.

menu karawanken

Jaargang 8 nummer 1

april 2010
 

Van de voorzitter

Nog nagenietend van een (lange)  vakantie neem ik de draad weer op. Ik loop inmiddels 4 weken achter maar ik neem aan dat er geen buitengewone dingen zijn gebeurd waarvoor mijn vervanger, Sjef van Esch, geen oplossing heeft gevonden.
Ik heb de indruk dat het koor weer in rustig vaarwater is gekomen na de enerverende periode van de laatste helft van het vorig jaar met de extra repetities en het opnemen van de CD. De verkoop ligt op schema en de verwachting is dat verdere verkoop mogelijk is met name na afloop van onze komende concerten.
De bijdrage aangaande de nieuwjaarsreceptie ademt de goede sfeer die er in het koor heerst.
In de bijdrage “Ledenwerving” kunt u lezen van   ziet u dat de koorscholing  begonnen in 2007 onder leiding van onze repetitor Cor de Koning  zijn vruchten heeft afgeworpen. Niet alleen hebben we het verlies van leden  kunnen opvangen, integendeel 
het aantal leden is gegroeid en de gemiddelde leeftijd van de nieuwe zangers ligt 10 jaar onder het gemiddelde van de “oude hap”.
De reiscommissie geeft ons al een voorproef voor de koor/concertreis later dit jaar.  Een kleine 80 leden zullen deelnemen. Alleen al dit getal geeft aan dat elke happening zo’n gebeurtenis is.
Let ook op  de komende activiteiten te beginnen op 20 mei in Ravenstein. Ik hoop dat de leden van het Sympathie Orkest in groten getale aanwezig zullen zijn.
Frans Bauer
 
 
 

Van de bestuurstafel.
Bestuurlijk is er na een enerverend en succesvol jaar 2009 weinig spectaculairs te melden toch zijn er de nodige voortgangszaken die aandacht van het bestuur vragen..
 
Winterconcert weer in Uden
Vermeldenswaard is het feit dat we dit jaar het Winterconcert weer in Uden hebben en wel op zondag 19 december 2010 in de Petruskerk. We zingen vanuit het priesterkoor, zodat het koor voor een  ieder goed zichtbaar kan zijn.
Voor de jaren daarna zijn onderhandelingen gaande met theater Markant om vanuit daar de winterconcerten te kunnen geven. Dit vraagt uiteraard nog nader overleg.

Ledenmutaties
Per 1 januari 2010 hebben om uiteenlopende redenen een aantal leden opgezegd. We namen onder dankzegging voor hun jarenlange lidmaatschap afscheid van:
*  Cleem Timans
*  Huub van Rooij
*  Theo de Wolff
*  Henk Brouwer en Antoon Hendriks namen in de loop van 2009 afscheid..

Gelukkig konden wij ook weer nieuwe leden toelaten:
*  Ruud Bor
*  Harry Daudt
*  Dick Heezen
*  Fred Snel
*  Wouter van der Valk
*  Theo van de Ven
*  Luc van Heijst (de jongste van ons allemaal !)

Kleding voor de leden.
Alle nieuwe leden krijgen in bruikleen een nieuw smokingkostuum. In de voorraad gebruikte maar zeer goed bruikbare smokings zijn nog maten beschikbaar voor de oudere leden waarvan de smoking door jarenlang gebruik geheel of gedeeltelijk aan vervanging toe zijn.
De volgende maten smokings zijn hiervoor beschikbaar:
1 smokingcolbert maat 29
3 complete smokings maat 25
4 complete smokings maat 27
1 complete smoking 28
overhemden in maat 40 en 41.
Mocht een lid hier in geïnteresseerd zijn, laat het weten aan Karel van Veijfeijken.

Bestuurslid KNZV
Op zaterdag 20 maart jl .is ons lid Jan van den Heuvel bestuurslid geworden van de Koninklijke Nederlandse Zangers Verbond Regio Zuid. Het bestuur wenst hem veel succes in deze functie.
 

