.

menu karawanken

Nieuwsbrief Karawanken 
jaargang 5, nr. 3    

september 2007

Van de voorzitter

Zoals vaak het geval komt het begin van het nieuwe repetitieseizoen moeizaam op gang. Her en der wat lege stoelen maar ook de aankondiging dat men nog op vakantie gaat. Het zal wel onontkoombaar zijn dat dit gebeurt maar voor de fervente, vaste repetitiebezoekers en de dirigent kan het een bron van ergernis zijn.
Helaas bleven er ook enkele stoelen vrij doordat een drietal leden vanwege ziekte hun lidmaatschap moesten opschorten of neerleggen. Door middel van mondelinge berichten proberen wij het koor te blijven informeren maar er is niets mis aan zelf contact zoeken met deze collegae.
De aanvulling van het repertoire met frisse goed toegankelijke melodieën is na het zomer reces voortvarend van start gegaan. Het verdient een compliment aan dirigent en repetitor dat zij de nieuwe arrangementen in korte tijd hebben weten te maken en te printen.
De koorscholing is nog vers maar toch kunnen we spreken van een aardig succes. Mede door de publiciteit en de folders maar ook door de inspanningen van de zittende leden konden wij 12 leden op de koorschool verwelkomen. Cor de Koning probeert hen vol enthousiasme in te wijden.
Het najaar wacht ons nog veel activiteit. Zo is er allereerst ons optreden aan het slot van de manifestatie t.g.v. de Dag van Ouderen in Markant maar ook ons jubileumconcert in de Evenementenhal in Uden. Hierbij treden wij samen met de Bonduelle Swing Commercial Band op. Dit moet voor allen, zowel deelnemers als gasten een waar feest worden. Reeds nu kunnen wij rekenen op vele relaties van SVU-wonen die op die wijze hun 25-jarig zelfstandig bestaan viert.
Het slot van het jaar ligt weer in ons winterconcert in de Pauluskerk in Uden. En dan is het al weer bijna 2008!

Henk Hermelink.

 

Willy Brouwers,
Verdienstelijk Udenaar!

De selectiecommissie van de Gemeente Uden heeft enige tijd geleden onze voormalige dirigent Willy Brouwers voorgedragen voor de eretitel Verdienstelijk Udenaar. Het College van Burgemeester en Wethouders hebben deze voordracht unaniem overgenomen.
Willy zal op dinsdag 9 oktober in het gemeentehuis van Uden gehuldigd worden en worden opgenomen in een illuster gezelschap van Verdienstelijke Udenaren. Het betreft hier een bijeenkomst voor genodigden die om 19.30 uur begint en wordt afgesloten met een receptie die in principe voor iedereen toegankelijk is.
Het zal voor iedereen die Willy kent duidelijk zijn dat zijn grote verdiensten op muzikaal terrein debet zijn aan deze uitverkiezing. Vele koren heeft hij opgericht, geleid en sommige zelfs overleefd. Ook op instrumentaal gebied leidde hij harmonieën en fanfares binnen de gemeente (en daarbuiten) en ook de Udense Big Band werd door hem geïnitieerd. Tot voor kort leidde hij het gemengd koor van de Parochie van St. Petrus in Uden en dat gedurende vele, vele jaren. Momenteel leidt hij o.a. nog het Seniorenkoor De Groene Linde en een dameskoor in Zorgcentrum St. Jan in Uden.
Voor de Udense carnaval was hij alle jaren een graag geziene componist, liedjesschrijver en dirigent van de hofkapel. De Knoerissenwals die hij schreef wordt met carnaval ieder jaar veelvuldig gespeeld en uit volle borst gezongen.
Persoonlijk ben ik gevraagd hem vanuit mijn ervaringen toe te spreken en ik heb daar zonder bedenkingen mee ingestemd.

Henk Hermelink.

 

Impressie van de Koorscholing.

