.

menu karawanken

Jaargang 6 nummer 2

mei 2008

 

Van de voorzitter

Op deze plaats zult u in de komende tijd een stukje van mijn hand aantreffen. Allereerst zal ik iets over mezelf vertellen. Ik ben geboren in Waubach, tegenwoordig de gemeente Landgraaf. Na de middelbare school in Heerlen heb ik in Nijmegen biologie gestudeerd en ben in 1972 gepromoveerd. Na 20 jaar  wetenschappelijk onderzoek op de afdeling  dermatologie in het Radboudziekenhuis ben ik met mijn gezin naar Zwitserland verhuisd om te gaan werken aan de ontwikkeling van medicijnen voor huidziekten. In 2000 na mijn (vervroegde) pensionering zijn we weer naar Nederland teruggekomen. Inmiddels heb ik in totaal 27 jaar in Brabant gewoond (Reek en Schaijk) dus ik denk dat ik iets van de Brabantse mentaliteit begrijp.
Onmiddellijk na mijn terugkomst ben ik lid geworden van de Karawanken nadat ik in Basel 6 jaar lid was geweest van een 4-stemmig mannenkoor. In 2001 werd ik lid van de reiscommissie, in 2004 werd ik secretaris van de Karawanken en  in 2006  werd ik ook nog lid van de muziekcommissie. U ziet, ik heb wat met de Karawanken en ben goed op de hoogte van hun reilen en zeilen.
Op 8 mei, tijdens de jaarvergadering zijn Henk Hermelink, onze voorzitter en Bas Dielissen, onze concertcoördinator  na een lange staat van dienst als bestuurslid afgetreden en werden Jan van den Heuvel en Wim van Beurden als bestuurslid door de vergadering gekozen. Als plaatsvervangend voorzitter mocht ik de scheidenden met een dankwoord en een attentie uitluiden. Direct daarna werd de verdeling van de functies bekendgemaakt en vanaf dat moment bekleed ik de functie van voorzitter. Ik zal proberen die functie met hart en ziel te vervullen. U zult nog van me horen!

Frans Bauer


Even voorstellen,
een nieuw bestuur!.
Tijdens de jaarvergadering van Het Mannenkoor De Karawanken op 8 mei j.l. is een nieuw bestuur gekozen. Het nieuwe bestuur is als volgt:

Voorzitter

Frans Bauer
Tel 0486 - 450404
B.Bauer1@kpnplanet.nl
   
 

Secretaris

Wim van Beurden
Tel 0413-330217
vanBeurden.vastgoed@planet.nl
wimccm.van.beurden@planet.nl

   
 
Penningmeester
plv secretaris

Wil Boleij
Tel 0413 - 262080
wil.boleij@home.nl
   
 
Concertcoördinator
plv voorzitter / plv koorregisseur

Jan van den Heuvel
Tel 0412 - 639431
06-360740037
heuvjan@zonnet.nl
   
 

Koorregisseur
plv penningmeester / plv concertcoördinator

Karel van Veijfeijken
(0413) 263998
karelvanveijfeijken@hetnet.nl

Aftredend en niet herkiesbaar waren Henk Hermelink, voorzitter en Bas Dielissen, concertcoördinator.

Zomerreces en extra repetities !!
Het koor houdt van 5 juli tot 15 augustus 2008 haar jaarlijkse zomerreces.
Cor de Koning, onze repetitor, heeft zich bereid verklaard binnen dit reces twee extra repetities te leiden en wel op
donderdag 31 juli en
donderdag 7 augustus vanaf 20.00 uur.
Dit alles in verband met de komende concertreis en het nieuw te zingen repertoire.
Leden die niet weg zijn worden van harte uitgenodigd deze twee extra repetities te bezoeken.

