.

menu karawanken

NIEUWSBRIEF

Jaargang 12 nummer 1

juni 2014

In deze Nieuwsbrief:
woord van de voorzitter
nieuwe bestuursleden stellen zich voor
in gesprek met dirigent Sophia Brink
terugblik op concerten
de concertagenda
de sponsors en de Vrienden
de vriendenloterij


Van de voorzitter

Hierbij bieden wij u de eerste Nieuwsbrief over 2014 aan. U bent immers van ons gewend dat wij u twee keer per jaar bijpraten over de gang van zaken en het wel en wee van mannenkoor De Karawanken. Op deze manier blijft u goed op de hoogte en wij stellen uw belangstelling en betrokkenheid zeer op prijs.
We hebben het jaar 2013 weer afgesloten met een, inmiddels traditioneel, winterkerstconcert in Theater Markant Uden. Het was fijn dat we konden optreden voor een volle theaterzaal. Na drie jaren in dit theater concerten te hebben gegeven willen we het komende jaar weer eens op een andere locatie optreden. Net als met de muziek die uitgevoerd wordt is het ook met de locatie zo dat je af en toe moet variëren en aanpassen om het geheel verrassend en boeiend te houden. Het komende jaar kiezen we als locatie voor het Winterconcert de Kruisherenkapel in Uden: sfeervol, warm en een omgeving waar onze muziek ook goed tot zijn recht komt.
Het begin van 2014 zijn we gestart met een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst voor alle Karawanken en hun partners. We zijn een mannenkoor, maar een keer per jaar willen we toch ook graag onze partners en elkaar de kans geven om onderlinge contacten en ontmoetingen te hebben. Dit wordt door iedereen zeer gewaardeerd.
Na een aantal jaren goed met onze pianist Peter Zimmerman te hebben samengewerkt hebben we begin van dit jaar afscheid van elkaar genomen. Bij onze zoektocht naar een nieuwe pianist/begeleider zijn we in contact gekomen met Frans van Tuijl. Na enkele repetities en een concert waarin Frans ons begeleidde zijn we samen tot de conclusie gekomen dat het klikt; Frans van Tuijl is onze nieuwe, vaste begeleider. Wij hopen dat we samen met hem nog heel veel mooie muziek zullen brengen.
Op onze laatste Algemene Ledenvergadering in mei hebben de leden met algemene stemmen twee nieuwe bestuursleden benoemd. Door het aflopen van de reguliere termijn van Pieter Straatman, die zich niet meer herkiesbaar stelde, en het wegens privé-omstandigheden vervroegde aftreden van Antoon van der Heijden ontstonden er twee vacatures. Wij zijn beide heren zeer erkentelijk voor hun bijdrage aan het besturen van mannenkoor De Karawanken. Het bestuur droeg de heren Wim du Maine en Ben Oosterhuis voor als kandidaat-bestuurslid. Beide heren zijn door de leden met algemene stemmen aangenomen. Wim gaat de functie van koorregisseur invullen en Ben wordt onze nieuwe secretaris. Wij wensen beide heren veel succes. In deze Nieuwsbrief stellen zij zich aan u voor.
Wederom zijn we er in geslaagd om een koorscholing aan te bieden voor geïnteresseerden. Dankzij de geweldige inzet van Cor de Koning loopt momenteel deze scholing en zoals het er nu naar uitziet zullen enkele deelnemers zeker toetreden tot ons koor. Daardoor zal de omvang en kwaliteit van mannenkoor De Karawanken ook in de toekomst nog verder toenemen.
Zoals u verderop in deze Nieuwsbrief kunt lezen staan er weer heel mooie concerten en uitvoeringen op het programma.
Wij hopen dat u daar ook weer van gaat genieten. En neem vooral uw vrienden en kennissen mee!
Theo van Asseldonk, voorzitter

 


