.

menu karawanken

Tekstvak:

Nieuwsbrief Karawanken 
jaargang 3, nr. 4   

september 2005

Van de voorzitter

Het was weer even wennen toen wij op donderdag 25 augustus ons repetitielokaal opzochten om de normale gang van zaken te hervatten. De grote opkomst deed mij persoonlijk goed omdat je er dan ook zeker van bent dat de datum bij iedereen goed in de agenda stond!
Helaas moesten wij ons lid Jos Vrenken missen. Zoals in het In Memoriam staat vermeld, verongelukte hij direct voorafgaande aan ons zomer reces.
Op verzoek van de dirigent is er een herschikking gemaakt van de plaats tijdens de repetities en optredens. Hierdoor is een compacte opstelling bereikt en kunnen wij de halve cirkel realiseren die de klank van onze vier stempartijen ( en dus van het koor) ten goede komt. Wij realiseren ons wel dat deze herschikking van enkele leden een gewenning vraagt. De opsteller van dit plan was Wil Boley, hem komt dan ook het compliment toe.
Binnen het bestuur is al enkele keren gediscussieerd over de mogelijkheid meer optredens in de regionale gelegenheden te plannen. Deze optredens passen goed in het plan het koor en de leden meer podiumervaring op te laten doen, maar ook om de naamsbekendheid te vergroten. Met dit laatste bereiken wij mogelijk dat er ook nieuwe (regionale) zangers geïnteresseerd raken in ons koor. Inmiddels hebben wij al de nodige gelegenheden geïnventariseerd, toch blijven ook suggesties en tips van de leden welkom.
Ik hoop dat wij ook dit najaar een plezierige periode al zingend met elkaar kunnen beleven. Twee optredens (met een Generale) staan ons te wachten. Ik reken op ieders inzet en opkomst.

Henk Hermelink.

 

IN MEMORIAM JOS VRENKEN

Aan het begin van het zomerreces werden wij opgeschrikt door het plotselinge overlijden van ons gewaardeerde lid Jos Vrenken.
Met velen hebben wij hem op 14 juli j.l. uitgeleide gedaan in de Sint Antonius Abt kerk in Volkel. Onderstaand een samenvatting van het In Memoriam dat onze voorzitter bij de crematie uitsprak.

Op zondagochtend, 3 juli bereikte ons het trieste bericht dat Jos Vrenken tijdens zijn vakantie in Amerika dodelijk verongelukt was. Alle leden zonder uitzondering waren aangeslagen en wilden op een of andere wijze de ontsteltenis en droefenis delen. Dit was ook het geval toen wij tijdens de reguliere repetitie stilstonden bij zijn overlijden en zijn rol in het koor. Het was nog nooit zo stil in Het Mannenkoor De Karawanken.

Het koor verliest in Jos Vrenken een markant figuur die zowel door zijn figuur als door zijn optreden en zang sterk aanwezig was. Vanaf eind 1989 was hij lid van ons koor en heeft in al die jaren als tweede bas zijn bijdrage aan het koor kunnen verlenen. Hij was soms erg kritisch over het koor en de voorvallen daarbinnen, zeker als het niet in zijn opvattingen paste. Toch gaf hij wel steeds aan dat hij De Karawanken beschouwde als zijn koor. Hij maakte er met hart en ziel deel van uit en was op bijna alle repetities sterk aanwezig.
Zo was b.v. zijn solo bij de Twaalf Rovers een gegeven in ons koor maar ook zijn “leading position” bij de inzet van de drinkliederen was de taak die hem goed afging. In de vele uithoeken van Europa waar wij als koor kwamen heeft hij in beide zaken zijn beste zangerstem getoond. Hij genoot er van om te zingen en daarbij ook een centrale rol te spelen.
Bij zijn tweede huwelijk met Rina zongen wij als Karawanken o.l.v. Willy Brouwers zeer uitvoerig de huwelijksmis in Wijchen. Zowel hij als Rina hebben hier enorm van genoten. Wij als koor gunden hen hun nieuwe start en hun nieuwe geluk. Ook wij hebben genoten dat wij eens een huwelijksmis konden zingen.
De terugkeer van de Amerikareis waar beiden zeer naar hadden uitgezien was anders dan wie dan ook had verwacht.
Het koor mist de optimistische mens Jos Vrenken die met zijn mooie basstem ons en vele anderen kon raken. De herinnering blijft zowel aan de mens Jos Vrenken als aan de zanger en collega koorlid Jos Vrenken.
Hopelijk heeft onze lieve Heer in het hemelse koor een goede bas nodig zodat hij daar zijn stem kan laten horen.

Van het bestuur

Bijeenkomst met partners.


Het bestuur heeft het voorstel van enkele tweede bassen de partnerbijeenkomst in de vorm van een excursie naar het Museum voor Religieuze Kunst in Uden te houden niet gehonoreerd. Aan een van de doelstellingen van de partnerbijeenkomst, het bevorderen van het onderlinge contact kon in ogen van het bestuur bij deze vorm niet worden voldaan. De tweede bassen hebben hierop hun opdracht aan het bestuur teruggegeven. Het bestuur beraadt zich nu over een nieuwjaarsbijeenkomst.


Koorreis 2006.
De reiscommissie heeft een voorstel gedaan in oktober 2006 een meerdaagse reis te organiseren naar het Duitse Thüringen en met name naar Weimar. Het bestuur heeft in principe ingestemd met dit reisdoel en de reiscommissie verzocht de reis uit te werken. Nadere gegevens over de juiste data, de optredens en de kosten maken van dit plan onderdeel uit.

Een nieuw beleidsplan ?
Binnen het bestuur is stilgestaan bij de opzet van een nieuw beleidsplan. Het huidige plan, dat een geldigheid had van 2003 tot 2005, zou per 2006 vernieuwd moeten worden voor de volgende periode van 3 jaar.
Voordat het bestuur een compleet nieuw plan wil opstellen, stelt het zich voor op de ledenvergadering van 20 oktober a.s. een discussie te voeren over de hoofdlijnen van beleid voor de volgende periode. Hiervoor is een discussienota opgesteld die in duidelijke vragen uitmondt. Aan de hand van deze vragen zal de leden gevraagd worden zich te uiten.

Werving bestuursleden.
Vanuit het bestuur zijn kandidaten benaderd voor een bestuurslidmaatschap in verband met het niet herkiesbaar zijn van Cor van de Lokkant als bestuurslid. Tot op heden zijn er tot teleurstelling van het bestuur geen gegadigden gevonden.

 

Repetitiedata 2005

De repetities zijn op donderdagavond van 20.00 uur tot 22.15 uur
in De Sprong aan de Aert Willemstraat te Volkel.
(Tel: 0413-272956)
Op onderstaande data zijn de repetities in de tweede helft van 2005 gepland.

Augustus
25
September
1 - 8 - (15 niet) - 22 - 29
Oktober
6 - 13 - (20 niet, najaarsvergadering)-- 29
November
3 - 10 - 17 - 24
December
1 - 8 - 15 - 22 - ( 29 niet)
(totaal 24 en 16 repetities= 40 repetities zoals afgesproken)

Optredens

Deelname Zangersdag in Loosbroek.
Zaterdag 29 oktober


Op zaterdag 29 oktober neemt ons koor deel aan de Zangersdag van de KNZV in Loosbroek.
Mogelijk herinneren leden zich dat wij meerdere jaren geleden ook deelnamen aan deze zangersdag die ook toen georganiseerd werd door Zang en Vriendschap uit Loosbroek.
Aan deze zangersdag die ca. 13.00 uur begint nemen vele koren uit de omgeving deel. Zo vermeldt het programma
1 Vughts Mannenkoor,
2 Astens Mannenkoor,
3 Mannenkoor De Nachtegaal Someren,
4 Mannenkoor Ceacilia uit Tilbrug,
5 Geldrops Mannenkoor,
6 Neunens Mannenkoor en
7 Mannenkoor “Van wor ik ben” uit Gemert.

Een gezelschap waar Mannenkoor De Karawanken zich zeker thuis zal voelen.
Tijdens de zangersdag vindt er een beoordeling plaats zonder dat er van een concours of van een competitie sprake is. De bevindingen komen slechts bij het eigen koor terecht.
Onder leiding van Jos van Eyck zal het ons zeker lukken een muzikaal goed figuur te slaan.

De volgende werken staan voor Het Mannenkoor De Karawanken op het programma:
1 “Die Nacht” van Fr. Schubert
2 “Les Martyrs” van Ch. Gounod
3 “O Isis” uit Die Zauberflöte van Mozart
4 “Heil sei euch Geweihten” slotkoor uit Die Zauberflöte
5 “The day you sang this song” van D. Ravenal
6 “Der Fliegermarsch” uit Der fliegende Rittmeister van Hermann Dostal

De leden ontvangen te zijner tijd nog een specifieke uitnodiging met dagindeling en repertoire.