 

Vakanties 2010.
Meivakantie               30-04-2010 t/m 14-05-2010
Zomervakantie           26-07-2010 t/m 03-09-2010
Herfstvakantie            16-10-2010 t/m 24-10-2010
Kerstvakantie             18-12-2010 t/m 02-01-2011
 


De Harz.
Het reisdoel van De Karawanken in September 2010
Voor de koorreis in 2010 is gekozen voor het Harzgebergte in noordoost Duitsland, een prachtig gebied met veel plaatsen die het bekijken meer dan waard zijn. Ook de lucht is zeer zuiver en het natuurschoon is zeker de moeite waard. De reis gaat naar Bockswiese/Hahnenklee. In het centrum van Hahnenklee kun je met een cabinelift naar de Bocksberg (726meter hoog) waar je kunt genieten van een prachtig uitzicht. Voor de sportievere onder ons kun je natuurlijk ook via duidelijk aangegeven wandelpaden daar naar toe gaan of een van de andere goed aangegeven wandelroutes nemen. Het meenemen van wandelschoenen wordt dan wel aanbevolen. Hahnenklee bestond al in het jaar 1200 toen monniken uit Clausthal mijnwerkers opdracht gaven naar erts te zoeken, volgens de legende was het een haan die al scharrelend een ertsader bloot heeft gelegd. Op het eind van de 18e eeuw kwam er een einde aan de mijnbouw en kwam de nadruk te liggen op “Luftkurort” waarvoor hotels en pensions werden gebouwd.
Een andere stad in de nabije omgeving is Goslar waar ook mijnbouw werd bedreven, het is de voornaamste stad in het gebied waar veel “Fachwerkhäuser” staan. Ook is bij de oude mijn in 1988 een museum ingericht. Sinds 1992 staat Goslar op de wereld erfgoedlijst van UNESCO.
Volgens de legende is door een paard dat aan een boom vastgebonden stond een ertsader bloot gekrabd; vandaar dat je in Goslar op verschillende plaatsen nog kunstwerken aantreft die hiernaar verwijzen. Het is de bedoeling dat we naast zingen ook kennis maken met de cultuur in dit gebied.
 

LEDENWERVING BIJ HET KOOR DE KARAWANKEN
Tijdens een workshop van de leden van de KNZV presenteerde een bestuurslid van Het Mannenkoor De Karawanken onderstaande bijdrage.
Het bestuur had al langer de wens om in navolging van enkele zuidelijke koren voor ons koor en de Regio een mogelijkheid te scheppen om liefhebbers van koormuziek te interesseren voor ons koor en in het algemeen voor muziek. Hieruit ontstond de gedachte om een koorschool op te starten, die aan alle geïnteresseerde mannen uit de omgeving de mogelijkheid biedt om kennis te maken met koormuziek en met zingen in het algemeen. De doelstelling  was de mogelijkheid om kennis te maken met koorzang en de muziektheorie, de zangtechniek en hoe het er bij het koor aan toegaat.
Uit ervaring weten we, dat maar weinig leden van koren echt op de hoogte zijn van de muziekleer, de "solfège". Gedacht werd dus aan een korte "cursus" op het gebied van deze theorie en een daaraan gekoppelde behandeling van stem- en ademtechniek.
We stelden in eerste instantie een maximum leeftijd vast van 55 jaar. Bij de start van de koorscholing  wisten we nog niet of de belangstelling erg groot zou zijn. De opzet van dit alles werd in de loop van de periodes nog wat beter uitgewerkt.

Doelstelling
Een van de doelstellingen van de koorschool is met name om ook jongere leden te werven. Het koor bestaat momenteel uit 85 zangers, waarbij de gemiddelde leeftijd,  per januari 2010 geteld, 66 jaar is.
Niet het primaire doel maar wel de hoop was, dat er deelnemers als lid van het koor toetreden. Belangstellende mannen, bij voorkeur tussen 40 en 60 jaar (iets meer gevorderd mag ook), konden zich vrijblijvend aanmelden.