TWEE NIEUWE BESTUURSLEDEN

Mag ik me  even voorstellen:  Ben Oosterhuis


Ik ben geboren in het Eindhovense op 8 maart 1961. Ik ben het 8ste kind uit een  gezin van 10 kinderen. Mijn vader werkte als tandtechnieker  voor een 2 tal tandartsen. Mijn moeder was zoals je zult begrijpen met 10 kinderen  druk met het huishouden. Als protestants gezin woonden  wij midden  tussen de grote katholieke gezinnen. Na vele schoolopleidingen ben ik gaan werken  in allerlei banen  onder anderen ook bij Philips. Techniek had toen al mijn interesse. Maar ook werken met mensen lag me wel. Na verschillende werkgevers  te hebben gehad ben ik uiteindelijk als kleine zelfstandige  in de  re-integratie gaan werken.
Dit omdat het mij aansprak om samen met mensen die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt   vanwege bv.  een  uitkering of een handicap te proberen samen met hen een passende baan of bezigheid  te vinden.
Ik heb  veel hobby’s waaronder zingen in een koor. Samen met mijn vrouw heb ik jaren gezongen  in  popkoor  Eigenwijs uit Oss. Dit was een leuke ervaring. Later zijn we gaan zoeken naar een ander koor, maar dat wilde niet zo lukken. Daarom hebben we het er toen  maar even bij gelaten. Totdat ik Gerard Spierings  heel enthousiast hoorde vertellen over zijn koor De Karawanken. Hij was (is) er helemaal gek van en moedigde mij aan toch eens te komen kijken en luisteren. Dat was een goede gouden tip. Ik ben nu ruim een jaar lid en ik beleef heel  veel plezier aan het zingen in een mannenkoor.
Kort geleden is mij gevraagd of ik geen belangstelling had om tot het bestuur toe te treden als secretaris. Na hierover nagedacht te hebben heb ik hiermee ingestemd en ik hoop zodoende mijn steentje te kunnen bijdragen aan De Karawanken.
Ben Oosterhuis


Even voorstellen:
Wim du Maine


Mijn naam is voluit Wilhelmus, Antonius, Gerardus, Maria du Maine.
Geboren te Utrecht op 17 november 1948 in het St. Antonius ziekenhuis, waar ik het al snel gezien had, want ik ben opgegroeid in de Bilt waar ik woonde tot ik trouwde met mijn Marianne op de jonge leeftijd van 21 jaren.
Onze eerste woonplaats was Tilburg en op dat moment was ik etaleur in Eindhoven. Als etaleur ervaarde ik het leuke van klussen en decoreren, wat ik nog steeds doe.
Na vier jaar in Tilburg kon ik een baan krijgen bij Hazenberg mode in Uden als bedrijfsleider. Inmiddels waren er twee dochters geboren. In 1977 nam ik deze winkel over, maar helaas, door de crisis in 1981/1982, moest ik door gebrek aan voldoende middelen mijn winkel sluiten. Het huurcontract mocht ik overdoen aan de firma Wehberg mode uit Oss en ik kon zelf bij hen in loondienst. In 1984 werd onze derde dochter geboren.
Wij vinden het fantastisch om in Uden te wonen waar we inmiddels al langer zijn dan in onze geboortestreek. Inmiddels hebben wij vier kleinkinderen; drie jongens en een meisje. Ik sport al meer dan 30 jaar een avond in de week in Boekel en daarnaast zwem ik sinds 3 jaar iedere maandagmorgen in Uden met vrienden.
Vanaf mijn 60e hoefde ik niet meer op de donderdag koopavond te werken en zocht ik de Karawanken op, wat mij van het eerste moment af bijzonder goed beviel.
Leuke bijkomstigheid was het mogen regelen van een tweede outfit voor De Karawanken en met heel veel plezier maak ik al een paar jaar deel uit van de reiscommissie.
En nu, na 5 jaar, treed ik toe tot het bestuur van dit mooie koor en hoop daarin een bijdrage te leveren om de kwaliteit te waarborgen.
Ik wens iedereen veel zangplezier!
Wim du Maine