Het waren negen mooie jaren.
Een terugblik van de ex-voorzitter

Door toedoen van de toenmalig dirigent Willy Brouwers kwam ik op een repetitie terecht van De Karawanken. Eerst om eens te proeven maar al snel om daadwerkelijk mee te zingen. Naast een drukke baan gaf dit zingen je een bepaalde vorm van ontspanning die je vaak ontbeerde in je werk.
Dan volgt er een moment dat je gevraagd wordt om tot het bestuur toe te treden en de functie van voorzitter in te vullen. Je vraagt bedenktijd om privé, zaak, hobby’s en een nieuwe rol als voorzitter op je in te laten spelen. Ik had inmiddels mijn voorzitterschap van de Harmonie De Eendracht in Uden neergelegd en zag wel ruimte het verzoek dan toch maar te honoreren.
Werkenderwijs als voorzitter belandt je al snel in de rol van boegbeeld van het koor. Nu zit dit in mijn aard om bij bijna alles betrokken of in ieder geval geïnformeerd te willen zijn, vandaar dat je snel groeit in die boegbeeldrol. Dit is mij nooit zwaar gevallen omdat medebestuurders hier ook hun aandeel in hadden en ik het gevoel had dat  het op het koor uitstraalde..
Toen de fusievoorbereidingen binnen regionale verpleeg- en verzorgingshuizen veel van mijn baan vergden is er thuis wel eens sprake geweest van prioriteiten stellen. Ook toen  heeft het opgeven van de functie binnen de vereniging  De Karawanken niet gespeeld. Onder het mom van: “ bij grote druk wordt alles vloeibaar” heb ik alle functies en hobby’s die ik toen had goed kunnen combineren. Het thuisfront stond achter deze keuze want anders zou het nooit gelukt zijn. Zowel mijn vrouw als mijn secretaresse wisten en weten dat de donderdagavond voor mij heilig was en is, Deze avond kan slechts bij zeer grote uitzondering anderszins worden weggegeven.
Ik kijk terug op negen mooie jaren als voorzitter van De Karawanken, jaren waarin het ledental groeide, het muzikale niveau hoger kwam te liggen en we mooie concertreizen konden maken.
Er zijn leuke feesten geweest zoals het afscheid van Willy Brouwers en de kennismaking met zijn opvolger Jan Heesakkers. Het 25 jarig en 30 jarig jubileum vergde veel van mij als voorzitter maar leverde nadien ook veel waardering op zowel naar het koor als naar de voorzitter.
Er waren ook trieste momenten die je aandacht als voorzitter nodig hadden. Het herseninfarct van Jan Heesakkers, de overlijdens van leden en de bezoeken aan de nabestaanden, de voorbereidingen van de afscheidsvieringen en het vertrek anderszins van goede zangers die om uiteenlopende redenen het koor verlieten. De instroom van nieuwe leden compenseerde dan weer dit gevoel. Zo ervaar ik de koorscholing van Cor de Koning als een zeer positieve ontwikkeling.
De werving van een nieuwe dirigent na het afscheid van Willy Brouwers, maar ook na het uitvallen van Jan Heesakkers kostte veel tijd en energie omdat je in een wereld komt die je onvoldoende kent. De kennismaking met Jos van Eyck samen met Frans Bauer staat mij zo nog helder voor ogen. Het blijkt nu dat ons bezoek hem over de streep getrokken heeft, aangevuld met het enthousiasme van het koor op de “proefrepetitie”.
Het zoeken naar een beschermvrouwe was voor mij ook nieuw. Eerst werd dat Mieke Vos en na het afscheid van haar man als burgermeester van Uden, na hernieuwd bestuurlijk  wikken en wegen José Huisman-de Bie die zich voortreffelijk thuisvoelt in onze club en fantastisch werk verzet in het belang van het koor.
Het doet je dan goed dit soort processen in goede banen te hebben geleid en tevreden leden te zien.
Spannend in positieve zin vond ik iedere keer weer de ledenvergaderingen. Ondanks alle goede voorbereidingen die ik gewend was te bedenken, waren er toch altijd wel weer een aantal valkuilen. Hierdoor had de vergadering niet de gewenste afloop. Ook dit kwam uiteindelijk met een beetje (of veel) humor altijd weer goed. De discussies over de beleidsplannen waren voor mij een kolfje naar mijn hand maar hier moet ik kwijt dat het aantal deelnemers aan deze discussies toch te weinig was. Overigens konden deze leden wel amenderingen aanbrengen die het bestuur ook heeft verwerkt.

Aan het einde van negen goede jaren wil ik mijn medebestuurders hartelijk danken voor hun support maar ook de andere actieve leden in de diverse commissies met wie ik vele en ook goede contacten heb onderhouden. Alleen was het mij
Hoe het mij als “gemeen” zanger en lid zal vergaan weet ik nog niet. Zoals tot op heden zal ik een trouw bezoeker van repetities en concerten blijven al was het maar om de aanwezigheidsscore hoog te houden.

Henk Hermelink.

De jaarvergadering 2008.