Aanpak koorscholing
Er werd een folder gemaakt en her en der verspreid en er werd enige reclame gemaakt in de lokale bladen.
De scholing is op 12 donderdagen van 19.00-19.55 uur. Er wordt gekeken welke stempartij past (le of 2e tenor/bariton,bas) hoe de zangkwaliteit is; na 8 keer wordt de 1e keuze gemaakt: kan/wil de deelnemer ja/nee  toetreden als koorlid; de laatste 4 keer wordt gewerkt aan het zingen van het bestaande repertoire, waardoor de overgang naar het koor makkelijker wordt; de sfeer is ontspannen en contact met koorleden is zeker mogelijk.
Op 4 december 2007 startten we met 11 deelnemers.
Zelfs de pers was aanwezig
 
Een boekje: Eenvoudige muziektheorie
Er kwam een boekje met eenvoudige muziektheorie, samengesteld door onze repetitor Cor de Koning:
notennamen, notenschrift, sleutels, waarde van de noten, maten, kruisen, mollen en herstellingstekens, dynamiek, tempo en karakter

De samenhang met het koor
Door de lessen te geven voorafgaand aan de vaste repetities, komen de deelnemers vanzelf in aanraking met leden van het koor en kunnen ze ook het verloop van een repetitie mee beleven.
Toch wordt van het begin aangegeven, dat deelname aan de cursus niet de verplichting met zich mee brengt om lid te worden. Dat laten we doelbewust afhangen van de persoonlijke ervaringen.
Wil men wel naar het koor, dan betekent dat, dat ze een of twee maanden kandidaat-lid zijn en dat zijzelf als ook de dirigent kunnen bekijken of het lidmaatschap is wat we er van verwachten.
 
Resultaten
We hebben vanaf december 2007 nu al de vierde sessie afgesloten.
Het aantal deelnemers was totaal 35.
Het aantal toetreders tot het koor 19.
De gemiddelde leeftijd 56 jaar.
Overigens hebben we tot nu toe nog niemand na twee maanden verteld, dat hij ongeschikt is voor het koor, terwijl ook niemand van zichzelf uit dat heeft gezegd.
 
Voortgang
We hebben intussen de maximum leeftijd iets verhoogd tot 60 jaar en hebben besloten om in 2010 even pas op de plaats te maken.
Het is voor het koor niet eenvoudig om zoveel beginners het koor in te laten groeien zonder achteruit te gaan met de kwaliteit. Dat geldt zowel voor de koorklank alsook voor het kennen van het repertoire. Immers naast deze koorschool nieuwelingen zijn op de orthodoxe manier ook nog zeven nieuwe leden binnen gekomen.
 
Voor-repetities
Gekozen is daarom om vanaf maart – juni de tijd vóór de repetitie te gebruiken om voor alle vrijwilligers die willen komen het bestaande repertoire nog eens extra door te nemen en te leren o.l.v. de repetitor. Dit geldt voor de nieuwere leden, maar ook voor leden die al wat langer lid zijn.
 
Onze ervaringen
Hoe een dergelijke cursus verloopt, hangt sterk af van de insteek van de deelnemers. Echter al snel bleek, dat vooral de informele sfeer zorgt voor snel loskomen van de mensen. Iedereen durft zijn stem te laten horen, iedereen durft ook gewoon aan te geven, dat zaken te moeilijk zijn en iedereen is geneigd om te lachen.
Na 4 lessen theorie en 4 lessen zangtechniek komt dan de vraag of er in de groep mensen zijn die willen toetreden tot het koor. Bij de eerste cursus zijn dat er maar 2. Doch niet getreurd, we wisten dat verschillende deelnemers uit andere koren waren komen bijtanken. Een belangrijke voorwaarde voor het slagen van een dergelijk project is, dat er een prima samenwerking bestaat tussen dirigent en koorschoolleider.
Verder moeten de leden van het koor precies weten welke regels er gelden om te kunnen deelnemen Warrige verhalen maken het niet gemakkelijk om rechtlijnig te zijn naar de deelnemers toe.
Het doorvoeren van een koorschool levert een koor zeker grote voordelen op. Ledenaanwas, met name jongere leden, algemene verbetering van muziekkennis en ook niet te versmaden, de oudere leden willen opeens ook meer weten van die  muziektheorie en willen ook wel even wat kennis op doen. Dat laatste moet dan ook wel gebeuren.
Cor de Koning
 

Terugblik op een verfrissende nieuwjaarsreceptie.
 
