant ooit eens op een symposium voorhield. Hij verbaasde zich er over dat in de dierenwereld bij b.v. bij de termieten er geen aanvoerder is. Iedere termiet weet dat hij het balletje aarde dat hij opgraaft op een hoop moet gooien, de een na de ander en niet gelijktijdig. Zo ontstaat een termietheuvel en als deze hoog genoeg is beginnen ze gewoon op een andere plaats. Een leider is er niet en als een termiet “sneuvelt” neemt een ander gewoon zijn plaats weer in. De mensenwereld ziet er beduidend anders uit.
Kennelijk hebben wij leiders nodig en als we die hebben, komt ook veel op diens schouders terecht, ook de kritiek en de vragen. Gelukkig kunnen wij bij ons bestuur nog zaken bespreken die de continuïteit van de vereniging garanderen ondanks de kennelijk geringe belangstelling voor participatie in het bestuur. U leest er over in deze nieuwsbrief.
De zoektocht naar een geschikte kandidaat voor de functie beschermvrouwe of beschermheer van onze vereniging loopt ten einde. Het bestuur zal nog vóór het einde van het jaar de leden een voorstel doen in deze.
Ons wacht verder nog het optreden in de PiusX-kerk op zondag 11 december a.s. Als we met het zelfde enthousiasme en opkomst optreden als in Loosbroek dan sluiten we dit jaar met een goed gevoel af. Ook voor Jos van Eyck is het het eerste jaar dat hij bij ons “op de bok”staat. Zijn inzet en enthousiasme is naar het koor overgeslagen en kan het koor tot grote prestaties leiden.
Voor het volgende jaar moet dit ons als zangers inspireren om het koor verder op de kaart te zetten. Het streven is dan ook een spannend en hoogstaand optreden in Thüringen. Daaromheen proberen we in de regio optredens te verzorgen ook om de naamsbekendheid te vergroten. Hopelijk levert ons dit nieuwe leden op.
Ik wens u allen prettige kerstdagen en een goed uiteinde en muzikaal begin.

Henk Hermelink.

Wetenswaardigheden

Jubilea.
Op 1 oktober 2005 waren ons lid Will van den Heuvel en het buitengewoon lid Martien van den Heuvel 25 jaar lid van ons koor. Op de najaarsvergadering werd Will van den Heuvel door de voorzitter de jubileumspeld met de bijbehorende oorkonde en een ruiker overhandigd. Hij sprak namens de vereniging waarderende woorden o.a. over de periode dat Will secretaris van de verenging was maar stipuleerde ook zijn bijna permanente aanwezigheid bij repetities en optredens. Martien van den Heuvel ontving op zijn huisadres de complimenten van de vereniging voor zijn jubileum. Hij is al meerdere jaren niet meer actief als zanger maar als buitengewoon lid nog bij de vereniging betrokken.

Najaarsvergadering op 20 oktober 2005
Een korte impressie.
Om de juiste procedure bij de statutenwijziging te volgen, startte de voorzitter met het inventariseren van “het quorum”. Dit bleek duidelijk aanwezig zodat de vergadering met de gebruikelijke mededelingen kon beginnen.. Daarna stond de aanwezigheidscore centraal. Nu weer kon de voorzitter een algemene opkomst bij repetities melden van ruim 80%. Individueel liet dit nog te wensen over. Bepaalde leden worden hierop aangesproken. Als mededeling noemde de voorzitter verder de evaluatie die met de dirigent had plaatsgevonden en wederzijds positief was geëindigd. De penningmeester kon vervolgens weer een sluitende begroting presenteren zonder dat de contributie aangepast diende te worden.
Bij de reiscommissie stond de informatie over de geplande reis naar Thüringen centraal. De reis vindt als alles doorgaat plaats van 29 september 2006 tot/m 2 oktober 2006 en belooft een hoog cultureel gehalte te krijgen. Veel tijd had het bestuur uitgetrokken om de beleidsdiscussie te voeren. De stellingen en vragen riepen verschillende reacties op die het bestuur kan gebruiken voor de opzet van een beleidsplan voor de komende jaren. Op de jaarvergadering zal deze nota aan de leden ter goedkeuring worden voorgelegd.
De voorzitter moest helaas bij het zoeken naar nieuwe bestuursleden vaststellen dat er geen kandidaten waren. Zowel de collectieve oproep als de individuele benadering leverde geen kandidaten op. Het bestuur zal zich hierop gaan beraden, zo meldde de voorzitter.
De goedkeuring van de statuten leidde niet meer tot discussie. De amendementen die in de jaarvergadering waren voorgelegd waren kennelijk afdoende in de nieuwe tekst opgenomen. Twee bestuursleden werden gemachtigd de wijziging notarieel te laten vastleggen.
Al met al een goede vergadering met een redelijk
goede opkomst.

