.

menu karawanken


Jaargang 9 nummer 1

april/mei 2011

 

 

 

Van de voorzitter

In deze nieuwsbrief wil ik even terugkomen op de aankondiging van de deelname aan een  benefiet concert in Brussel op 30 januari in de vorige nieuwsbrief. Ik richt me in het bijzonder aan u, leden van Het Sympathie Orkest en andere begunstigers. Die dag is een van de hoogtepunten in het bestaan van het koor. Ik wil hier graag de reactie  plaatsen van de organisatie :
 “De Association Femmes d’Europe – Nederlandse afdeling is jullie zeer dankbaar voor participeren in het Charity Concert van zondag 30 januari 2011.
Wij kunnen terugkijken op een sereen, indrukwekkend fraai concert waar een volle zaal ongelofelijk veel van heeft genoten. Het veelzijdige programma met dan weer jullie prachtig (bijna) voltallige koor onder uitmuntend dirigentschap van Jos van Eyck dan weer afgewisseld met de indrukwekkende bas bariton Jacques-Greg Belobo in supermooie en intensieve begeleiding van Jean van Vugt. Het was een bijzonder concert, beseffend dat deze 3 partijen niet dagelijks met elkaar optreden en zo ongelofelijk alert op elkaar afstemden en inspeelden.
 Wij hebben deze afgelopen week enorm veel reacties ontvangen, niet alleen per email maar zo ook per telefoon en via vele tam tam.
 Wij zijn jullie enorm dankbaar dat jullie aan dit Charity Concert hebben meegewerkt waarvan de inkomsten ten goede komen van de doelstellingen van de Association Femmes d’Europe, te weten het honoreren van kleinschalige projecten in- en buiten Europa gericht op vrouwen en kinderen op het terrein van onderwijs en gezondheid”  .
 
 Ik wil u ons antwoord niet onthouden:
 Aan de bestuursleden van Association Femmes d’Europe – Nederlandse afdeling
Lieve Agnès,
Namens het bestuur, onze dirigent Jos van Eyck en het hele koor wil ik je van harte bedanken voor de mooie woorden die je ons gestuurd hebt. Ik heb er even van moeten blozen. Ook wij hebben deze dag ervaren als een van de hoogtepunten in het hele bestaan van het koor. Dankzij de tomeloze inzet van jou en Gerda in het voortraject en de door jullie aangestuurde andere Femmes d’Europe die ons voor het concert verwend hebben met lekkernijen zijn de voorwaarden geschapen voor een prachtig concert. Alles viel op zijn plaats. De samenwerking met Jacques-Greg Belobo en Jean van Vugt was uitstekend.
Frans Bauer
Voorzitter de Karawanken.
 
Op 6 januari heeft het koor de inmiddels traditionele nieuwjaarsbijeenkomst gehouden met leden en partners. Het was een zeer gemoedelijke avond die ingevuld werd door de leden. Nieuwkomer op die avond was Peter Zimmerman. Peter begeleidt het koor op de piano op de repetities met een frequentie van één keer per maand en bij onze concerten. Hiermee is een wens van het bestuur vervuld en een onderdeel van het beleidsplan gerealiseerd.
 
Terug in het heden: vorige week op de repetitie avond mocht ik twee nieuwe leden opnemen in het koor t.w. Jan Balk en Hennie v.d. Berg. Daarmee is het aantal zangers gestegen tot 86. Een prettige bijkomstigheid is dat beide mannen de eerste tenor partij gaan zingen een partij die vaak ondervertegenwoordigd is in de mannenkoren.
 
In deze nieuwsbrief zult u ook geïnformeerd worden over komende activiteiten zoals de concertkalender. Nu al zijn we met man en macht bezig met het winter/kerst concert op 18 december in theater Markant.
Ik wens u veel leesplezier.
Frans Bauer
Voorzitter de Karawanken.

Deelname Vriendenloterij.

