.

menu karawanken

Tekstvak:

Nieuwsbrief Karawanken 
jaargang 1, nr. 4   

december 2003


Het bestuur en de leden van
het Mannenkoor De Karawanken
wensen u
een gelukkig kerstfeest en
een melodieus nieuwjaar 2004.

Van de voorzitter

 

Tijdens de onlangs gehouden ledenvergadering heb ik in hoofdlijnen even teruggekeken op het afgelopen jaar. Centraal in die terugblik stond de introductie van Jan Heesakkers als dirigent en de gewenning van de leden aan Jan Heesakkers en de begeleidend pianist Wim van Asseldonk. Het koor ondersteunde in meerderheid mijn constatering dat er een goed evenwicht gegroeid is tussen dirigent en koor. De recente optredens o.a. in Nuenen waren van goede kwaliteit.

De behoefte aan koorscholing en een evenwichtige plaatsing van de koorleden in hun stempartij leidde er toe dat dirigent en bestuur na uitvoerig overleg besloten hebben tot een extra sessie per stempartij in januari 2004. Als bestuur hebben wij hoge verwachtingen van deze sessies. Het getuigt in mijn ogen ook van een verder werken aan kwaliteit van het koor.

Het komende jaar is (nog) niet druk bezet met optredens maar er zullen ongetwijfeld weer aanvragen van her en der komen. Zeker is in ieder geval dat wij optreden in de onlangs heropende Eigen Herd in Uden. Een prachtige nieuwe accommodatie met een goede akoestiek.

Ook de reis in september naar België brengt dan nog de nodige optredens (en repetities) met zich.

Ik wens ook persoonlijk alle lezers een gelukkig en fijn Kerstfeest toe en mijn beste wensen voor het nieuwe jaar 2004.

Henk Hermelink.

Wetenswaardigheden

Ledenvergadering op 4 december 2003.
Op een redelijk druk bezochte ledenvergadering waarbij ook onze beschermvrouwe mevrouw Mieke Vos aanwezig was, zijn in een goede sfeer de nodige zaken besproken. Zo is de begroting voor 2004 door de vergadering vastgesteld. Dankzij het goede financiële beleid van de penningmeester kan ook in 2004 de jaarbijdrage van de leden ongewijzigd blijven. Een goede zaak in deze vaak somber klinkende tijden.
Vol verve gaf Gerard Bouwman als voorzitter van de reiscommissie een impressie van wat ons te wachten staat in België als wij daar van 10 tot 13 september op muzikale rondreis gaan. Hij eindigde zijn enthousiaste verhaal met het noemen van de bijdrage die van de meereizende leden wordt gevraagd. In dit opzicht raadde hij de leden aan alvast te gaan sparen zodat wij in groten getale naar Ieper, Gent en Antwerpen kunnen.
Na stemming in de vergadering is besloten de jaarlijkse feestavond te transformeren naar een andere activiteit van leden met partners en de frequentie te wijzigen in tweejaarlijks. Het is aan de tweede bassen hiervoor een opzet te maken voor het jaar 2005.
De vergadering eindigde na een schitterend sinterklaas gedicht van onze beschermvrouwe die haar impressies op rijm had gezet.


Het repertoire


Van de nieuwe werken die aan het repertoire zijn toegevoegd hebben wij er inmiddels een aantal ingestudeerd of zijn daar nog mee bezig.
Het Opferlied van Beethoven is ondertussen in Nuenen reeds gezongen en ligt goed bij het koor.
Het Jägerchor van Von Weber hadden wij ooit eens op het repertoire maar komt nu terug. Het moet nog wel worden ingestudeerd.
Abendruhe van Mozart zit er ook al goed in. In Nuenen hebben we dit reeds gezongen.
Aan die Almacht van Schubert moeten wij nog beginnen. Zo ook met Steuermann, lass die Wacht van Richard Wagner.
Plovi, Plovi van Rado Simaniti is al enkele keren gerepeteerd.
Landerkennung van Grieg zal de nodige inspanning vragen. Het is een mooi maar complex werk dat de nodige aandacht zal vragen. Dit is ook het geval met het Gevangenenkoor van Beethoven dat wij al enige tijd repeteren maar op onderdelen nog steeds verbetering behoeft.
Het Liebeslied im Garten van Anton Dvorak is al wel enkele keren gerepeteerd maar nog niet uitgevoerd.
Mala Moja tot slot zit er ondertussen wel in maar vraagt veel aandacht waar het de tempi betreft.

Wij mogen vaststellen dat de repertoirevernieuwing doorzet, maar ook dat ons het komende jaar nog veel repeteren te wachten staat.


Wie was Edwart Grieg.

Aan het repertoire is toegevoegd het werk van Edward Grieg Landerkennung ofwel in het Noors Landkjending. Een korte introductie van de dirigent en zijn werk is op zijn plaats.