Zangersdag Loosbroek op zaterdag 29 oktober 2005.

Wij ontvingen een tweetal reacties op het optreden in Loosbroek tijdens de Zangersdag van de KNZV.

Enthousiast optreden van
Het Mannenkoor De Karawanken.

Vol goede moed togen circa 70 zangers van Het Mannenkoor De Karawanken uit Volkel/Uden op zaterdag 27 oktober naar Loosbroek. Het koor nam voor het eerst onder de nieuwe en bezielende leiding van Jos van Eyck deel aan de Zangersdagen van Het Koninklijk Nederlands Zangersverbond.
Vanaf januari van dit jaar had het koor zijn zinnen gezet op dit optreden om zich te kunnen meten met andere grote mannenkoren uit Brabant en Limburg. De dirigent heeft dan ook vanaf zijn start in januari sterk de nadruk gelegd op een repertoire dat zich kenmerkte door variëteit en moeilijkheidsgraad.
In de Antoniuskerk in Loosbroek voerde het koor werken uit van Schubert, Gounod, Mozart en Dostal. Met grote concentratie en vol inzet zongen de leden deze werken in een muisstille kerk met pianobegeleiding van Rosemarie Zeuntiëns. Het applaus tussen de verschillende muziekstukken stimuleerde het koor en leidde tot een hoog niveau en een grote prestatie.
Na een stijlvol begin met Die Nacht van Schubert volgde het moeilijke, ingetogen werk Les Martyrs van Gounod. Dit werd vol overtuiging gezongen en ondanks de moeilijkheidsgraad goed uitgevoerd. Twee delen uit Die Zauberflöte van Mozart, het adagio uit het Priesterkoor en het Slotkoor, konden ook op veel bijval van het publiek rekenen. Na een romantisch uitstapje in de Ode aan Beethoven volgde tot slot een snel en opgewekt operettewerk Der Fliegermarsch van Dostal. Aan het eind hiervan begeleidde het talrijke publiek met handengeklap de finale. Een overweldigend applaus viel het koor ten deel.
De positieve beoordeling door de jury is voor het koor de stimulans op deze ingeslagen weg door te gaan.
Het eerstvolgende publieke optreden staat gepland voor zondagmiddag 11 december in de Pius X kerk in Uden. Het koor gaat zich hier nu op voorbereiden.