Hoe breng je zingen als aantrekkelijke hobby onder de aandacht van potentiële zangers? Dat was de vraag die het bestuur al enkele jaren bezig hield. Na vele invalshoeken bekeken te hebben, meerdere mogelijkheden te hebben onderzocht konden wij het uiteindelijk eens worden over een opzet. Een cruciale rol hierbij speelde onze repetitor Cor de Koning zowel in de opzet als ook nu in de uitvoering.
De opzet is al in eerdere nieuwsbrieven beschreven en is in het kort als volgt:
In totaal is er 12 donderdagen een uur koorles voor geïnteresseerde mannen.
Na 8 lessen met notenleer, stemoefeningen e.d. komt de vraag of men wil toetreden tot De Karawanken.
Daarna zijn er nog 4 lessen waarbij het bestaande repertoire ingezongen wordt om de daadwerkelijke overgang te vergemakkelijken.

Voor die leden van de koorschool die niet overstappen naar ons koor is de introductie in het zingen een goede opstap tot het zingen. Voor hen die wel blijven is er een brede basis die deelname aan ons koor erg zal stimuleren.
Cor de Koning werkt met een boekje van zijn hand “eenvoudige muziektheorie”. Dit is de leidraad voor de cursus. Het bevat alle elementaire zaken op een duidelijke wijze beschreven.
Hoewel de reacties nog vrij beperkt zijn, klinkt er wel enthousiasme uit de deelnemers.
Na de najaarscursus hopen wij bij voldoende deelname begin 2008 nog een koorklas te kunnen beginnen.

 

Muziekcommissie of klankbordgroep

De muziekcommissie is de nieuwe naam voor de klankbordgroep muziek. Met deze nieuwe naam is ook de doelstelling gewijzigd. De commissie zal het lange termijn beleid voor het repertoire van het koor ontwikkelen waardoor er ook voor de korte termijn helderheid ontstaat.
Naast de inbreng van de leden (uit iedere stempartij is er een vertegenwoordiger) spelen de dirigent en de repetitor een belangrijke rol in deze commissie.
Enkele problemen (en oplossingen) die men heeft besproken zijn o.a.
Een repertoire keuze voor de middellange termijn waardoor de repetitiemap de juiste invulling kan krijgen.
Verder kan de commissie duidelijker de repertoirekeuzes communiceren met de ledenvergaderingen.
Ook  kan de planning van de te repeteren stukken beter worden ingevuld.
Het a capella repertoire verdient aandacht omdat wij af en toe bij kortere optredens te weinig passende stukken hebben.
Verder zal de repetitor (samen met een bestuurslid) met onze bibliothecaris de muziekbibliotheek doorspitten en opschonen. Ook de mogelijkheid van nieuwe nummers wordt daarbij meegenomen. Uiteindelijk heeft het Zangersverbond een uitgebreide muziekbibliotheek voor ons als leden beschikbaar.
We zullen ongetwijfeld nog iets horen van de muziekcommissie. Veel succes voor de leden er van.


Uit de bestuursvergadering

Na het zomerreces heeft het bestuur weer de draad opgepakt en de nodige zaken geïnventariseerd.
Uiteraard heeft het bestuur stilgestaan bij de langdurig afwezigen die door ziekte verstek moeten laten gaan. Er zijn afspraken gemaakt over contacten.
De komende optredens van 3 oktober, 3 november en eind december zijn op hoofdlijnen besproken. Voor zover mogelijk zijn er taken verdeeld en afspraken vastgelegd.
Als bestuur menen wij dat de nieuwjaarsbijeenkomst begin januari 2008 “gewoon”door moet gaan. Indertijd is deze in de plaats gekomen van de zieltogende bijeenkomsten met partners en wij hebben het idee dat de leden dit op prijsstellen. Financieel moet er mogelijk iets wijzigen maar zoals het er nu uitziet is 10 januari weer de juiste datum hiervoor.
Voordien hebben wij nog een ledenvergadering te organiseren die ook weer de nodige aandacht vraagt. Niet alleen van de penningmeester die wat financiën moet presenteren maar ook zullen er wijzigingen in het huishoudelijk reglement geagendeerd worden. De ledenvergadering is op 25 oktober
Er zijn ook verdere werkafspraken gemaakt over de aanschaf van een repetitiepiano, over de koorscholing, nieuwe concertmappen en een nieuw strikje met bijpassend pochetje.
Zo heeft ook het bestuur weer de rust van de zomer achter zich gelaten en is inmiddels weer druk doende.
Vanaf deze plaats toch maar weer de oproep voor kandidaten voor het bestuur. In 2008 ontstaan er (zoals de vlag er nu bij hangt) twee vacatures.