Via onze beschermvrouwe werden wij geattendeerd op de mogelijkheid om extra inkomsten voor het koor te verwerven door als vereniging deel te nemen aan de Vriendenloterij (voorheen SponsorBingoLoterij). Eind november 2010 hebben wij ons hiervoor aangemeld.
Het aantal loten dat tot op heden via het koor is verkocht is slechts 13, waarvan enkele leden zelfs meer dan één lot hebben.
Het moet toch mogelijk zijn dat wij met ruim 80 leden meer loten kunnen verkopen. Ik denk minstens 50. Deelnemen via het koor geldt ook voor vrienden en kennissen.
Als elk lid één familielid, vriend of kennis benadert om met één lot mee te doen dan is een aantal van 50 zeker haalbaar.
De kosten van één lot bedragen  € 2,20 per week, automatisch te voldoen per 4 of 5 weken.
Dat is per maand € 8,80 of € 11,--
De helft van dit bedrag is voor het koor en dat bedraagt per jaar per lot  € 114,40: 2= € 57,20.
Bij een aantal van 25 is dat al € 1.430,-- per jaar.
Daarnaast maakt elke deelnemer nog kans op mooie prijzen, waarbij het zo is dat een prijswinnaar 5 vrienden, die eveneens deelnemer zijn, mag aanwijzen, die samen dezelfde prijs ontvangen.
Met belangstelling  zie ik de stijging van het aantal verkochte loten  tegemoet.
Voor verdere informatie verwijs ik naar: www.vriendenloterij.nl Zie ook de groene knop bovenaan (Vrienden-loterij).
 
Wil Boleij  
penningmeester.
 

 

Concerten in de komende tijd

26 juni 2011 Helmond.

Ook dit jaar zal mannenkoor De Karawanken optreden in een  openluchtconcert in Helmond, in stadspark De Warande, het groene hart van Helmond.  Op het water van de grote vijver bevindt zich een piramidevormige muziekkiosk: het Carat-paviljoen. Een prachtige ambiance, zeker bij mooi weer! Het koor heeft goede herinneringen aan het Caratconcert vorig jaar(september 2010). Dit jaar is het concert vastgesteld op zondag 26 juni 13.15-14.00 uur.  
 

9 september 2011 Oss.

In de maand september – vrijdag avond 9 september -  zal het koor een “profaan” concert verzorgen voor de vrijwilligers van de H. Hartparochie te Oss.
 

29 oktober 2011 Gemert

Op zaterdag 29 oktober  geeft het koor acte de présence bij het korenfestival te Gemert bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Gemertse mannenkoor “Van Wôr Ik Ben”. Aan dit festival nemen diverse mannenkoren uit de regio deel. Het betreft een optreden van een half uur, waarna een vakjury aan de hand van een aantal criteria de prestaties zal beoordelen. Aan de hand van het juryrapport kunnen wij zien op welk niveau wij momenteel als koor staan. Het optreden van De Karawanken is in de late middag van 18.00-18.30 uur.
 

18 december 2011 Markant Uden

De muziekcommissie, de dirigent en het bestuur zijn volop bezig met de voorbereidingen voor het winter/kerstconcert op zondag 18 december  in Theater Markant, om 15.00 uur  Naast de traditionele elementen van het concert in de kerstsfeer is er ook aandacht voor ook andere accenten.  Zo verlenen de vocalgroup Angels Rule en de in Uden welbekende Barbershop Quadrupel (een 6-tal leden zijn ook Karawanken) hun medewerking.
Een speciale werkgroep neemt de voorbereiding ter hand.  Voor het koor is het zowel muzikaal als financieel een bijzondere uitdaging. De bijdragen van sponsoren, de inspanning van de leden en een grote dosis enthousiasme zullen hopelijk een stevige basis vormen voor het welslagen van dit concert.
 