Korendag te Loosbroek
De heer en mevrouw Metsch zijn lid van ons Sympathie Orkest. Van hen ontvingen wij deze bijdrage.
Ruim voor de aanvangstijd waren we aanwezig in de Antonius Kerk in Loosbroek. De plaats waar vanaf zo’n 14.00 uur tot 21.00 uur 12 koren uit Midden en Oost Brabant hun kelen zouden gaan ‘opzetten’. Sinds ons eerste ‘contact’ met de Karawanken is, volgens onze weinige koorzangkennis, het niveau toch aardig omhoog gegaan. Nu waren we extra benieuwd wat deze Korendag zou brengen. Zonder afbreuk te doen aan voorgaande dirigenten waren we deze keer extra benieuwd naar het ‘mennen’ van het koor door de huidige voerman, Jos van Eijck. Het werd een zangprestatie waarbij het mennen van de voerman uit het grijsgezongen lied “het karretje dat op de zandweg reed, de voerman leidt te ruste” in de zangstijl uit onze jeugd (zoals de uithaal van ‘lei.....eidt’) behoorlijk verbleekte.
‘M.K. van wôr ik ben’ uit Gemert had een probleem met het afbijten van de spits, altijd een ondankbare taak. ‘Fortissimo’ uit Bergen op Zoom konden niet altijd ons bij de ‘les’ houden. ‘Zang en vriendschap’ vonden wij iets te ‘licht’ maar met hun laatste nummer, Nicolo, Nicolo, Nicolino van Feltz sloten zij hun presentatie waardig af. Het ‘Geldrops Mannenkoor’ had wat start problemen maar eenmaal de toon gevonden konden zij hun repertoire afwerken zonder daarbij echte uitschieters te hebben.
De ‘Karawanken’ die vervolgens aan de beurt waren hadden door de voorgaande zes koren even zovele redenen hun tot dan ontwikkelde talenten ten toon te spreiden. Wij hebben ze beluisterd zoals wij dat ook naar de andere koren hebben gedaan. En misschien dat wij onbewust niet hebben kunnen ontkomen aan enig chauvinisme, laat ons dat dan vergeven zijn, maar al bij het eerste lied Die Nacht van Schubert gingen wij recht in de harde kerkbanken zitten. De liederen die daarna gezongen werden waren voor ons oorstrelend tot het lied van Ravenal; The day you sang this song, werd ingezet. Het door de dirigent op de juiste manier aan de teugels houden van het koor, vierend of aantrekkend, bleek het koor geen figuurlijke windeieren te leggen. De inmiddels opgeroepen sfeer kwam ook duidelijk over bij het publiek wat bleek bij het laatste nummer; Der Fliegermarsch van Drexler. Een beheerst losse dirigent wist in de Antoniuskerk zijn koor mee te nemen naar een profane uitvoering van dit lied waarbij de Karawanken met recht hun zegeningen mochten tellen. Na ‘ons’ koor kwamen er nog twee. Het Astens Mannenkoor dat duidelijk begon te frunniken aan de prestatie van de Karawanken had eveneens een alleszins aanhoorbare vertolking van hun repertoire gegeven. Daarbij sloot het Nuenens Mannenkoor voor ons de Korendag af.
Twee zaken waren ons opgevallen waarvan één waarschijnlijk ook door de jury bedoeld werd; de presentatie. Bij een optreden is het grootste probleem de opstelling van het koor. Toch is presentatie en afwisseling juist bij een publiek optreden van groot belang om de aandacht van het publiek vast te houden en het te verrassen met ‘kleurrijke’ afwisselingen. Een statische opstelling geeft een gevoel van serieuze en ernstige bijeenkomst. En voor profane muziek is dat niet altijd een publiekstrekker. Als tweede punt is het soms opvallend horen van één stem uit het grote geheel. Op zo’n moment valt het totaal beeld uit elkaar. Een koorlid dat enthousiast zingt kan soms zich net even niet inhouden wat dan vooral door het publiek als een storend bijgeluid wordt gehoord.
Wij hebben genoten van het eerste deel van deze Korendag. Toch willen we even bewust chauvinistisch zijn en de Karawanken niet alleen bedanken voor hun moment van ontspanning en plezier maar ook complimenteren met het beste dat hun op deze Korendag toekwam: applaus, luid en duidelijk.
Frida en Rob Metsch

Taakverdeling bestuur naar leden.

