.

menu karawanken

Tekstvak:

Nieuwsbrief Karawanken 
jaargang 4, nr. 3   

juni 2006

Van de voorzitter

Als voorzitter is het plezierig te merken dat het enthousiasme, de gedrevenheid en de deskundigheid van onze dirigent Jos van Eyck zijn uitwerking heeft op ons koor. Ook de bijdrage die onze vaste pianiste Rosemarie levert wordt door iedereen positief ontvangen en straalt uit op de uitvoeringen die wij houden. Een enthousiaste Marie Christien weet verder het zangplezier te verhogen.
Daarom ervaar ik het als onplezierig (om niet te spreken van onacceptabel) dat er tijdens de uitvoering in Boekel in plaats van de 75 actieve leden er slechts 55 aanwezig waren! Alle redenen voor afwezigheid zijn weer de revue gepasseerd maar behoudens ziekte heb ik geen enkele acceptabele gehoord. Het bestuur heeft aan het koor begin 2006 een jaarkalender gepresenteerd waarin zondag 14 mei reeds stond geboekt. Ik kan enkel vaststellen dat zij die er wel waren en die een goede prestatie neerzetten, een extra compliment verdienen. Zij zagen kans de prioriteit daar te leggen waar die als lid van een vereniging moet liggen!
In dit opzicht spreek ik niet enkel als voorzitter maar deel deze mening volledig met de bestuursleden en met onze dirigent. Ook Jos van Eyck pleit naar het bestuur steeds weer voor een hogere opkomst tijdens repetities en uitvoeringen.
De volgende uitvoering vindt overigens plaats (na ons zomerreces) in Reek en wel op zaterdagavond 23 september 2006. Omdat wij dit mede als de generale repetitie zien voor onze uitvoeringen in Thüringen verwacht ik daar minimaal alle 65 deelnemers aan de reis. Ook zij die niet meegaan zijn uiteraard van harte welkom met ons dit concert tot een succes te maken.
Volgend jaar 2007 bestaat ons koor 30 jaar en viert dus zijn 6e lustrum. Zonder nu dit als een groots feestelijk jaar te zien, vind ik wel dat er een lustrumconcert moet plaatsvinden dat klinkt als een klok. Suggesties zijn nu al welkom!

Henk Hermelink

Een bijzondere belevenis.

Zondag 28 mei was ik in de gelegenheid het openlucht Asperge Concert van het Grubbenvorster Mannenkoor in Grubbenvorst te bezoeken. De reden voor mijn bezoek lag niet zozeer in het optreden van Doedelzakkers en het mannenkoor maar in de reizende beiaard die door Rosemarie Seuntiëns bespeeld zou worden.
Het was een van de weinige stralende zondagmiddagen die wij recent hadden vandaar de plezierige en drukke ambiance op het lommerrijke plein in Grubbenvorst aan de Maas.
Werkelijk versteld stond ik van het majestueuze carillon dat op een imposante Amerikaans aandoende truck met oplegger was gezet. Alle luiken waren open en de het klokkenspel gaf een geweldige gelui(d) daar onder al die bomen. Zowel klassieke werken als moderne jazz-achtige muziek kregen we te horen al dan niet begeleid met een orkestband waar Rosemarie de beiaard op in speelde. Ook een combinatie met de doelzakken leverde een verrassend resultaat op.

Al mijn complimenten gaan uit naar Rosemarie Seuntiëns die met haar frêle gestalte het imposante carillon de baas was en op een mooie melodieuze wijze de klokken wist te bespelen. Voor mij een ervaring om te onthouden.