 

Het repertoire

Deze keer een bijdrage van ons lid Ton Koenen over de bekende musical My Fair Lady.

My Fair Lady

Henry Higgins, een arrogante, opvliegende professor in de  fonetiek (leer van de uitspraak) pocht  tegen  mede-taalkundige Kolonel Pickering dat hij iedere vrouw  kan opleiden zo goed te spreken dat hij haar kan laten doorgaan voor een gravin, Eliza Doolittle inbegrepen, een arm meisje met een zwaar Cockney (Londens) accent die hij als bloemenverkoopster ontmoet in Covent Garden (markt in Londen).
Pickering  wordt nieuwsgierig door het pochen van Higgins en wedt, dat hij zijn bewering niet kan waarmaken. Higgins neemt de uitdaging aan en start een intensief omscholingsprogramma om de spraak, manieren, kleding van Eliza te veranderen om haar voor te bereiden op haar verschijnen op het Ambassade  Bal.
De vader van Eliza, Alfred P.Doolittle, een vrolijke immorele en drankbeluste vuilnisman maakt de zaken ingewikkeld als hij ten tonele verschijnt om Higgins geld af te persen omdat hij haar deugd  bezoedelt.
Higgins raakt onder de indruk van het natuurlijk talent voor taal van de man en zijn onbeschaamd gebrek aan morele waarden. Hij beveelt Doolittle spottend aan bij een Amerikaanse miljonair die op zoek is naar een spreker over morele waarden.

Uiteindelijk krijgt Doolittle een onverwacht legaat van vierduizend pond per jaar van de miljonair, die hem tot de middenklasse verheft, waar hij zich niet op zijn gemak voelt. Intussen krijgt Eliza  les in uitspraak en repeteert onophoudelijk. In Hertford, Hereford en Hampshire komen bijna nooit orkanen voor en The rain in Spain stays mainly in the plain respectievelijk om de h en de a te benadrukken. Juist op het moment, dat het hopeloos schijnt te zijn, krijgt ze het ineens te pakken, nadat Higgins welbespraakt verhaalt over de glorie van de Engelse taal en daarna is haar spraak veranderd in een vlekkeloos accent van de Engelse upperclass.
Voor haar eerste publieke optreden neemt Higgins haar mee naar de paardenrenbaan in Ascot, waar zij een goede indruk maakt met haar beleefde manieren maar iedereen schokt met haar vulgaire Cockney gewoontes en dialect (zo een thema van de show bevestigend dat goede voordracht slechts flinterdun is.)
Toch verovert ze het hart van een vurige jongeman Freddy Eynsford-Hill genaamd. De laatste test betreft haar doorgaan voor een dame op het Ambassade Bal, hetgeen ze met succes doet , ondanks de aanwezigheid van een Hongaarse expert in de fonetiek die probeert haar identiteit te ontmaskeren.
Na het bal pocht Higgins ondankbaar over zijn overwinning  en heeft plezier dat het experiment nu voorbij is en laat Eliza die zich gebruikt en verlaten voelt in de steek. Ze neemt afscheid van hem en laat de schijnbaar hulpeloze Higgins achter verbaasd over haar ondankbaarheid. Maar Higgins realiseert zich zijn gevoelens voor haar, dat hij gewend is geraakt aan haar gezicht. Als Eliza aarzelend bij hem terugkomt, eindigt de musical op een moment dat voor meer dan één uitleg vatbaar is: een mogelijke verzoening tussen leraar en leerling?
Ton Koenen

 

1977          -                 2007
30 jaar karawanken


OPTREDENS IN  2007.

Woensdag  3 oktober
Ca. 16.30 uur Optreden
Dag van de Ouderen Uden
Zaterdag 3 november 
jubileumconcert in Uden/Volkel
Zondag 11 november
17.00 uur receptie Toon van Beek
Zondag 23 december
Winterconcert Uden.

 

De repetitie is van 20.00 tot 22.15 uur in het repetitielokaal De Sprong in Volkel ( 0413 272956)

Een dringend verzoek voor de leden om zich bij verhindering af te melden

Afmelden tenoren 0413  261540 henkhermelink@hetnet.nl,

Afmelden bassen 0413-262721 lokrooij@hetnet.nl