 


“EEN CONCERT IS GESLAAGD
ALS HET DE HOORDER WEET TE RAKEN”

In gesprek met dirigent Sophia Brink


Tussen een bespreking rond het komende winterconcert en de donderdagse repetitie vindt Sophia even de tijd om te praten over haar dirigentschap bij De Karawanken. Op de vraag hoe zij er toe is gekomen om dirigent te worden, vertelt ze over haar eerste jaren van muzikale vorming.  Zij kreeg op haar  5e haar eerste pianolessen en begeleidde als meisje van 11 jaar bij het koor van haar vader de vormselviering in de kerk van Reek. Daar is zij   20 jaar organist-pianist geweest als begeleider van het mannen- of herenkoor. 
Al tijdens haar studie Spaans begon zij - op advies van haar vader die al die tijd een stimulerende invloed  op haar muzikale carrière heeft gehad - aan een 4-jarige opleiding koordirectie bij de Gregoriusvereniging. “Toen wist ik wat ik wilde worden”. Daarna kwam ruim 20 jaar geleden kamerkoor Muzimare in zicht waar zij vaste dirigent werd.
Bij een concert van Muzimare ontmoette zij Otto, haar latere levenspartner, die haar aanspoorde om naar het conservatorium te gaan. Zij gaf haar werk als medisch secretaresse op en begon aan de muziekstudie: koordirectie, kerkmuziek en docent stemvorming. Twaalf jaar heeft zij o.a. de koren in de kerk van H. Landstichting onder haar hoede gehad. In maart 2012 werd zij dirigent van De Karawanken.

Hoe bevalt je het dirigentschap van De Karawanken?
Heel verfrissend, vooral omdat ik eerst vooroordelen had:  “is een mannenkoor niet te beperkt qua stemomvang en muziekkeuze?” - maar het koor heeft me geraakt, het is heel verfrissend, vaak directer dan een gemengd koor.  In een goede sfeer  kun je soms wat losser zijn,  soms moet je de teugels aanhalen, met name bij de directe voorbereiding van een concert.

Op de vraag wat zij wil over brengen  bij de toehoorders is het antwoord even simpel als doeltreffend: mensen moeten iets beleefd hebben. Als je een verhaal kunt brengen  met bepaalde muziek, als je ze kunt meenemen, met blije dingen of door luid te zingen of prachtig zacht door een mooie uitdrukking van de tekst. “Het gaat mij niet om  perfectie,  maar of mensen geraakt worden door muziek: als je je als zanger geeft aan de muziek, aan elkaar, aan de dirigent - vice versa - en met z’n allen samen aan het publiek. Als mensen alleen al aan één moment kunnen terugdenken:  ja, dat trof me!

Welke criteria leg je aan bij het zoeken naar geschikte muziek?
Dat vind Sophia wellicht nog de moeilijkste vraag. Het blijft zoeken, kijken naar bijv. wat we meerdere malen kunnen  zingen en wat het koor ligt. Bij nieuwe muziek dien je altijd verder te  kijken dan dit ene concert: afwisseling van bekende en nieuwe muziek.
”Ik heb  verschrikkelijk veel aan de muziekcommissie, het is een heel fijne groep waar we alles met elkaar kunnen bespreken, waarna ik weer voldoende huiswerk heb.”

Bij koormuziek sluiten tekst en muziek heel nauw op elkaar aan. Daar kun je veel mee uitdrukken en mensen ontroeren. Muzikaal technisch kan een amateurkoor tegen zijn grenzen aan lopen, maar juist ook bij amateurs valt er door de expressie van teksten  veel eer te behalen. Door de teksten kun je de muziek ook beter begrijpen. Als je je inleeft in de tekst,  kun je gerichter de muziek overbrengen, waardoor de hoorders geraakt worden.
Als het gaat over het inschakelen van andere muziekgroepen heb je een extra uitdaging en heb je meer mogelijkheden, zoals bijv. bij het hoornkwartet  en bij het komende winterconcert met de harmonie van Volkel. Het gaat steeds om het samen doen, in gelijke verhoudingen, zoals ook het samenspel met de pianist. Het is steeds een trio, dat elkaar aanvult en op elkaar aansluit: koor, begeleider en dirigent. De dirigent zet de lijnen uit: “in mijn slag” meegaan en met elkaar er een mooi geheel van maken.

