.

menu karawanken

Nieuwsbrief Karawanken†
jaargang 5, nr. 1 † †

februari 2007

Van de voorzitter

Het is voor mij als voorzitter altijd weer een opgave om het overlijden van een lid van ons koor om te zetten in een passende uitvaartbegeleiding en een in memoriam. Zo ook bij Jan van Goor die ons plotseling begin januari ontviel. Het geeft overigens achteraf een goed gevoel dat de familie en kennissen onze bijdrage aan dit afscheid erg hebben gewaardeerd. Als koor krijgen wij veel waardering voor het opluisteren van een afscheid. Wat wij als een morele verplichting voelen, ervaren anderen als een gebaar van echte vriendschap.
Een ander In Memoriam dat u hierbij aantreft is dat van onze voormalige dirigent Jan Heesakkers. Hij overleed eind 2006 en enkele leden van ons koor waren bij zijn uitvaart aanwezig.
Een bijzonder afscheid betreft het afscheid van ons buitengewone lid Willy Brouwers. Hij gaf na vele jaren op zondag 3 februari j.l.  zijn dirigentstok over bij het parochiële gemend koor van de St.Petruskerk in Uden.

Dankzij de inspanning van onze beschermvrouwe José Huisman en ons lid Elon Landh hebben wij vanaf 2007 weer een hoofdsponsor en enkele sponsoren. Het koor kan zich gelukkig prijzen met deze personen en bedrijven die ons een goed hart toedragen. Op 2 februari hebben wij kennisgemaakt met de personen achter de sponsor bedrijven en tevens afscheid genomen van Bonduelle in de persoon van Edo Stouten.

Henk Hermelink.

 

In Memoriam Jan van Goor.

Tijdens een van zijn contacten als postbode in Uden gaf Jan wel eens aan ook wel te willen zingen. Toen een lid van ons koor hem de tip gaf om eens te komen luisteren op de repetitie had hij aanvankelijk enige schroom. Hij zei: ik pas niet in dat deftige gezelschap. Gelukkig overwon hij zijn schroom en vanaf dat moment  is hij niet meer weggebleven.
Jan of Jantje zoals hij door ons werd genoemd  was geen groots zanger maar een goed koorzanger. Hij maakte deel uit van het geheel en vervulde daar zijn rol. Ambities om solo te zingen had hij niet behoudens bij onze festiviteiten als er vrolijke koorzang klonk. Dan was hij sterk aanwezig.
Tijdens de repetities en onze concerten daarentegen was hij serieus met zijn rol bezig en maande om hem heen vele collegae tot concentratie.. Buiten de discipline van het zingen, in de informele omgang met elkaar was hij een kleurrijk en nadrukkelijk aanwezig koorlid. Hij had dan iets baldadigs over zich en kon met glinsterende oogjes een geintje opperen.
Hij kon met iedereen gemakkelijk contacten leggen. Dan genoot hij van de kameraadschap die ons koor zo typeert en waarin men hem volledig in  zijn rol accepteerde.
De buitenlandse concertreizen kregen door hem extra kleur als hij probeerde  de stemming te bepalen. Hij was muzikaal, kleurrijk en ietwat baldadig. Hij genoot van muziek, van het ongedwongen samenzijn. de uitvoeringen en de concerten. Een dergelijk beeldbepalend figuur zullen  we nu moeten missen.

In Memoriam Jan Heesakkers

Dirigent van 
Het Mannenkoor
De Karawanken van 2003 tot eind 2004.

 

Het was schrikken toen pal voor Kerstmis het bericht kwam dat onze voormalige dirigent Jan Heesakkers in zijn buitenwoning “Le quattro Staglioni” in Mariahout was overleden. Jan mocht 71 jaar worden.
Nadat eind 2002 Willy Brouwers aankondigde zijn dirigentschap neer te leggen, kwamen wij op het spoor van Jan Heesakkers. Met enige aarzeling, ook vanwege zijn gezondheid, verbond hij zich voor een jaar of vier aan ons koor. Onder zijn leiding gaf het koor enkele goede concerten en in 2004 maakten wij met hem de concerttrip naar Ieper en Gent en zongen onder de indrukwekkende Menenpoort tijdens de Last Post.
Als persoon leerden wij Jan kennen als een echte Bourgondische levensgenieter en doorzetter.
Uiteindelijk speelde de gezondheid Jan parten en moest hij terugtreden als dirigent. De gevolgen van de hersenbloeding die hem trof  overwon hij grotendeels maar hij werd niet meer de oude.
Met enkele collegae van ons koor hebben wij hem op vrijdag 29 december uitgeleide gedaan tijdens een fraai muzikaal omlijste uitvaartdienst in de H. Leonarduskerk in Beek en Donk. De muzikale omlijsting kwam van zijn eigen kamerkoor Solum pro Arte waarmee ook wij als Mannenkoor De Karawanken enkele keren optraden

Henk Hermelink.