Sjef van Esch
concertcoördinator


 

KNZV

 

KNZV staat voor Koninklijk Nederlands Zangersverbond, de enige grote mannenkoororganisatie in ons land. Het KNZV is eigenlijk een federatie van zes regionale verenigingen. Bij deze KNZV-verenigingen zijn de koren (in totaal circa 250) aangesloten. In ons land zingen duizenden mannen in mannenkoren. Een groot aantal daarvan (zo’n 12.000) zingt in mannenkoren die tot de KNZV-familie behoren.  De KNZV-familie is een bont gezelschap van koren. Niet alleen traditionele mannenkoren, maar ook barbershop-, shanty-, Byzantijnse en jongenskoren voelen zich bij de KNZV-organisatie(s) thuis.
De KNZV vereniging Brabant/Zeeland bestrijkt de provincies Noord Brabant en Zeeland. 33 Mannenkoren zijn bij de vereniging aangesloten met in totaal ruim 1.500 zangers. De Vereniging heeft ten doel de belangenbehartiging van en dienstverlening aan de aangesloten mannenkoren. De inrichting van het dienstenpakket en de organisatie van activiteiten is vraaggericht, de leden bepalen zelf de inhoud hiervan, afgestemd op de behoeftes, die bij de koren leven. Daarnaast hebben de aangesloten koren toegang tot en het gebruik van de landelijke KNZV-bibliotheek alsmede de voordelen van het collectief Buma-contract en collectieve verzekeringen.
Sedert 1 jaar ben ik Bestuurslid/Vice-Voorzitter van KNZV-Brabant/Zeeland en lid van de Verenigingsraad KNZV landelijk. Mijn rol richt zich op het onderhouden van koorcontacten maar meer met name op het richting geven aan het PR beleid regionaal en landelijk. Daartoe zijn 2 PR commissies actief.
Binnen BR/ZE heeft de PR-cie recent twee richtlijnen opgesteld en door de koren  op de Algemene Vergadering aanvaard:

  1. Richtlijn PR-Plan Mannenkoren
  2. Richtlijn Wervingsplan Mannenkoren

Landelijk worden deze richtlijnen gebruikt en verder uitgewerkt om tot een landelijk beleid te komen.
Een actief PR beleid landelijk en regionaal is broodnodig omdat veel koren vergrijzen en verjonging slechts mondjesmaat plaatsvindt. Daardoor verkeren zij in een gevarenzone die de continuïteit bedreigt. Vraag is steeds: hoe kunnen we dit tij keren. We zullen het met elkaar moeten doen.
                “Het bed moet worden opgeschud zodat er meer leven komt op de matras”.
Als deze slogan aanslaat moet het de koren lukken het hoofd boven water te houden en binnen enkele jaren weer tot bloei te komen.
 
Op 29 oktober a.s organiseert het Mannenkoor “Van Wôr Ik Ben” uit Gemert onder auspiciën van het KNZV-BR/ZE een korenfestival in het kader van het 50-jarig bestaan. 11 koren (waarvan 10 KNZV-koren) hebben zich reeds aangemeld. Met publiciteit en promotie zal extern de aandacht moeten worden getrokken voor de Mannenkoorzang.
Tijdens dit korenfestival zullen de koren deskundig worden beoordeeld ( niet competitief ! ) door een zangpedagoge tevens stemcoach. Zij geeft stemvorming en workshops aan diverse koren, oratoriumverenigingen, wereldmuziek- en popkoren en het Brabants Kamerkoor. Zij begeleidt jonge zangers en zangeressen in hun voorbereiding voor het conservatorium en talenten die zingen in musicals van Joop van den Ende. Zelf zingt zij ook en wel in het vocaal ensemble “De Windh”uit Tilburg, dat onlangs het Nederlands Korenfestival heeft gewonnen. Zij heeft ervaring in het beoordelen van prestaties van koren.
Het belooft een mooie korendag te worden waarop we als KNZV en Gemert trots mogen zijn.
 
Wil je meer willen weten over het KNZV en het KNZ-BR/ZE kijk dan eens op de websites:
www.knzv.nl of www.knzv-bz.nl
 
Met zangersgroeten,
Jan van den Heuvel    
 

 

Stoppen als bestuurlsid.

Op de e.v. jaarvergadering legt ons bestuurslid Karel van Veijfeijken zijn functie neer om gezondheidsredenen. Onderstaand zijn bijdrage aan deze nieuwsbrief.
 