Nog wensen? 
We moeten samen groeien, samen muziek maken, nieuwe en oude stukken, met andere mensen samenwerken. Zolang we samen met elkaar groeien, zijn er onbegrensde mogelijkheden. 
Sjef van Esch

 


TERUGBLIK OP CONCERTEN

door Willem Peters,
concertcoördinator

Sinds het verschijnen van de vorige nieuwsbrief hebben we een intensief concertseizoen beleefd.  Graag wil ik dit beknopt nog even nabeschouwen.

Zondag 24 november 2013
H. Hartkerk Oss.

In een goed gevulde kerk gaven we een concert ter ere van ons lid van verdienste Cor de Koning. Om gezondheidsredenen heeft Cor zich als zanger van de Karawanken terug moeten trekken. Door zijn niet aflatende inzet heeft hij veel voor het koor betekend, hij heeft de koorscholing in het leven geroepen, was solist in het koor, repetitor en vervangend dirigent. Vele redenen om hem deze dag in de schijnwerpers  te zetten. Als dank voor ons optreden bood hij ons na afloop de partituren aan van het Hallelujah van Händel. Dit stuk had hij weer op zijn gebruikelijke wijze omgezet voor een mannenkoor. Cor bedankt!


Cor de Koning ontvangt de oorkonde, behorende bij zijn benoeming tot Lid van Verdienste

Zondag 15 december 2013
Winterkerstconcert Markant Uden.
Voor de derde maal in successie zongen we dit concert in het Udense theater. Samen met  Barbershop Quadrupel en het blaaskwartet Dinamico waren alle voorwaarden geschapen om er een fantastisch concert van te gaan maken. Door enkele verstoringen zoals een te klein podium en een gordijn dat niet volgens plan wilde meewerken werd onze aandacht meerder malen negatief beïnvloed en kwam het de kwaliteit van ons zingen niet altijd ten goede. Gelukkig wist Sophia op haar bekende wijze het koor dermate in het gareel te houden zodat we het totale concert toch redelijk geslaagd konden noemen.

13 februari 2014
Odendael St. Oedenrode
.
Om ons wat meer in de regio te profileren hebben we gezongen in het verzorgingshuis Odendael. De opkomst van het publiek was ook voor het tehuis boven verwachting, al waren de aanwezige toehoorders hier en daar wat te rumoerig. Zoals bij al onze concerten was het programma een mix van klassieke en hedendaagse werken. Een geslaagd concert wat navolging verdient. Een reden  om vaker buiten Uden op te treden.

Zondag 30 maart 2014
Singsation, Markant

Op de eerste dag van de zomertijd namen we deel aan het korenfestival Singsation. Aan dit concert, door Voyss uit Erp buitengewoon goed georganiseerd, werkten 6 koren mee. Muzikaal gezien waren we misschien een buitenbeentje omdat de andere koren veel popmuziek ten gehore brachten. Maar we hebben er ons “mannetje” gestaan, hebben een uitstekend optreden verzorgd en kregen een welverdiend applaus van het massaal aanwezige publiek.

Zondag 27april 2014
Lenteconcert Kruisherenkapel Uden.

In een volle kapel brachten we misschien wel het beste concert van de afgelopen jaren. Niet in het minst door de succesvolle samenwerking met de Dames van het Hoornkwartet.


Na enkele jaren hadden we hen weer gevraagd om samen met ons op te treden en vooral het Nachtgesang im Walde was weer voor alle partijen een feest om te kunnen spelen en zingen. Mede door de geweldige akoestiek van de kapel kwam het gekozen repertoire volledig tot zijn recht.