Winterconcert

Donderdag, 8 december 2005
“De Generale”
Voorafgaand aan het optreden op zondag 11 december treedt Het Mannenkoor De Karawanken op in Zorgcentrum Sint Jan te Uden. Om 19.00 uur zijn de leden hier welkom, waarna om 19.30 uur het optreden begint. Gezien de ervaringen in voorgaande jaren zal de Tuinzaal weer volledig zijn gevuld.
Voor ons koor is dit een gelegenheid zich te presenteren en tevens om podiumervaring op te doen.

Zondag 11 december 2005.
In de Pius X kerk in Uden treedt Het Mannenkoor De Karawanken op om 15.00 uur. Het repertoire zal aangepast zijn aan de adventstijd en de komende kerstdagen. Het concert is gratis toegankelijk, wel wordt er nadien een vrijwillige bijdrage gevraagd aan de bezoekers.

Het repertoire

Der Fliegermarsch van Hermann Dostal.

Hermann Dostal is geboren in Märisch Ostrau (het huidige Morasvka Ostrave) in 1874 en overleden in Wenen op 20 december 1930. Dostal schreef de “Fliegermarsch” als deel van zijn operette “Der fliegende Rittmeister”.
Hij diende als militair musicus en kapelmeester in verscheidene “Kaiserliche und Königliche Militärkapellen”. Zo was hij de opvolger van Franz Lehar bij het infanterieregiment Nr.26.
“Der Fliegermarsch” staat op het repertoire van de Duitse Luftwaffe als Truppenmarsch en is zeer gewild als concert- en paradestuk. Bij de Duiste Bundeswehr wordt hij gespeeld als serenademars bij de grote taptoe.

Vliegermars.
Kaarsrecht stijg ik op in de lucht
en ik vlieg rechtstreeks naar de zon.
Aan dat gekrioel onder mij
heb ik “met permissie” maling
Als wij dan zo boven zweven,
ja vriend dat is het leven.
Daar voel ik mij als een jonge god,
wel potverdorie, bliksems, sakkerloot.
In de lucht zijn er geen rovers,
geen kantongerecht,
en ook oude wijven zie je daarboven niet
Daarboven is geen hondenvoer
en geen schoonmoeder.
In de lucht zijn geen belastingen
en geen waarborgsommen.
Ook de rente is niet zo hoog boven in de ballon.
En als de kleermaker komt met de rekening
dan vlieg je heel behaaglijk van hem weg.
Vriend, wees daarom niet dom
kom en ben mijn passagier, vlieg met mij mee.
Daarboven waar de sterren staan
daar willen wij wandelen gaan
Gooi al je goed en geld weg en
geef deze wereld een schop
In de lucht vliegt de Paprika,
Omhoog naar de hemel, hiep hiep hoera.

(met dank aan Bep Claassen)


Am Meer

Bij de zee.
De zee schitterde tot in de verte
in het laatste schijnsel van de avondzon.
Wij zaten bij het eenzame vissershuis,
wij zaten daar zwijgend en alleen.
De nevel kwam op, het water steeg
de meeuwen vlogen heen en weer
uit jouw liefdevolle ogen vielen tranen.
Ik zag ze op je hand vallen en ben gaan knielen
ik heb van jouw blanke hand de tranen weggedronken.
Sinds dat uur verkwijnt mijn lichaam.
Mijn ziel sterft van verlangen.
De ongelukkige vrouw heeft mij vergiftigd met haar tranen.

Beleid Karawanken 2006 - 2009

Discussienota beleid 2006-2008

Het huidige bestuur heeft in de periode 1999-2002 en de periode 2003-2005 een beleidsnota uitgebracht waarin uitvoerig is ingegaan op de gewenste beleidsontwikkelingen van Het Mannenkoor De Karawanken. Als we deze beleidsnota's doornemen dan staan daar een aantal zaken centraal. Deze zijn op hoofdlijnen:
1. Optimaliseren van het muzikale niveau van het koor;
2. Geen vrijblijvendheid van het lidmaatschap, collectieve en individuele aanwezigheid op 80%;
3. Geleidelijke groei als middelgroot koor;
4. Presentatie bij uitvoeringen (kleding, opstelling, opkomst);
5. Contacten met andere koren en uitwisseling op b.v. de Zangersdagen;
6. Werven van sponsors en donateurs;
7. Optredens in Uden e.o. en tijdens reizen in het buitenland;
8. Bevorderen van het sociale aspect binnen de vereniging;
9. Communicatie met leden en donateurs door nieuwsbrief en website.