Helaas heb ik om gezondheidsreden moeten besluiten te stoppen als bestuurslid van De Karawanken. Mijn termijn  heb ik helaas niet vol kunnen maken. Reglementair ben ik pas aftredend in 2012 maar mijn gezondheid laat niet toe deze termijn vol te maken. Zelf vind ik dat erg jammer. Ik deed het graag, we hadden (en hebben) een goed team dat elkaar verstond. Om dan om deze reden te moeten ophouden, dat is een teleurstelling.
Sinds ruim een maand weet ik wat ik mankeer. Daarvoor ben ik opgenomen in het VUmc te Amsterdam bij Prof. A. Vonk Noordergraaf (overigens een heel goede pianist).
Na heel veel onderzoeken is komen vast te staan wat ik heb namelijk PAH (= pulmonale arteriële hypertensie). Het is een zeldzame, ernstige aandoening die wordt gekenmerkt door een abnormaal hoge bloeddruk in de longslagader en de rechter harthelft.
Gelukkig zijn er sinds een jaar of tien goede medicijnen die de klachten verlichten o.a. de vermoeidheid en de pijn op de borst. Het leven is nu een stuk aangenamer geworden, Ik moet echter wel alles heel rustig en met overleg doen en als er hulpmiddelen voor zijn, deze gebruiken zoals een rollator en een scootmobiel.
Daarom moet ik met de functie die ik bij de Karawanken had – koorregisseur - stoppen.
Ik blijf zolang ik kan zingen bij De Karawanken want dat is mijn leven al mijn hobby geweest.
Tot slot dank ik ieder voor de steun die ik de afgelopen jaren van jullie mocht ontvangen en ik hoop dat ik als koorlid mijn stem blijvend kan laten horen.
Karel van Veijfeijken.
 

 

Een terugblik op 2010.

Op de e.v. jaarvergadering wordt het uitvoerige jaarverslag van de secretaris Wim van Beurden besproken. Onderstaand al een korte samenvatting.
In het 33e jaar van Mannenkoor De Karawanken nam het koor deel aan 5 concerten, 3 optredens en organiseerde het de tweejaarlijkse koorreis naar De Harz. De drie optredens waren van interne aard nl. twee afscheidsvieringen en een huwelijksjubileum.
Twee leden van het koor werden gehuldigd om hun 25 jarig lidmaatschap t.w. Jan van den Heuvel en ons lid van verdienste Willy Brouwers. Zij ontvingen de KNZV speld en oorkonde.
Helaas moest het koor tot groot verdriet afscheid nemen van twee leden door overlijden. Han Urlings ontviel ons door een noodlottige ongeluk en Theo de Wolff na een kort ziekbed.
Eind 2010 waren er 84 mannen lid van het koor, waarvan 1 niet actief als zanger en 3 leden van verdienste.
Verdeeld over de stempartijen zijn er 18 eerste tenoren, 17 tweede tenoren, 27 baritons en 22 bassen. Zoals bij vele mannenkoren ligt de gemiddelde leeftijd aan de hoge kant. Twee leden zijn jonger dan vijftig jaar, 31 tussen de vijftig en vijfenzestig en 13 ouder dan vijfenzeventig. De overige 38 leden zijn tussen de vijfenzestig en vijfenzeventig.
De samenstelling van het bestuur wijzigde in 2010 niet. Zij vergaderden 13 maal.
Tweemaal werd er een algemene ledenvergadering gehouden, in mei en oktober.
Het hele jaar was Jos van Eyck dirigent van het koor en ondervond steun van de repetitor en leider van de koorschool Cor de Koning.
Er werden 40 repetities gehouden en 7 extra repetities, hierbij was de gemiddelde opkomst conform het streven 80%. Enkele individuele leden scoorden lager door andere verplichtingen en fysieke oorzaken.
Als sponsoren traden op Schepers&van Nunen, notarissen, Toyota Autocenter Uden, Hotel Brasserie Verhoeven in Uden en Van Tilburg Mode en Sport in Nistelrode.
Daarnaast had het koor meer dan dertig donateurs ook wel genoemd Leden van het Sympathieorkest.
In november werd een overeenkomst aangegaan met de Vriendenloterij (voorheen Sponsor Bingo Loterij).
De nieuwsbrief verscheen vier keer en er werd in 2010 een promotieflyer uitgegeven die bij optredens wordt uitgereikt om de naamsbekendheid te vergroten.
Voor samenvatting: Henk Hermelink.