In een jaarvergadering legt het gekozen bestuur rekening en verantwoording af over het gevoerde beleid. Zo ook op 8 mei jl. toen de voorzitter om 20.00 uur de jaarvergadering van Het Mannenkoor De Karawanken opende met een reeks van informatieve mededelingen. Ze zullen ongetwijfeld in het verslag komen te staan.
Het jaarverslag 2007 kon geen reacties bij de leden oproepen. Kennelijk was de secretaris volledig geweest.
Het financieel verslag riep echter wel reacties op. Tijdens een perfecte “one man / jurist show” van Gerard Bouwman (als woordvoerder van de controlecommissie) passeerden zowel statutaire bepalingen maar ook enkele beleidsadviezen de revue. Hij kon de voorzitter niet verleiden hierop te reageren. Deze reageerde enigszins onderkoeld dat de kern van het verslag een decharge van de penningmeester c.q. het bestuur betekende.
De discussie over wel of geen fondsvorming was kennelijk ook niet inspirerend genoeg om vele leden te boeien. Het jubileumfonds wordt volgens voorstel opgeheven en komt weer naar voren als er iets te vieren valt.
De reiscommissie en de sponsorcommissie kregen voor hun bijdragen de handen op elkaar. In beide gevallen leverde het voor de leden dan ook iets concreets op en dat slaat kennelijk wel aan.
Toen tot slot er ook nog twee kandidaten bleken te zijn voor twee bestuursvacatures was iedereen zeer tevreden.  Velen zullen hebben gedacht: “gelukkig komt de bal niet bij mij terecht”.
Met woorden van dank vertrokken Henk Hermelink en Bas Dielissen uit het bestuur en Frans Bauer mocht als nieuwe voorzitter de vergadering sluiten.
Tot een volgende keer zullen vele leden hebben gedacht..

 

Evaluatie Koorscholing

In september 2007 startte de eerste koorschool van Het Mannenkoor De Karawanken. Dachten we aanvankelijk met 6 leden te starten, het bleken er dertien te zijn. Uiteindelijk bleken acht leden de hele koorschool te hebben doorlopen waarvan er drie inmiddels lid van ons koor zijn.
Door de ervaringen van de eerste koorschool zijn er enkele wijzigingen in het programma van de tweede school ingevoerd. Welgeteld twaalf deelnemers toonden interesse waarvan er aan het einde nog tien over waren. Een achttal is ondertussen als kandidaatlid toegetreden tot De Karawanken. Ook in deze groep was er sprake van een grote saamhorigheid en veel inzet.
Voor de "oudere" koorleden betekent dit intreden van nieuwe leden dat zij aandacht aan de kandidaten moeten geven, zowel als mentor maar ook als verenigingslid. In de kooropstelling zal een en ander wijzigen, leden krijgen andere buren en zullen zo de kandidaten ondersteunen bij het instuderen van het oude en het nieuwe repertoire. Voor aanvang, tijdens de pauze en na afloop is er volop gelegenheid nieuwe leden te ontmoeten en met hen kennis te maken. Aandachtspunt is wel dat alle leden weer hun naambadge gaan dragen om zo over en weer elkaar met naam en toenaam te kunnen aanspreken. Typerend voor een vereniging is als dit alles dan spontaan verloopt. Uiteindelijk is ons koor zo weer gegroeid tot boven de tachtig leden en dat alles door de inzet van ons allen maar toch voornamelijk van Cor de Koning, onze onvolprezen repetitor.


Ledenmutaties:

 

De nieuwe kandidaatleden vanuit de koorschool zijn:

 • Jan Albers                   1e bas
 • Mari van Dijk              1e tenor
 • Edwin Duynstee         2e bas
 • Leo van Esch             1e tenor
 • Theo Geurtsen           1e bas
 • Hennie Peters            1e tenor
 • Gerard Spierings         2e bas
 • Jos Thijssen                1e bas

Direct toegetreden als kandidaatlid is

 • Ad Bongers                 2e bas

Vanaf 1 april zijn als lid toegelaten:

 • Frans Gloudemans     2e bas
 • Jan van de Laar           1e bas
 • Piet van de Locht       2e bas

Wij heten hen van harte welkom
binnen de vereniging.
De eerstvolgende koorschool zal begin 2009 plaatsvinden.

 

OPTREDENS IN  2008.

Zondag 1 juni 2008
Korenfestival in Veghel
Markt in Veghel
Zondag 8 juni 2008
Optreden met Alziësto
De Schakel in Wijchen
Zaterdag 16 augustus
Repetitie in Heesch
Emmauskerk
Zondag 17 augustus
Jubileum viering (H.Mis)
Christ Bolwerk in Heesch
Vrijdag 23 Augustus
50 jarig huwelijk Piet Rutten
Zaal Stevens Volkel
Zondag 21 september  
Opluistering H.Mis in Oss
H.Hartkerk

26 t/m 29 september
Concertreis Luxemburg en Trier
Zondag 21 december
Winterconcert Uden in Pauluskerk

 

PM 2009
12 maart 2009
Optreden Theater Markant Uden
i.s.m. professioneel orkest en solisten
Goldem Musical Moments

 

Operaconcert Astens Mannenkoor
Het Mannenkoor De Karawanken ontving meerdere positieve reacties op het operaconcert waar ons koor in Asten aan deelnam. Onderstaand een voorbeeld hiervan: