.

menu karawanken

Tekstvak:

Nieuwsbrief Karawanken 
jaargang 2, nr. 3   

september 2004


Van de voorzitter

U ontvangt deze nieuwsbrief kort na het zomerreces van dit jaar. Toch is er sinds de laatste brief weer een en ander gebeurd.
Tijdens de eerste repetitie na dit reces hoorde ik overigens verschillende geluiden van de leden. Enkelen die ook de zomer hadden willen doorzingen, meerderen die blij waren met de zomerstop maar ook met het feit dat we weer met goede, frisse moed konden beginnen. Zelf hoor ik bij de laatste categorie, want het gaf mij de gelegenheid allerlei spontane afspraken te maken die niet geblokkeerd werden door de vaste donderdagavond als repetitieavond. Nu het najaar en de winter weer voor de deur staan is het goed weer met vrienden te zingen en elkaar te ontmoeten.
Voornamelijk onze Belgiëreis hield ons en de reiscommissie na het reces bezig met een uiteindelijk prachtig resultaat en 60 tevreden koorleden. U leest een impressie in deze nieuwsbrief.
Nu al kan ik aankondigen dat wij deze reis in de ledenvergadering van het najaar zullen evalueren, niet alleen op het resultaat maar ook op de deelnamecriteria zoals de leden die indertijd hebben vastgesteld.
Iets van geheel andere aard was het toch nog plotselinge overlijden van ons gewaardeerde lid Jan Verkampen. Persoonlijk ben ik Jan al gaan missen als de altijd opgewekte en positief ingestelde vriend. Een In Memoriam vindt u in deze nieuwsbrief.
Met de Belgiëreis nog in mijn hoofd bereikte mij het bericht van het plotselinge overlijden van ons lid en vriend Eddy Brouwers. Samen met mij wisten velen dat hij met zijn gezondheid tobde en om die reden al enige tijd niet meer actief zanger was. Toch had hij het voornemen in het najaar weer met De Karawanken mee te zingen. Helaas zal dit niet meer het geval zijn. Ook over hem vindt u een In Memoriam in deze nieuwsbrief.
Vele geluiden, ook tijdens de reis, gingen in de richting van jongere aanwas voor het koor. Ook ik heb al meermalen in mijn woordje geprobeerd jongere mannen geïnteresseerd te krijgen voor De Karawanken. Als nu ieder lid eens in zijn directe omgeving of familiekring rondkijkt of hij kandidaten kan vinden dan moet het toch mogelijk zijn een tiental jongere leden te werven. Misschien moet dat wel ons aller opgave zijn voor de komende maanden.
Henk Hermelink, voorzitter

In memoriam
Jan Verkampen 1937-2004

Vrijdagavond 9 juli 2004 overleed in het Ziekenhuis Bernhoven te Veghel een van de oprichters van het koor Jan Verkampen. Hij was slechts 67 jaar.
Ruim twee jaar geleden was Jan enige tijd uit de roulatie vanwege een intensieve behandeling na een ingrijpende operatie. Zijn optimisme en positieve levenshouding brachten hem weer terug in de gelederen van ons koor. Nimmer liet hij verstek gaan ook al wist menigeen dat het hem vaak zwaar viel aanwezig te zijn.
Nieuwe klachten brachten hem weer in het ziekenhuis waar hij helaas na een operatieve ingreep overleed.
De geboren en getogen Volkenaar Jan Verkampen was een van de oprichters van ons koor. Nadien leidde hij enige jaren als voorzitter het koor (1993-1999). Uit zijn hele houding en inzet bleek steeds weer dat het om "zijn" koor ging. Hij promootte op allerlei wijzen het Mannenkoor De Karawanken. Zijn permanente aanwezigheid op repetities en bij uitvoeringen was een voorbeeld voor vele leden. In Jan verliezen wij een trouw lid maar ook een goede eerste bas.
Op woensdag 14 juli hebben wij hem met zang uitgeleide gedaan tijdens zijn uitvaartdienst in de parochiekerk in Volkel.
Helaas konden wij niet aan zijn wens voldoen die hij als volgt uitte:
"Als jullie zingen zet dan het deksel van de kist een stukje open, dan kan ik beter mee luisteren."
Ongetwijfeld heeft hij ons gezang van waar dan ook gehoord.

Moge hij rusten in vrede.


In memoriam
Eddy Brouwers 1943-2004


Dinsdag 14 september kwam het bericht dat ons lid Eddy Brouwers de avond voordien overleden was. Vele van onze leden reageerden geschokt op deze mededeling omdat dit overlijden onverwacht was en een markant lid van ons koor wegnam.
Eddy was als eerste bas lid van het koor sinds 1992. Met zijn volle, goede stem (een Brouwers eigen!) trok hij vele (mindere) zangers met zich mee. Het zingen was hem lief maar ook speelde hij een wezenlijke rol in het koor als vereniging. Altijd was hij in voor een geintje, vaak had hij het laatste (humoristische) woord en kaarten kon hij als de beste. Bij dat alles hoorde dan de zang!
Ook tijdens de Belgiëreis werd zijn naam regelmatig genoemd, leden misten hem om zijn humor en zijn Bourgondische levensstijl. Herinneringen werden opgehaald uit de reizen die wij met hem maakten in de laatste tien jaar, reizen waarin hij een bindende en humorvolle rol speelde. Toch was hij bij het zingen steeds weer paraat en kon hij serieus zijn partij meezingen.
Onlangs liet hij ons weten dat hij in het najaar weer actief zou komen meezingen. Wij keken daar naar uit. Het heeft helaas niet zo mogen zijn. Op een waardige wijze hebben wij afscheid genomen en wij zullen hem blijven gedenken als een markante zanger uit ons midden.
Aan het slot van de uitvaartviering in Erp werd Eddy in al zijn humor nog geschetst door zijn broer Tinus, een waarlijk afscheid van een Bourgondisch mens.

Moge ook hij rusten in vrede.

Wetenswaardigheden

Gouden huwelijksfeest
Zaterdagmiddag, 14 augustus wisten velen, waaronder ook leden van ons koor de weg te vinden naar de PiusX kerk te Uden. Willy en Thera Brouwers startten hier de viering van hun gouden huwelijksfeest. Drie koren zongen samen de door Willy gecomponeerde Missa Korma terwijl het seniorenkoor enkele tussengezangen verzorgde. De dirigent was, ja u raadt het al, Willy Bouwers. Na iedere uitvoering nam hij keurig plaats naast zijn Thera om vervolgens weer snel naar de lezenaar te verhuizen als het koor weer iets moest uitvoeren. Een volle kerk met een fantastische sfeer zal het gouden echtpaar bijzonder goed hebben gedaan.
De aansluitende receptie in Eigen Herd was massaal bezocht. Namens het koor was er een delegatie van het bestuur met onze beschermvrouwe, mevrouw Mieke Vos maar ook vele leden lieten zich zien.
Willy en Thera bedanken alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en de gaven.
Opbrengst collecte Prins Bernhard Cultuurfonds
Dankzij de inzet van de collectanten van ons koor ontvingen wij een bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds van Euro 295,=
Dit resultaat is prachtig en stimuleert hopelijk ook andere leden zich volgend jaar op te geven als collectant.

Nieuws uit het bestuur

De CD commissie heeft in het najaar enkele donderdagavonden Eigen Herd in Uden vastgelegd om een begin te maken met de opnames voor een tweede CD. Het bestuur heeft ingestemd met het plan van aanpak en zal zo spoedig mogelijk de data bekend maken waarop deze opnames zullen plaatsvinden.

Op 3 oktober is er een open dag in ons "home" De Sprong in Volkel.
Het bestuur van de Sprong organiseert deze middag om de vernieuwingen en verbeteringen onder de aandacht te brengen en om de activiteiten te promoten.
Het Mannenkoor De Karawanken zal op deze open zondagmiddag met een stand aanwezig zijn om het koor te promoten.

Het bestuur heeft met een etentje afscheid genomen van Hans Muller als secretaris. In de voorjaarsvergadering is Hans op eigen verzoek teruggetreden en heeft de vereniging Frans Bauer tot nieuwe secretaris gekozen. Hans blijft als webmaster actief voor het bestuur en de vereniging. Uiteraard blijft ook hij gewoon zingen!

Het bestuur vraagt nog eens extra aandacht voor het afmelden voor de repetities als men per se niet aanwezig kan zijn. Helaas is het voor het bestuur soms gissen waarom iemand er niet is. Graag aandacht hiervoor, hoewel uiteraard aanwezigheid nog meer op prijs wordt gesteld.

Het concert in Someren op zaterdag 6 november a.s. is een uitwisselingsconcert met Mannenkoor De Nachtegaal, Gemengd koor Vivace en De Karawanken. Ieder koor treedt ca. 30 minuten op. Het betreft een avondconcert waar u nog nader bericht over krijgt.

In de najaarsvergadering waar het bestuur nog een datum voor moet vaststellen nemen De Karawanken afscheid van mevrouw Mieke Vos als beschermvrouwe vanwege een aanstaande verhuizing naar Breda of omgeving..

Een delegatie van het bestuur zal acte de presence geven op de receptie t.g.v. het huwelijk van Patricia Heesakkers en Arno ter Burg op vrijdag 1 oktober a.s. in Geldrop. Het paar zal gaan wonen in Waalre. Vanaf deze plaats wensen wij Patricia en Arno (en uiteraard ook Jan en Rieky Heesakkers) reeds een feestelijke en muzikale dag toe.

Een impressie van de Belgiëreis

Het was voor vele leden van het koor een zeer vroege ochtend toen zij zich, 60 man sterk, verzamelden in De Sprong in Volkel om met de bus naar België te gaan. Keurig op tijd had eenieder zich in de bus geïnstalleerd en uitgewuifd door de partners ging het op weg naar België.
In de plaats Boom, onder Antwerpen konden wij de bruine bordjes EMABB goed volgen zodat de aankomst op de ambachtelijke steenfabriek weer volgens planning plaatsvond.
Ingedeeld in drie groepen gingen de leden onder de leiding van de bezielende gidsen René, Constant en Philippe de fabricage van baksteen bezichtigen.

Wij leerden dat de Boomse klei van bijzondere aard is en prachtige rode, gemêleerde stenen oplevert, dat er vroeger 100 en nu nog 3 steenfabrieken waren en dat de steenfabriek Lauwers nog de enige is met een ambachtelijke aanpak. Wij zagen het "optasten" van de gedroogde stenen in de ovens, wij hoorden over temperaturen van ca. 1000° C en wij weten nu dat er paapovens, klampovens en ringovens zijn.
Wat wij ook zagen was dat de arbeidsomstandigheden ook nu nog, naar Nederlandse begrippen, slecht zijn en dat de Arbodienst dit adres nog niet heeft gevonden. En dan te bedenken dat het vroeger nog veel slechter was met kinderarbeid, gedwongen winkelnering e.d.
Na de uitvoerige en interessante excursie wachtte ons een "noenmaal" waar wij leerden dat "schep" een stoofgerecht is van paardenvlees in donkerbier gegaard. Vroeger werden hier kennelijk de afgedankte knollen van de fabriek voor gebruikt. Apart maar lekker.
De tegenprestatie van onze kant was het middag concert in de Boomse Schouwburg voor leden van de seniorenverenigingen van Boom. Een goed concert met een smeuïg intermezzo van een oudere autochtoon die herinneringen ophaalde als 96 jarige voormalige arbeider op de steenfabriek 't Geleeg. Zeer amusant.
Na het uitwisselen van vriendelijke woorden van de schepen van Boom en cadeaus van de seniorenadviesraad bracht de bus ons naar Hotel Nazareth waar dankzij de persoonlijke inzet van Bas de kamerindeling snel en soepel verliep.
Over het daaropvolgend koudwarme buffet was iedereen zeer tevreden, getuige het feit dat velen tot in de late uurtjes nog genoten van spijs en uiteraard ook (enige) drank. De geplande repetitie werd wijselijk naar de volgende ochtend verschoven!

Het is een compliment waard dat ieder lid de zaterdagochtend fris om 9 uur de repetitie bezocht. Zo konden wij allen, gekleed als echte koorzangers, uiteindelijk ook op tijd Ieper bereiken waar ons een ontvangst wachtte door de 1e schepen in de historische lakenhallen. Na een woordje van onze voorzitter lichtte de schepen uitvoerig de totale ondergang van Ieper toe in de eerste wereldoorlog gevolgd door een totale wederopbouw. Veel aandacht besteedde hij aan die wederopbouw volgens de bewaarde historische gegevens. Het resultaat konden wij nadien in een korte rondgang in het overvolle Ieper bewonderen.
Na een meer dan voortreffelijke lunch bezochten wij met de bus meerdere oorlogskerkhoven. Onze gids Philippe wist op een smeuïge wijze de Grote Oorlog toe te lichten met zijn ruim 500.000 gesneuvelde Engelsen, begraven op de ruim 50 Britse begraafplaatsen, van klein tot groot. Van hem leerden wij dat al de Britse begraafplaatsen wereldwijd op een identiek wijze zijn ingericht, dit geldt voor de indeling, het kruis van opoffering, de indeling van de grafopschriften e.d.

Hij toonde ons de tegenstelling tussen het sombere, strak ingedeelde kerkhof van Duitse gevallenen en de lichte en vriendelijke graven van de Engelsen. Wij leerden ook goed de omgeving kennen waar zo velen de dood vonden op vaak zeer jeugdige leeftijd.
De excursie was een goede voorbereiding op het optreden 's avonds tijdens de Last Post onder de Menenpoort. Werkelijk imposant en zeer indrukwekkend was deze herdenking waar naast ons koor ook nog de Harmonie Roessedaele aan deelnam, het Drums en Pipes Regiment en de nodige Engelse Veteranen. Ons optreden ontroerde velen, getuige de complimenten,die wij nadien ontvingen, waaronder die van vele Engelse veteranen. Dit optreden zal velen van ons nog jaren bijblijven.
De zondag bracht ons naar Gent, naar de Sint Michielskerk. Een imposant gebouw net als de andere kerken en monumentale gebouwen. Na het oplossen van de coördinatieproblemen tussen orgel en koor (vanwege de afstand) voerden wij de mis van Filcke uit met de nodige tussengezangen. Een uitvoering die wij als redelijk moeten betitelen gezien de omstandigheden in de kerk. Wij deden er veel mensen een plezier mee.
De deken van Gent dankte ons door een kleine ontvangst aan te bieden waarna de heer Streulens ons rondleidde in de kerk. Tot verrassing van velen was in de viering ons buitengewoon lid en voormalig dirigent Willy Brouwers met echtgenote Thera aanwezig. Het deed hem goed dat hij weer zo welkom was tussen de koorleden.
Nadat wij ons zangerskostuum hadden ingeleverd tegen een lunchpakket, ontstond er een levendige ruilhandel van blikjes fris en marsen, nutsen en chocolade. Dit alles, voordat wij de boot ingingen die ons Gent vanuit het water uit liet zien.
Een uurtje vrij in Gent bracht menig lid door op een zonnig terras met een (of meerdere) mooie trappist. Een ander zocht het monumentale op en wandelde langs kathedraal, Vleeshuis en de haven.

Helaas ontvingen wij eerst bij de terugreis in de bus de brochure van Gent (als naslagwerk) zodat wij die voor een volgende keer kunnen gebruiken.
Een boeiende maar erg lange rondrit over lokale wegen door de binnenlanden van België eindigde in Baarle Hertog voor het slotdiner. Dat het restaurant gewend was bussen te ontvangen bleek toen wij binnen zestig minuten drie gangen en twee drankjes verorberd hadden!
In een woord van dank namens alle leden dankte onze voorzitter de zeer actieve leden van de reiscommissie voor hun geweldige inzet. De bekroning lag vervolgens in het enorme applaus dat zij van de leden ontvingen. Dit applaus werd nog weer dunnetjes overgedaan toen de voorzitter van de reiscommissie in de bus zijn medeleden bedankte en de chauffeur die ons allerlei weggetjes had laten zien waarbij wij dachten dat hij er met zijn grote bus niet meer uit zou komen.
Toch arriveerde de bus conform de planning om 22.15 uur in Volkel waar de beheerder van De Sprong, Sjeng, ons met open armen ontving.
Zoals dat heet gingen de leden moe maar voldaan naar huis om daar hun verhalen te vertellen.

Deze impressie vermeldt niet of alle verhalen volledig en naar waarheid verteld zijn.

Herinnering aan Ieper

Bij het kanaal bij Boezlinge bezochten De Karawanken op hun Belgiëreis het Essex Farm Cemetery. In de buurt hiervan bevond zich de hulppost waar de Canadese arts, Luitenant kolonel John McCrae werkte en waar hij zijn beroemde gedicht schreef over de Vlaamse klaprozen ("poppies"), nog steeds het Engelse symbool voor de vele gevallenen in de Eerste wereldoorlog..

In Flandres Fields the poppies grow
Between the crosses, row on row
That mark our place; and in the sky
The lark, still bravely singing, fly
Scarce heard amid the guns below.
We are the Dead. Short days ago
We lived, felt dawn, saw sunset glow,
Loved and were loved, and now we lie
In Flandres Fields.