Onze sponsoren vanaf 2007.

Tijdens een informele borrel op vrijdag 2 februari kon de voorzitter van ons koor de nieuwe sponsoren welkom heten. Hij overhandigde  hen allen een attentie waaruit de band die zij met Het Mannenkoor De Karawanken willen onderhouden bekrachtigd werd. In zijn dankwoord merkte Henk Hermelink op dat het bestuur bijzonder is ingenomen met de bedrijven die het koor voor de komende jaren willen ondersteunen.
Van de middelen die wij van hen beschikbaar krijgen kunnen wij mede onze introductiecursus voor nieuwe leden bekostigen maar ook verdere koorscholing en de uitvoering van goede concerten.
De namen van onze hoofdsponsor en de sponsoren die vanaf begin februari 2007 onze website sieren zijn:.

 

Hoofdsponsor 
Van Genugten Beheer BV
De heer Harry van Genugten
Sponsoren
Schepers & Van Nunen Netwerk Notarissen
De heer Mr. Ernst van de Ven
BAS architectuur Veghel
De heer Peer Wolkers
Van Oort Interieurs Uden
De heer Joost van Oort
Jumbo Supermarkten
De heer Karel van Eerd
Toyota Dealer Autocenter Oostendorp Uden,
de heer Ad Oostendorp
De Laat AssurantiŽn,
de heer Marcel de Laat
Ondersteuners
Rabobank Uden en omstreken
Stichting Volkshuisvesting Uden
Sponsoring in Natura                     
Tennis- en Evenementenhal Uden,
de Heer Boudewijn Willems.
De Winter Drukkers & Uitgevers,
de heer Roland de Winter
Subsidie Verstrekkers:

Gemeente Uden
Gemeente Boekel

Afscheid van  Bonduelle
afscheid van Mr. Bonduelle,  Edo Stouten

Tijdens de genoemde informele bijeenkomst waarbij ook de leden van de sponsorcommissie en de PR commissie aanwezig waren nam de voorzitter uitvoerig afscheid van de man achter Bonduelle, de heer Edo Stouten. Vele jaren konden wij een beroep op hem doen en bijna nooit tevergeefs. Als dank daarvoor heeft het bestuur hem een fraaie oorkonde overhandigd waarin de dankbaarheid van het koor is vervat. Edo Stouten gaf in zijn weerwoord aan dat hij de bijdrage aan de cultuur in Uden op deze wijze vorm heeft gegeven en sloot niet uit dat hij in een andere hoedanigheid ooit nog iets voor het koor kan betekenen.

Het repertoire
Van Bep Claassens ontvingen wij de vertaling van het drinklied dat wij nu instuderen.

Aus der Traube in die Tonne.

Van de druiventros in de ton,
van de ton in het vat  ( 3x)
Van het vat, wat een zaligheid,
in de fles, in het glas (2 x)
Uit het glas in de keel,
in de slokdarm, in de maag (2x)
En door het bloed dan in het gemoed
en als woord hierna  naar de mond
En met de woorden, iets later,  wordt een
geestdriftig lied  gezongen
dat op de wolken  het luchtruim intrekt.
Met de feestvreugde van de mensen.
en in de volgende lente
vallen dan de liederen fijn
als dauw weer op wijnranken
en ze worden dan weer wijn.

Als achtergrond informatie over het
De Zilverenvloot stuurde Bep Claassens ons deze bijdrage over zowel Piet Hein als over de componist en de tekstschrijver
Piet Hein. (1577-1629)
Na een diensttijd bij de Verenigde Oostindische Compagnie trad Piet Hein  in 1623 als vice-admiraal in dienst van de Westindische Compagnie,waarbij hij vooral actief was in het Caraïbisch gebied. Hij kreeg van de Staten van Holland kaperbrieven om Spaanse en Portugese schepen te overvallen. Het kapen van schepen werd in die tijd gezien als een legale bezigheid. De Republiek  was  destijds in oorlog met Spanje.( 80-jarige oorlog.1568-1648).
Na enkele mislukte ondernemingen gelukte het Piet Hein zonder strijd een Spaanse Zilvervloot te kapen in de bij Havana (Cuba) gelegen Baai van Matanzas.
De buit werd op 12 miljoen gulden (nu ongeveer 1 miljard Euro) geschat..
Omdat er onenigheid ontstond over de verdeling van de buit, verliet Piet Hein de dienst bij de W.I.C. Hijzelf zou 7000 gulden ontvangen hebben, één promille van de zuivere winst..
In 1629 trad hij in dienst van de stadhouder Frederik Hendrik als opperbevelhebber van de Nederlandse vloot. Zijn nieuwe taak werd de blokkade van Duinkerken, van waaruit de Spaanse kapers opereerden. Hij sneuvelde al in hetzelfde jaar 1629 in de slag bij Oostende, amper een jaar na zijn roemruchte  en later veel bezongen heldendaad. Piet ligt begraven in de Oude Kerk van Delft.