Het bestuur heeft zich beraden over de herverdeling van taken bij het aanstaande terugtreden van Cor van de Lokkant.
Wil Boley is bereid zijn taken als penningmeester over te nemen onder voorwaarde dat zijn eigenlijke taken bij anderen (niet bestuursleden) ondergebracht konden worden.
Dit heeft er toe geleid dat wij Bep Claassens bereid hebben gevonden de muziekbibliotheek en het beheer daarvan over te nemen.
Gerard van Heck zal de kontakten met onze kledingleverancier Zomers in Veghel behartigen en Wim van Lieshout zal met enkele andere leden de podiaopstelling regelen.
De indeling en opstelling tijdens repetities en optredens komt in handen van Han Urlings.
Wij zijn blij met deze taakverdeling en hopen op die wijze binnen het bestuur voldoende capaciteit beschikbaar te houden om de continuïteit en vooruitgang van de vereniging te kunnen waarborgen

Repetitiedata 2006.

De repetities zijn op donderdagavond van 20.00 uur tot 22.15 uur in De Sprong aan de Aert Willemstraat te Volkel. (Tel. 0413-272956)


Januari 2006
5 geen repetitie,
12 nieuwjaarsbijeenkomst
19, 26,
Februari 2006
9, 16, 23
Maart 2006
9, 16, 23, 30
April 2006
6, 13, 20, 27
Mei 2006
11, 18,
25 Hemelvaart geen repetitie
Juni 2006
1, 8, 15, 22, 29

Zomerreces van 1 juli tot 13 augustus

Augustus 2006
17, 24, 31
September 2006
7, (14 niet), 21, 28
29 t/m 2 oktober Duitsland reis
Oktober 2006
5, 12, 26
November 2006
2, 9, 16, 23, 30
December 2006
7, 14 , 21
(totaal 2e halfjaar 17 repetities)


Optredens 2005/2006

• Zondag 11 december 2005
Winterconcert Pius X kerk in Uden aanvang 15.00 uur

• Zaterdagavond 11 Maart 2006
Optreden in Schijndel t.g.v. afscheid Gerard Bouwman

• Voorjaar 2006
Concert in Nia Domo in Boekel

• zondag 9 april 2006
Jubileumconcert Zangvereniging Grave
Matinee in Grave.

• Eind September/begin Oktober 2006 Optredens en concerten in Thüringen (Duitsland)

• December 2006
Kerstconcert Heesch i.s.m. Fanfare Aurora

 

Het repertoire

Plovi, plovi.
Wij ontvingen enkele vertalingen van dit werkje dat het koor al enige tijd zingt. Wij kozen voor de letterlijke vertaling die afkomstig is van Will van den Heuvel.

Plovi, plovi douboko yé moré
Spelevaren, varen over de diepe zee
Anko anschitze, Doucho i scretsé moyré
Anna Anneke, mijn ziel en mijn hart
Tvoyé oko ko moré douboko,
Jouw ogen zijn zo diep als de zee
Anko anschitzé, Doucho i scretzé moyé
Anna, Anneke, mijn ziel en mijn hart.

Mutaties in ons ledenbestand.

Per 1 december 2005 zijn er vier kandidaatleden geregistreerd.
• Theo van Asseldonk, 2e tenor
• Karel van de Veijfeijken, 2e tenor
• Ton Nagel, 1e bas
• Jan van Esch, 1e bas.
Wij heten hen alsnog van harte welkom in ons midden.
Helaas ontvingen wij een opzegging van lidmaatschap van
• Ben de Graaf, 2e tenor
• Pierre van Hemert, 2e tenor.

Rooster van aftreden van bestuursleden.

Tijdens de najaarsvergadering ontstond er enige verwarring over het rooster van aftreden van de bestuursleden. Het bestuur zal dit alsnog corrigeren op de jaarvergadering 2006. Hierbij alvast het juiste rooster.
Cor van de Lokkant (1997) aftredend 2006
Bas Dielissen (1997) aftredend 2005
Henk Hermelink (1999) aftredend 2005
Wil Boley (2001) aftredend 2006
Frans Bauer (2003) aftredend 2007
Formeel had de herbenoeming van Bas Dielissen en Henk Hermelink in de jaarvergadering van 2005 moeten plaatsvinden. Er vanuit gaande dat de zwijger toestemt, zijn zij herbenoemd tot 2008.