In Vlaanderen weiden groeien klaprozen
Rij aan rij tussen de kruisen
Die onze plaats markeren; en in de lucht
Vliegen de leeuweriken, en blijven dapper zingen
Beneden nauwelijks te horen tussen de kanonnen
Wij zijn de Doden. Nog maar kortgeleden
Leefden wij, voelden wij de dageraad, zagen een gloeiende zonsondergang
Beminnen, werden bemind, en nu liggen wij
In Vlaanderen weiden.


De repetities in 2004

De Karawanken repeteren verder iedere donderdagavond in Jeugdhuis De Sprong in Volkel.
De repetitie begint om 20.00 uur en eindigt om ca. 22.15 uur. Om 21.00 uur pauze. Mocht u interesse hebben een repetitie bij te wonen, u bent van harte welkom. Het is wel plezierig als u dit vooraf aan de secretaris (Tel. 0486-450404) kenbaar maakt
Jeugdhuis De Sprong vindt u aan de Aert Willemsstraat in Volkel. (Tel. 0413-272956)

De volgende nieuwsbrief kunt u in december 2004 verwachten. Kopij inleveren bij een van de bestuursleden.
Bijdragen zijn van harte welkom.


Het repertoire

Toelichting
Deze keer een tweetal vertalingen van Engelstalige liederen.

Allereerst het Ierse lied
Cockels and Mussels

Kokkels(hartmosselen) en mosselen.
In de schone stad Dublin, waar meisjes zo aardig zijn,
vielen mijn ogen het eerst op de lieve Molly Malone,
terwijl zij haar kruiwagen door de brede straten duwde en riep:
"Verse kokkels en mosselen"…
en ze riep: "Verse kokkels en mosselen"
Ze was "visboer", maar dat was zeker geen wonder
want dat waren haar vader en moeder voorheen ook
en zij duwden ieder hun kruiwagen door de brede, smalle straten en riepen:
"Verse kokkels en mosselen"……..
Zij stierf aan koorts en niemand kon haar redden
en dat was het einde van Molly Malone,
maar haar geest kruide door de brede, smalle straten en riep:
"Verse kokkels en mosselen"……..

De volgende vertaling betreft het lied:

The Miller and the maid.
De Molenaar en de dienstmeid
Er was een dienstmeid die naar de molen ging, zing trolly lolly, lolly lolly lo.
De molen draaide rond maar de dienstmeid stond stil, oh, oh, oh, deed ze dat?
De molenaar maakte haar het hof en ze ging door, zing trolly……
De dienstmeid was blij en de molenaar tevreden oh, oh,oh,oh, was dat zo?
Hij danste en zong terwijl de molen draaide, zing trolly…
Hij bezwoer zijn vrouw dat het haar aan niets zou ontbreken en zing nu lolly lolly lo, zing trolly, lolly…
.en zo heb ik mijn verhaal verteld oh,oh,oh, is dat dat zo?

(Trolly= lorrie of kar en lolly is plat engels voor geld, centen)
Met dank aan Ton Koenen voor de vertaling.

Ook een hobby….

Meerdere leden van het koor zingen niet alleen, zijn ook actief in andere verenigingen en met andere hobby’s.
Een van onze leden, Toon van Beek, heeft wel een bijzondere hobby. Naast het feit dat hij bekend is als de videoman van ons koor zet hij ook "oudere" 8 millimeter en super 8 millimeter films over op video of DVD.
Vele van onze leden hebben uit hun jongere jaren, als voorloper op de video, hun familieleven en de opgroeiende kinderen gefilmd. Deze films liggen vaak in een kast en het kost vaak veel moeite de films te vertonen (als de projector nog functioneert!)
Toon van Beek houdt zich op een semi-professionele wijze bezig met het overzetten op videobanden of ook op DVD. Hij laat de verschillende fragmenten vloeiend in elkaar overlopen en weet de aangeleverde tekst moeiteloos op te nemen op de band of op het schijfje.
Ongetwijfeld hebben velen van ons nog oude 8mm en super 8mm films in de kast liggen.Toon kan deze tegen kostende prijs overzetten op video of DVD zodat ze op de gewone TV te zien zijn.
Neem bij interesse contact op met Toon van Beek, telefoon 0413-255148.
Toon van Beek heeft van al onze reizen video's gemaakt. Ook de Belgiëreis heeft hij in alle facetten vastgelegd. Video's of CD opnames kunt bij hem bestellen.


Optredens in 2004

Najaarsconcert zondag 31 oktober 2004
Avondconcert in Theater Markant Uden, 20.00 uur

Uitwisselingsconcert
Mannenkoor De Nachtegaal te Someren
zaterdag 6 november 2004, 20.00 uur