De componist: Johannes Josephus
Viotta.     (1814 -1859)
J.J.,Viotta was arts,musicoloog en componist van Italiaanse afkomst. Naast een drukke praktijk als huisarts in Amsterdam wijdde hij zich aan de opbouw van het Amsterdamse muziekleven Niet alleen de kunstmuziek (Mendelssohn en Schumann  werden in Nederland bekend door zijn toedoen) maar ook de amateuristische kunstbeoefening  stimuleerde hij. Zo schreef hij veel liederen en koorwerken, waarvan sommige heel populair werden. Hij was enige tijd voorzitter van de Maatschappij tot Bevordering van de Toonkunst, de oudste Nederlandse organisatie op het gebied van  muziekbeoefening. De  Maatschappij legde zich vooral toe op de bevordering van de koorzang.  Deze Maatschappij bestaat nog steeds.

De tekstschrijver: Jan Pieter Heye.  (1809-1876).
Jan Pieter Heye was eveneens arts in Amsterdam.Tevens was hij actief als letterkundige en medewerker van verscheidene literaire tijdschriften o.a. De Gids.. Hij schreef vooral  teksten voor kinder-en volksliederen,die hem zeer populair maakten.
J.P.Heye was ook lid van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen, gesticht in 1784 en nog steeds bestaand.
Deze Maatschappij heeft enorme verdiensten voor de volksopvoeding,voor  (de verbetering van) het onderwijs, voor allerlei  sociaal en cultureel werk. Tevens trachtte zij de liefde voor het vaderland te bevorderen.
De Maatschappij deed in het begin van de negentiende eeuw ook pogingen, volksliederen ingang te doen vinden waarvan de teksten ,boven het straatliederenniveau lagen. J.P.Heye  heeft hier zijn beste krachten aan gegeven.
Enkele onder veel andere liedteksten zijn de volgende:.

 • Gij schitt’rende kleuren van Nederlands vlag….
 • Wakk’re jongens,Hollands trots…
 • Klein vogelijn op groene tak…
 • In ’t groene dal ,in ’t stille dal ….
 • Wie rusten wil in ’t groene woud

J.J.Viotta en J.P Heye.
Of deze twee artsen  rond 1840 al  in een maatschap werkten valt te betwijfelen, maar zij vormden wel een sterk duo bij het componeren en tekstdichten  van volksliederen . Meer dan een eeuw lang zong Nederland hun liederen.  Ze werkten samen bij o.a.

 • Heb je  van de zilveren vloot wel gehoord…
 • Een scheepje in de haven landt..
 • Ik zing  al van een Ruyter koen…
 • Ferme jongens ,stoere knapen           en ook:
 • Zie de maan schijnt door de bomen..   en
 • Een karretje op de zandweg reed

Een kleine greep uit een groot aantal liederen. Wie er  de zangbundels  “De Leeuwerik “ of “Kun je nog zingen, zing dan mee”,  op naslaat  vindt er zeker nog een aantal.
.
B.Claassens

1977-2007
30 jaar karawanken


OPTREDENS IN  2007.

Zondag 25 februari
17.00 uur tot 20.00 uur
Vlooienstoken op Bedaf
Vrijdag 9 maart
Namiddag receptie Ferry van Oort
Zondag 1 april
Concert met Torkest in Veghel
Zaterdag 28 april
Matinee met Zweeds koor
en Beiaard in Uden
Zaterdag 22 september
Namiddag receptie Henk Brouwer
Woensdag  3 oktober
Ca. 16/17 uur Optreden
Dag van de Ouderen Uden
Zaterdag 3 november  
jubileumconcert in Uden/Volkel
Zondag 11 november
Namiddag receptie Toon van Beek
Zondag 23 december
Winterconcert Uden.