Henk Hermelink

Van het bestuur

Het bestuur heeft onlangs enkele afspraken gemaakt die ook bij de leden bekend moeten zijn.
Zo heeft de PR-commissie bestaande uit Ferry van Oort, Paul Verbeek en Jan van den Heuvel een PR-plan ingediend. Helaas is door de ziekte van Ferry het bespreken ervan enigszins opgeschoven maar het biedt een goede basis om verder te werken.
Met onze beschermvrouwe José Huisman-de Bie heeft het bestuur uitvoerig stilgestaan bij haar mogelijke aandeel in het benaderen van potentiële sponsors. Samen met ons lid Elon Landh wil zij aan de hand van deze gesprekken kijken welke mogelijkheden er nu en op de langere termijn voor ons koor bestaan.
Het bestuur heeft zich in deze gesprekken ook gerealiseerd dat het koor zonder essentiële externe financiële bijdrage genoodzaakt zal zijn op enige termijn de contributie drastisch te verhogen. Dit overigens ondanks de goede financiële positie waarin het koor zich nu bevindt.
Een delegatie van het bestuur zal ingaan op de uitnodiging van Musica Vocalis te Uden om met meerdere koren te spreken over gemeenschappelijke wensen en problemen.
Het bestuur heeft een liederenbundel in voorbereiding die het voor de deelnemers aan onze reis mogelijk zal maken ook spontaan enkele liederen op de goede tekst te zingen. De bundel is op A6 formaat en past goed in de achterzak of colbertzak.
Het winterconcert op zondag 10 december kan helaas niet in Volkel plaatsvinden vanwege het niet beschikbaar zijn van een geschikte locatie. Eerder was Heesch als locatie al afgevallen. Het bestuur heeft nu besloten “uit te wijken” naar de Pauluskerk in Uden. Hier zal op zondag 10 december als matinee het Winterconcert plaatsvinden. Uiteraard hoopt het bestuur op een vergelijkbaar succes als vorig jaar in de PiusX kerk in Uden.
Een delegatie heeft een bezoek gebracht aan het Venray’s Mannenkoor en hier verslag van gedaan aan het bestuur. Centrale punten waren o.a. het verwerven van financiën, sponsoring, koorscholing en huisvesting blijft aandacht vragen. In de najaarsvergadering hoopt het bestuur met een voorstel te komen.

De Wartburg

Als voorbereiding op onze trip naar Thüringen schreef ons lid Bep Claassens een aantal bijdragen. Hierbij het vierde deel, nu over De Wartburg waar wij de laatste dag van ons verblijf zullen zijn.

In de stad Eisenach stuit je op veel beroemde namen o.a. Goethe, Wagner, Luther en Bach, die hier werd geboren in 1685. Zijn vader Johan Ambrosius Bach was hier stads-en hofmuzikant.
In Bach’s geboortehuis bevindt zich een nog zeer bespeelbare collectie van zo’n driehonderd oude muziekinstrumenten.

Boven de stad Eisenach verheft zich op een 400 meter hoog rotsplateau de Wartburg, die in de loop van de 12de eeuw de hoofdresidentie werd van de landgraven van Thüringen. De burcht werd een beroemd middelpunt van de middeleeuwse hoofse cultuur, waar dichters optraden als Walter von der Vogelweide, Wolfram von Eschenbach en niet te vergeten onze Henric van Veldeke. Hier werd het legendarische: “Minnezangersconcours “ gehouden.

Wagner vond hier de stof voor zijn muziekdrama :”Tannhäuser oder der Sängerkrieg auf der Wartburg”.
In het begin van de dertiende eeuw woonde hier de H. Elisabeth van Thüringen, gehuwd met Ludovicus de landgraaf. Nadat de graaf niet terugkeerde van een kruistocht ging Elisabeth naar Marburg (prachtige dom met praalgraf), omdat zij zich niet kon verenigen met het verkwistende leven aan het hof. Zij legde zich toe op het verzorgen van armen en zieken en leefde in Franciscaanse geest. Zij werd in 1235 heilig verklaard. In de Wartburg bevindt zich een wand met fresco’s van voorstellingen uit het leven van Elisabeth.
Misschien wel aardig om te vermelden:
In Grave staat waarschijnlijk de eerste kerk in de Nederlanden, of misschien wel van Europa, die Elisabeth tot patroon heeft. Een dochter van Elisabeth, Sophie, was gehuwd met hertog Hendrik II van Brabant, die goede betrekkingen onderhield met de Heren van Cuyk. In het bijzonder met Hendrik III van Cuyk (1223-1268) onder wiens bestuur de Graafse kerk werd toegewijd aan St.Elisabeth. Sophie zal wel flink gelobbyd hebben.
Terug naar de Wartburg,ongeveer drie eeuwen later.