THÜRINGEN, ONS REISDOEL DIT JAAR.

Een vooruitblik op de reis die de Karawanken eind september 2006 maken naar Duitsland.

In 2006 gaan de Karawanken een (concert)reis maken naar Thüringen, Duitsland. Daar ik verscheidene keren enige tijd in deze streek vertoefd heb, leek het mij aardig u iets over dit Bundesland te vertellen. Omdat nog niet vaststaat welke plaatsen wij zullen bezoeken, wil ik dit eerste stukje iets schrijven over Thüringen in het algemeen.
Thüringen is een door sagen en legenden omweven gebied waarin Richard Wagner de inspiratie vond voor zijn opera Thanhäuser. Het wordt wel genoemd het groene hart van Duitsland. Het Thüringerwald is grotendeels nog een waarachtig bosgebied. Er is een veelheid van bospaden en berghellingen waar de wandelaar zijn hart kan ophalen.
Thüringen werd gekerstend door St. Bonifacius, die half Europa missioneerde en zomaar “de apostel van Duitsland" wordt genoemd. Wie per auto Thüringen wil bezoeken moet op weg daarheen zeker een “Abstecher’’ naar Fulda maken om het graf van St. Bonifacius in de prachtig gerestaureerde Dom annex museum te bezoeken. Aan hem dankt Erfurt dat het de enige katholieke enclave gebleven is in een door de reformatie gewonnen omgeving. In Thüringen (Wittenberg 1517) ligt namelijk de oorsprong van de Reformatie door Luther die, niet minder ijverig dan Bonifacius, zijn leer verspreidde en de heersende klasse aan zijn zijde kreeg. Ook moeten hier genoemd worden Philip Melanchton en de sociaal-revolutionair Thoma Müntzer (Boerenbevrijdingsoorlog).
Tot het begin van de 20e eeuw was Thüringen een land van dwergvorstendommetjes met een eigen cultuurbeleid en gelukkig creëerde elke vorst zo bijvoorbeeld zijn eigen hoforkest en had zijn eigen hofcomponist. Joh. Seb. Bach zou wel eens niet zo productief geweest kunnen zijn als hij niet van hof naar hof, van concurrent maar concurrent gedreven was geweest.
Pas in 1918 kwam een einde aan de “Kleinstaaterei”.
Het Thüringse cultuurgebied (de klassieke schatkamer van Duitsland) ligt ongeveer op een route van 100 km. Waarop achtereenvolgens liggen: Eisenach-Gotha-Erfurt-Arnstadt-Weimar en Jena. De steden van de Dichter und Denker waar men struikelt over Goethe en Schiller. Er is bijna geen stad of dorp waar Bach niet het orgel bespeelde. Componisten als Richard Strauss en Franz Liszt woonden en werkten hier maar ook de filosoof, theoloog Gottfried Herder en de schilder van de hervorming Lucas Cranach. Architect Walter Gropius, de grondlegger van “Bauhaus” studeerde hier.
In Thüringen ligt voor een groot deel de bakermat van de Duitse cultuur.
De Wartbug bij Eisenach is het symbool voor alles wat in Duitse oden nobel en verheven is.
Over het parelsnoer van steden in het bijzonder kom ik de volgende keer te spreken.
Zoals overal in het voormalige DDR-land waren de genoemde steden verworden tot een grauw verval, maar na de “Wiedervereinigung” werd het herstel door restauratie en nieuwbouw spoedig ter hand genomen zodat veel van deze steden weer schitteren in “Glanz und Gloria”.

Bep Claassens.