Grieg leefde van 1843 tot 1907 en werd in Bergen in Noorwegen geboren uit Schotse ouders. Zijn studie leidde hem o.a. naar Leipzig en Kopenhagen maar hij keerde nadien terug naar Noorwegen. Door kontakten met o.a. de componist Nordbraak kwam hij intensief in aanraking met de Noorse volkscultuur.
Op zijn Europese concertreizen samen met zijn vrouw Nina Hagerup, een voortreffelijk zangeres, ontmoette hij de zwaarmoedige dichter Ibsen. Dit contact leidde tot het op muziek zetten door Grieg van het meesterwerk van Ibsen "Peer Gynt".
De samenwerking van Grieg met een neef van Nordbraak, Björnson, leidde o.a. tot Landerkennung, Vor der Klosterpforte (voor vrouwenkoren) en het melodrama Bergliot.
In zijn diverse kamermuziekwerken klinkt het Noorse element sterk door.Ook in zijn pianowerken ontdekt men deze elementen. Zij behoren tot de lyrische stukken waarin walsen en dansen van o.a. Trollen een belangrijke plaats innemen.
Voor Peer Gynt van Ibsen componeerde hij de ouverture en drieëntwintig nummers. Enkele daarvan groepeerde hij tot een tweetal suites.
In het lied Landerkennung vaart Olav Trygvason na 31 jaar ballingschap in Engeland over de Noordzee naar zijn koningrijk van het Noordlandvolk terwijl niemand hem verwacht. Het land schijnt aanvankelijk niet te benaderen te zijn en alle koningswensen van Olav lopen averij op aan het strand. Tot het moment dat iemand witte torens ontdekt met grijze tempelmuren en sneeuwwitte koepels. Hij bezingt daarna de bruisende watervallen in het voorjaar, de wind die door de bossen gaat. Zoals in vele werken van Grieg is ook dit werk geïnspireerd op de Noorse folkloristische muziek.
N.B. Het lied is beluisteren op de cassette t.g.v. het 150 jarig bestaan van de KNZV. Het wordt daar uitgevoerd door het Rijssens Mannenkoor.

Actualiteiten
Koorscholing.

Zoals aangekondigd in de ledenvergadering van 4 december j.l. is besloten tot een koorscholing.
Op onderstaande data willen
Jan en Patricia Heesakkers een begin maken met de scholing van alle leden van Mannenkoor De Karawanken.
Zaterdag 10 januari:
10.00 uur tot 13.30 uur 1e tenoren;
13.30 uur tot 16.00 uur 2e tenoren.
Zaterdag 17 januari:
10.00 uur tot 13.30 uur 1e bassen;
13.30 uur tot 16.00 uur 2e bassen.
Locatie : De Sprong
Het bestuur vraagt met klem ieder lid hierbij aanwezig te zijn.

Optredens in 2004

Voorjaarsconcert op 21 maart
Matineeconcert in Eigen Herd te Uden

Optredens in België (Ieper, Gent en Antwerpen)
10 tot en met 13 september

Najaarsconcert (datum volgt z.s.m.)
in Theater Markant Uden


Alle leden van de Karawanken en hun familie wens ik Fijne Feestdagen
en een gezond en gelukkig 2004.
Mieke Vos

Uitnodiging Edo Stouten, hoofdsponsor:
De Bonduelle Swing Commercial Band nodigt u allen uit ter gelegenheid van haar 15-jarig bestaan voor het nieuwjaarsconcert op zondag 4 januari in D'n Vorstenburgh, Sint Janstraat 18 Uden vanaf 16.00 uur. Laat u verrassen met gratis Cajun Cuisine…

De repetities in 2004.

Ook in 2004 vinden de wekelijkse repetities weer plaats op donderdagavond van 20.00 tot 22.15 uur. Zoals de gegevens nu bekend zijn vervallen er in het eerste kwartaal geen repetities.

Geïnteresseerden kunnen een repetitie bijwonen. Het is plezierig dit vooraf even te melden bij de secretaris. (Hans Muller Tel 0413-246432)

Jeugdhuis De Sprong vindt u aan de Aert Willemsstraat in Volkel achter het voormalige Rabobank gebouw.


Voor de actieve leden van het koor is te adviseren deze aanbevelingen te lezen vóór de koorscholing

De tien geboden voor een koorzanger.
(vrij vertaald van de Berliner Liedertafel)

1. Je moet boven het koor uit te horen zijn, jouw stem is de beste. Als de anderen piano zingen, zing jij uiteraard uit volle borst!

2. Bij het zingen hoef jij je mond niet open te doen, dat staat niet deftig. Beweeg je mond, als maar enigszins mogelijk is, helemaal niet, des te duidelijker is je uitspraak!

3. Trek bij het zingen een somber, grimmig gezicht, zoals Napoleon dat getrokken heeft na de slag bij Waterloo!
4. De repetities zijn voor de minderbegaafde zangers. Jij kunt het ook zonder en daarom ontbreek je ook veelal. Als je dan toch komt, kom dan minstens te laat, men herkent dan ook je genialiteit. Bovendien staat het deftig en tilt het jou boven het gewone koor uit.

5. De aanwijzingen en verklaringen van de dirigent gelden natuurlijk alleen voor anderen. Jij weet het alles al lang veel beter en je verveelt je dan ook. Het is een goede zaak wanneer je dat door gebaren en halfluide opmerkingen tot uitdrukking brengt.

6. Jij hebt het niet nodig het notenschrift te kennen en daarna te zingen want je hebt er recht op dat jouw stem met pianobegeleiding getraind wordt en daarmee basta!

7. De notenklappers leven langer als jij de kaft naar achteren vouwt, als je de partituren vouwt of oprolt en dan alles af en toe laat vallen. Overigens gaan jou de notenklappers niets aan, dat is een zaak voor het bestuur!

8. Laat geen enkele gelegenheid onbenut je met je buurman te onderhouden. Dat verlevendigt de repetitie en de dirigent kan dan veel geconcentreerder werken.

9. Let er goed op dat je verdiensten voldoende worden erkend. Lever veel kritiek en wijs er permanent op dat vroeger alles beter was.

10. Vergeet nooit dat het toch voor het koor een hele eer is dat je überhaupt meezingt en dat jij de ideale koorzanger bent.


Ook in 2004 kunt u uw kopij inleveren bij een van de bestuursleden.
De volgende uitgave is gepland in april 2004.