Toen Luther in 1521op de rijksdag van Worms in de rijksban was gedaan door Karel V was hij vogelvrij. De keurvorst van Saksen, Frederik de Wijze, nam Luther in bescherming en verschafte hem onder de naam van Junker Jörg onderdak en bescherming op de Wartburg. Hier vertaalde Luther in elf weken tijd het Nieuwe Testament uit het Grieks in de volkstaal, een enorme prestatie. Luther heeft zich hier toch niet altijd happy gevoeld. Eens dacht hij zelfs, dat de duivel hem kwam bezoeken en in zijn onmacht wierp hij een inktpot tegen de kamerwand stuk. De inktvlek zit nog op de muur in de Lutherkamer.
De Wartburg is een prentenboek van de Duitse geschiedenis, waar men echter niet rustig doorheen kan lopen, want het is er altijd vreselijk druk.
Het is ook niet makkelijk er te komen, want het is een hele klim, deels per auto, deels te voet.
Een rondleiding door de Wartburg is een hele wandeling : Eerste binnenplaats-tweede binnenplaats-Palas(hoofdgebouw)-ridderzaal -eetkamer-Elisabethkemenate-arcadengang-kapel-zangerszaal-kamer der landgraven-feestzaal-Lutherkamer enz.
Op de burcht hebben in de loop der tijden allerlei politieke manifestaties plaats gevonden. Het zou echter te ver voeren om daar in dit stukje over uit te weiden, daar we dan te diep in de Duitse geschiedenis duiken.
De Wartburg is de prachtigste vesting van heel Europa met een weidse rondblik over het Thüringer land en het symbool van alles wat nobel en edel is in het Germaanse rijk, zoals ik al schreef in mijn eerste stukje over Thüringen.

Ik hoop dat ik jullie een beetje ingeleid heb in het gebied dat wij gaan bezoeken en dat ik jullie niet te veel vermoeid heb met te veel wetenswaardigheden. Er is natuurlijk nog veel meer te zien,maar ik heb me een beetje proberen te houden aan de hoofdzaken.
We zullen daar wel ons uiterste best moeten doen, want ze zijn daar wel wat gewend op het gebied van “Kultur”.
Gute Fahrt ! Hals-und Beinbruch!

Bep Claassens


Eerdere bijdragen van ons lid Bep Claassens verschenen in de nieuwsbrieven van december 2005 (Thüringen), januari 2006 (Weimar) april 2006 (Erfurt). Samen met deze bijdrage over De Wartburg heeft u een redelijk compleet beeld over het cultuurhistorische gebied dat wij al zingend gaan verkennen.

Van de voorzitter van de reiscommissie.

In mijn eerste bericht heb ik een beschrijving gegeven van de eerste dag van onze reis naar Thüringen. We zijn geëindigd in ons hotel te Weimar en na een repetitie zijn we allen naar onze kamer gegaan en hebben daar heerlijk kunnen uitrusten
Het ontbijt op zaterdag 30 september begint om half zeven.Niet dat iedereen dan aanzit dus kom nou niet allemaal tegelijk. Maar vanaf half zeven staat het ontbijt voor ons gereed.
Afhankelijk van het weer, de commissie houdt een enorme slag om de arm, vertrekt de bus om 9.30 uur naar Weimar al waar enkele leden van het Handwerkchor uit zien naar de Karawanken, in tenu de ville, om hen per stemgroep rond te leiden door Weimar. Iedere groep kan een eigen keuze maken, maar Goethe mag je niet missen en ook over het huis van Schiller en Schiller zelf natuurlijk moet je het thuisfront iets kunnen vertellen, je kunt ook folders inslaan bij het VVV aan de Markt, dan behoef je niet alles te onthouden. En je kunt ook de artikelen van Bep Claassen in de nieuwsbrief uit je hoofd leren en thuis voor het front voorlezen. Het kan nog zo zijn dat de commissie op de thuisreis een wie-weet-wat wedstrijd organiseert met prachtige prijzen en bij de beantwoording zal het gebruik van folders als vals spel worden bestempeld. Degene die vals spelen zullen veroordeeld worden tot kielhalen om op deze wijze hoopt de commissie de aloude waarden en normen binnen het koor te herstellen..
Omstreeks 12.30 uur wacht het restaurant Hainfels de Karawanken op met een lunch, waarbij je een drankje mag gebruiken voor rekening van de commissie. Meer is er in de bijdrage niet begroot. Gelieve ook rekening te houden met het optreden op die namiddag in de muziekschool samen met het Handwerkchor.
Om 13.30 uur ronkt de bus weer om het gehele koor naar het hotel te brengen om aldaar de smoking aan te trekken voor het concert die middag in de muziekschool.
Om 14.00 uur vertrekt de bus weer naar Weimar
Om 14.30 uur willen beide dirigenten de koren laten inzingen tot 15.30 uur. Dan begint het gadeslaan van het binnenstromende publiek.
Om 16.00 uur mogen de koren gaan zingen voor al die mensen uit Weimar die daarvoor gekomen zijn. De entree is gratis, maar de commissie zorgt wel voor “einer Hut woin die Menschen grosse Gaben geben konnen”
Om 18.00 uur vertrek naar Hainfels voor het diner dat gaandeweg overgaat in een verbroedering met de leden van het Handwerkchor.
Om 22.00 uur wil de bus ons koor naar zijn rustplaats brengen.
23.00 Onkel Henri leest voor en dan snavels toe en slapen.