Naast deze hoofdlijnen zijn er een aantal uitvoeringszaken vermeld die nagenoeg alle gerealiseerd zijn zoals:
Voorzien in aangepaste, representatieve kleding;
Opzetten van een Nieuwsbrief en website;
Restylen van het beeldmerk;
Drukken van een brochure van het koor;
Realiseren van gezamenlijke optredens;
Opzetten van Het Sympathie Orkest;
Werving en introductie van een nieuwe dirigent;
Installatie van een beschermvrouwe;
Actualiseren van de huurovereenkomst met het repetitielokaal.

Hierbij moet worden opgemerkt dat de brochure in verband met wisseling van dirigent en beschermvrouwe inmiddels aangepast moet worden, het aantal leden van Het Sympathie Orkest is teruggelopen en de vacature beschermvrouwe bestaat. Het bestuur heeft er behoefte aan met de leden te discussiëren over de hoofdlijnen van het beleid voordat deze weer in een uitvoerig beleidsplan worden vastgelegd en gedetailleerd. Het bestuur stelt u voor deze discussie te voeren op de najaarsvergadering aan de hand van de volgende vraagstellingen:

Ad 1. Optimaliseren van het muzikale niveau van het koor.
Met komst van Jos van Eyck als dirigent heeft het koor een goede basis deze optimalisatie te realiseren. Gezien de inspanningen van dirigent en koorleden is hier een goede grondslag gelegd. Bent u het eens met deze opvatting en/of zijn er mogelijk nog andere aspecten die in deze van belang zijn?

Ad 2. Geen vrijblijvendheid van het lidmaatschap, collectieve en individuele aanwezigheid op 80%.
Over dit onderdeel is de laatste jaren veel gesproken, zowel binnen als buiten het bestuur. Vermeldenswaard is dat de collectieve repetitiedeelname inmiddels op ca. 80% scoort, de individuele opkomst laat bij enkele leden zeer te wensen over. Hoe ervaart u in het algemeen de opkomst tijdens de repetities, bent u daar content mee of irriteert u de lege plaats naast u die al vaker onbezet is gebleven? Hoe ervaart u de opkomst tijdens de uitvoeringen (concerten) en tijdens de optredens bij gebeurtenissen bij leden als jubilea, pensionering of overlijden?

Ad 3. Geleidelijke groei als middelgroot koor.
In de afgelopen jaren is er na een explosieve groei in begin van de negentiger jaren een stabilisatie van ledental te constateren. De recente twee jaren is het aantal leden gedaald door ziekte, overlijden en opzegging lidmaatschap. Van nieuwe aanwas is nauwelijks sprake. Het bestuur heeft zich meermalen gebogen over deze ontwikkeling en bij andere koren geïnformeerd naar hun oplossingen. Hierbij zijn o.a. als resultaat naar voren gekomen het opzetten van een koorklas, het houden van promotieconcerten in lokale, laagdrempelige gelegenheden als wijkgebouwen en gemeenschapshuizen en het voeren van een gerichte publiciteitscampagne. Denkt u dat een of meerdere van deze items geschikt zijn om leden te werven (mogelijk ook voor het Het Sympathie Orkest) en zijn er nog andere mogelijkheden?
Hoe staat het met uw eigen inspanning om een lid te werven?
Zijn hier belemmeringen of redenen dat anderen ons koor niet zien zitten?

Ad 4. Presentatie bij uitvoeringen (kleding, opstelling, opkomst).
Hoewel het bestuur zich realiseert dat enkel het aanschaffen van nieuwe representatieve kleding niet tot een betere algehele presentatie leidt, is het wel van mening dat dit zeer veel hieraan heeft bijgedragen. Met de komst van een nieuwe dirigent heeft de opstelling een wijziging ondergaan die de klankkleur van het koor verhoogt. Niet enkel de opstelling tijdens de repetities maar zeker tijdens de concerten en optredens vragen aandacht. Ook de opkomst op het podium kan soepeler. Is de opstelling zoals die de laatste tijd gehanteerd wordt voor ieder lid acceptabel, zijn er mogelijk in te vullen wensen of aanbevelingen aan bestuur en dirigent? Hoe wordt in het algemeen de kleding ervaren en dan ook het feit dat een smoking één geheel vormt en derhalve in zijn geheel wordt gedragen?