Tijdens dit concert presenteerde De Karawanken haar nieuwe pianist Frans van Tuijl.

Als dit de opmaat is  voor onze samenwerking kunnen we de komende jaren nog veel plezier met hem beleven.

We hebben in dit concert ook nog stilgestaan bij het overlijden van onze oud dirigent Willy Brouwers. Naast een toespraak door onze voorzitter eerden we hem nog met het Pilgerchor van Wagner, een stuk waar hij met het koor zoveel aan had gewerkt.

Caratconcert zondag 15 juni Helmond

 

Op deze zonnige Vaderdag zongen we alweer voor de vierde keer in het paviljoen van het prachtige Warandepark. We hadden voor een luchtig en opgewekt programma gekozen wat door het publiek zeer gewaardeerd werd, vooral de meezing- nummers Drinking Song , Brabant en  When the Saints kregen veel bijval. Al met al een geslaagd concert.                          

 

 


KOMENDE CONCERTEN EN EVENEMENTEN.

Festival Fabriek Magnifique (voorheen Slokdarmfestival) Veghel.
Van vrijdag 11 t/m zondag 13 juli 2014 nemen wij deel aan bovenstaand festival. Wij zingen in de uitvoering van Jeanne d ‘Arc, een toneelstuk in 5 bedrijven. Een buitengewone uitdaging voor ons koor omdat we gedurende deze 3 dagen 6 maal optreden. Alsof dit niet genoeg is zijn er ook nog 4 repetities inclusief een generale met  publiek. Het koor heeft een ruime bijdrage aan het stuk en onze zangkwaliteiten komen hierin volledig tot hun recht. De plaatselijke en regionale media zullen veel aandacht aan het festival besteden, zie daarvoor hun mededelingen in de komende tijd.

Zondag 30 november 2014:  Winterconcert Kruisherenkapel Uden.
Na 3 jaar in Markant brengen we ons Winterconcert dit maal in de Kruisherenkapel. Voor dit concert hebben we gekozen voor samenwerking met harmonie St. Cecilia uit Volkel. De voorbereidingen zijn in volle gang en het belooft een buitengewoon concert te worden. Voor de harmonie zijn diverse arrangementen geschreven om b.v. enkele werken van Carl Jenkins samen met het koor te kunnen brengen. Op deze dag geven wij 2 concerten om daarbij een groot publiek de gelegenheid te bieden dit unieke concert bij te kunnen wonen. Veel zaken voor deze concerten moeten nog geregeld worden maar we zullen u allen tijdig op de hoogte brengen en houd vooral onze website daarvoor in de gaten:
www.karawanken.nl  

 


DANK                      
Bestuur en leden van De karawanken danken de “Vrienden van De Karawanken” hartelijk voor  hun financiële ondersteuning. Mede door deze bijdrage kan het koor kwaliteit blijven leveren.

Onze dank gaat eveneens uit naar onze Sponsor: Webergh Mode in Oss

 


DE VRIENDENLOTERIJ:
Helaas is de deelname aan deze loterij afgenomen in plaats van toegenomen.
Momenteel bedraagt het aantal loten slechts 10.
Het moet toch mogelijk zijn dat via de leden dit aantal wordt vergroot via vrienden,
kennissen en familie. Het bedrag dat wij ontvingen via deze loterij van bijna €1.000,-- vorig jaar moet ook dit jaar nog haalbaar zijn.
Via  de web-site  is aanmelding mogelijk.
De kosten zijn €12,-- per maand + 2 extra trekkingen, waarvan de helft € 6,-- voor het koor zijn. Bovendien zijn er diverse kansen op mooie prijzen.

Wil Boleij, penningmeester

Secretariaat De Karawanken:
Ben Oosterhuis
van Mookstraat 13
5344 KV Oss
tel. +31 (0)412 - 658250
secretariaat@karawanken.nl
www.karawanken.nl
KvK. Brabant Nr. 40219339
Bank:Rabobank 154910104