ZONDAG 1 OKTOBER
Vanaf half zeven weer ontbijt, we stappen in smoking de bus binnen en rijden dan naar Erfurt waar we verwachten om 9.30 uur te zijn nabij de Kathedraal en dan gaan we in de kerk inzingen.
Om 11.00 uur begint de Russisch Orthodoxe liturgie. Volgens berichten gebeurt dat in de kathedraal regelmatig en toevallig is het de beurt op deze zondag en daarom ons oefenen in de Russische zangkunst. Dat zal wel moeten, willen we straks nog gas krijgen om ons te warmen. Na de dienst krijgen we een rondleiding door de kathedraal en daarna worden er foto’s gemaakt op de prachtige trap die naar de kathedraal leidt.
13.00 uur Zum Golden Swaen lunch en dan vrij om de stad te bekijken. Maak daar mooi plannen voor, Erfurt heeft veel te bieden.
Om 16.30 uur staat de bus klaar om het koor weer naar het hotel te brengen alwaar het koor een concert zal geven aan de hotelgasten. Dit is een unicum en voor het eerst in het hotel. Ongetwijfeld maakt het hotel foto’s die dan jaren zullen prijken; zodat je achterkleinzoon als oude man je nog kan herkennen.
Na het concert omkleden en aanschuiven aan het diner

MAANDAG 2 OKTOBER
Het ontbijt staat weer voor u gereed vanaf 6.30 uur
Om 8.30 uur: vertrek naar Eisenach alwaar het prachtige kasteel de Wartburg staat
Om ca. 11.00 uur aankomst op de Wartburg Rondleiding

Onze kwartiermakers in november 2005

Lunch in de Wartburg Schenke
Optreden op de Schanze (buiten)
Om 14.00 uur vertrek richting Nederland
De commissie heeft voorzien in een slotdiner ten tijde van de terugreis .Bij die gelegenheid kunnen dan enkele sprekers lovende woorden richten tot de reiscommissie
Om ca. 21.30 uur aankomst in Volkel, alwaar Gerda het thuisfront reeds van koffie heeft voorzien. De koorleden kunnen zich naar behoefte in de armen van het thuisfront storten.
Uw dienstwillige voorzitter van de reiscommissie.
Gerard Bouwman

Zomerreces van 1 juli tot 13 augustus
Prettige vakantie.

Donderdag 17 augustus eerste repetitie na het reces. Alle leden, in ieder geval de Duitslandgangers worden verwacht!

Optredens 2006

• Donderdag 29 juni 2006 16.00 uur
Afscheidsreceptie Ton Koenen
Fioretti College Veghel.
• Zaterdag 23 september (i.p.v. 24 september)
Concert i.s.m. Harmonie Semper Crescendo in Gemeenschapshuis Het Wapen van Reek
• 29 en 30 September en 1 en 2 oktober 2006
Optredens en concerten in Thüringen (Duitsland)
• Zondag 10 december winterconcert
15.00 uur Matinee Pauluskerk Uden