 
 
Donderdag 7 januari jl. troffen de leden en hun partners zich in De Schakel in Volkel waar het nieuwe jaar werd ingeluid. Na een opening door de voorzitter Frans Bauer werden twee leden gehuldigd ter gelegenheid van hun 25 jarig lidmaatschap van ons koor t.w. de 2e tenor Jan van den Heuvel en ons buitengewone lid en jarenlange dirigent Willy Brouwers. De KNZV speld werd hen opgespeld door de voorzitter van de zangersbond en daarna kregen zij de muzikale hulde van de leden.
 

 
In de loop van de avond waren er tijdens een bijna avondvullend programma diverse optredens van onze eigen leden. Dit lokte de ene keer hilariteit uit en de andere keer een warm en welgemeend applaus voor de prestatie.
 

 
Zang, muziek en luim wisselden elkaar af. Onder het genot van een aangekleed drankje kwamen de leden en hun partners de avond bijzonder goed door.

 

Guter Mond du gehst so stille…

Onderstaand de vertaling van het lied Guter Mond dat sinds kort ons repertoire verrijkt.
De vertaling is van Bep Claasens.


Beste maan, jij beweegt je zo stil door de avondwolken voort
Jij bent zo kalm en ik voel dat ik onrustig ben
Treurig volgen mijn ogen jouw stille hemelbaan  
O, hoe hard is het lot, dat ik jou niet volgen kan.

Beste maan, jij beweegt je zo stil door de avondwolken voort
De wijze beschikking van de schepper beval je deze baan te volgen
Schijn vriendelijk voor iedere vermoeide, in ieder stil kamertje
En stort rust  en vrede in  mijn benauwde hart.

Beste maan, jou zal ik zeggen wat mijn warme hart grieft
En aan wie met diepe treurnis mijn bedroefde hart gehecht is
Beste maan, jij mag het weten omdat je zo zwijgzaam bent
Waarom mij tranen vloeien en mijn hart zo treurig is

 

Nieuws op de website.
Op de website onder Leden vindt u een artikel over Zingen. Dit artikel kwam indertijd tot stand met medewerking van Gerda van Zelm, hoofdvak docent solozang (klassiek) aan het Koninklijk conservatorium Den Haag en Paulin Leger, logopediste.
Door ruimte gebrek kon dit artikel niet in de nieuwsbrief worden weergegeven. (klik hier)

 

 Optredens 2010
 
Donderdag 20 mei 2010
“BeKOORlijk Ravenstein een korenavond t.g.v. Ravenstein 650 jaar”
Ontvangst en inzingen 18.00 – 19.30 uur 
Optreden  20.00 – 22.45 uur :Korenavond samen met Mix of Music en Voyss.
Locatie: In de Feesttent op de Beneden-Bleek
 
Zondag 6 juni 2010
Korenmiddag op de Markt in Veghel
 
Zondag 5 september 2010
Carat Koncert in Helmond
13.00- 13.45  uur
Locatie: kiosk bij het stadspark De Warande te Helmond.
 
Vrijdag 24 t/m Maandag 27 september 2010
Concertreis / koorreis naar Goslar, Harz
 
Zaterdag 16 oktober 2010
Opluistering Eucharistieviering t.g.v. 40-jarig bestaan van 
De Zonnebloem, afd. Veghel
18.00 uur Locatie St.Lambertuskerk Markt in Veghel
Na een korte pauze concert voor de Zonnebloem.
 
Zondag 19 december 2010
Winter - Kerstconcert

15.00 uur in de St.Petruskerk in Uden