Ad 5. Contacten met andere koren en uitwisseling op b.v. de Zangersdagen.
Het leggen van contacten met andere koren verloopt niet zo soepel als het bestuur zich dit had voorgesteld. Vooral de uitwisseling met andere vergelijkbare mannenkoren is beperkt. Vaak zoekt men naar niet vergelijkbare grootheden (dames-, gemengde- en mannenkoren) om een competitie-element uit te sluiten. Dit is mede reden voor het bestuur om met enige druk toch mee te kunnen doen aan de Zangerdagen van de KNZV in Loosbroek waar mannenkoren optreden.
Hoe ervaren de leden tot op heden deze optredens?
Het Udense koor Viva La Musica zoekt als voorbeeld veelal samenwerking met andere koren om optredens te organiseren. Ligt hier een mogelijkheid om lokaal iets te ondernemen? Zijn er onder leden contacten en/of ideeën die voor het bestuur nuttig kunnen zijn om tot gezamenlijke optredens te kunnen komen?

Ad 6. Werven van sponsors en donateurs.
De hoofdsponsor Bonduelle zal mogelijk voor 2006 zijn bijdrage stoppen. Een en ander is nog niet geheel duidelijk. Daarnaast loopt het aantal leden van Het Sympathie Orkest terug. Deels omdat wij (door omstandigheden) niet aan onze tegenprestatie van minimaal een jaarlijks concert konden voldoen, deels omdat donateurs kennelijk geen band meer met het koor hebben. Het koor is niet geheel maar toch voor een belangrijk deel afhankelijk van bijdragen van derden. Daarnaast ervaart het bestuur de verankering van het koor in de omgeving als een noodzakelijke omstandigheid. Kunnen wij met een gezamenlijke of individuele actie de belangstelling voor het koor vergroten en daarmee de maatschappelijke verankering en financiële basis vergroten ? Zijn er realiseerbare suggesties?

Ad 7. Optredens in Uden e.o. en tijdens reizen in het buitenland.
Het aantal optredens van het koor moet toenemen tot 4 á 5 per jaar. Reeds genoemd is het idee om promotie concerten in lokale gelegenheden te organiseren. Enerzijds om de naamsbekendheid te vergroten en leden te werven, anderzijds om podiumervaring op te doen. Voor de buitenlandse reizen met de bijbehorende optredens is tot op heden bij de leden voldoende belangstelling gebleken, denk hierbij ook aan de uitslag van de enquête van de reiscommissie. Zijn er met betrekking tot de optredens nog ideeën uit te wisselen?

Ad. 8. Bevorderen van het sociale aspect binnen de vereniging.
Het onderlinge contact tussen de leden valt in drie delen uiteen. Zo is het informele contact voor, tijdens en na de repetities, vervolgens de intensievere contacten tijdens de reizen en dan de contacten tijdens de contactavond met de partners. Vooral het laatste onderdeel is door omstandigheden niet echt meer van de grond gekomen. Voldoen de eerste twee elementen voor de leden (repetitie en reizen) en is mogelijk de partner avond overbodig geworden? Ziet men andere mogelijkheden om het leden contact te intensiveren?

Ad. 9. Communicatie met leden en donateurs door nieuwsbrief en website.
De website en de nieuwsbrief, die 4 keer per jaar verschijnt, beogen informatie over te dragen aan leden en leden van Het Sympathie Orkest. Voor het koor zijn dit de enige middelen van communicatie behoudens de mondelinge mededelingen voorafgaand aan de repetitie en bij de twee vergaderingen per jaar.
Hoe vaak bezoekt u de website www.karawanken.nl?
Hoe intensief leest u de nieuwsbrief?
Wat is de waardering voor de website en hoe is de waardering voor de nieuwsbrief?
Zijn er leden die bijdragen willen leveren (aan één van) beiden en weten zij de juiste weg te vinden en het juiste tijdstip van aanlevering? (Zinnige kopij is altijd welkom)

Tot slot.
Het bestuur
Een vereniging als Het Mannenkoor De Karawanken staat en valt bij de deelname van de leden aan de vereniging. Het bestuur doet voorstellen voor beleid, de leden stellen dit beleid vast (of verwerpen dit) en het bestuur en de commissieleden voeren het beleid uit. Het bestuur legt verantwoording af aan de leden over het gevoerde beleid. Het belang van een goed bestuur is in bovenstaande zinsnede weergegeven.
Toch heeft een bestuur(slid) een beperkte zittingsperiode. Na verloop van tijd is het goed dat andere geluiden, andere initiatieven doorklinken om de vereniging levendig en up to date te houden. Zijn er leden bereid kandidaat te zijn voor een bestuursfunctie, nu of in de nabije toekomst?
Is het wenselijk dat er een inwerkperiode binnen het bestuur wordt ingesteld om kandidaten voor een bestuursfunctie beter te kunnen motiveren? Bent u op de hoogte van het gemiddelde tijdsbeslag van een bestuursfunctie?