.

menu karawanken

Jaargang 7 nummer 2

april 2009

Bij deze nieuwsbrief treft u als bijlage informatie aan van
de reiscommissie over
het bezoek van het Handwerkerchor uit Weimar
op 15 en 16 mei a.s. in Uden.

 

Van de voorzitterHet is nu al bijna een jaar geleden dat ik het secretariaat van de Karawanken geruild heb voor het voorzitterschap. Ik moet zeggen dat ik die functie met plezier vervul. De sfeer in het koor is uitstekend al zijn er altijd wel plooien die platgestreken  moeten worden. De bereidwilligheid van de leden om zich ten volle in te zetten op de repetitie en uitvoeringen is groot. Dat leidt weer tot mooie concerten  en grotere naamsbekendheid. Die is weer nodig om de sponsoren bij de les te houden en eventueel nieuwe  te winnen.
 En dat is niet overbodig want de ambities voor de nabije toekomst zijn groot. In mei ontvangen we het Handwerkerkoor uit Weimar. Het betreft een tegenbezoek van ons bezoek in 2006 waaraan we nog steeds met plezier terugkijken. De organisatie van dit bezoek van 15 -17 mei ligt in de hand van de reiscommissie. In deze nieuwsbrief gaat de voorzitter van de reiscommissie Han Urlings uitgebreid in op deze gebeurtenis. In oktober concerteren we in Lippstadt. De reiscommissie organiseert ook deze dag.
 Een ander ambitieus plan is het opnemen van een CD opname. Het bestuur en dirigent zijn in een vergevorderd stadium om in het najaar  een groot deel van de CD op te nemen  met ondersteuning van een symfonie orkest. Het is duidelijk dat al deze activiteiten gepaard gaan met aanzienlijke kosten.
Het is ook de intentie van het bestuur om iets meer dan in het verleden kontakten aan te halen met de KNZV  (het Koninklijk Nederlands Zangverbond, afdeling Brabant en Zeeland).
In het najaar heeft de toenmalige concertcoördinator Jan van den Heuvel de ledenvergadering bezocht en op 28 maart j.l. jullie voorzitter. Aan de orde waren de normale standaardpunten. In de formele vergadering kwam er o.a. het concept beleidsplan 2009 tot 2014  ter sprake met elementen als landelijke en regionale activiteiten, werkgroep thema bijeenkomsten, muzikale adviescommissie. In het tweede deel was er een workshop “Facilitering Koren”. Het was interessant te discussiëren  met  lotgenoten met een gezamenlijke problematiek. En omdat je de vertegenwoordigers van de aangesloten koren leert kennen valt het abstracte van de KNZV weg. Ik raad onze leden aan de website van de KNZV eens te bezoeken.
Tenslotte, het bestuur is druk bezig met de voorbereiding van de jaarvergadering van 7 mei  waarin o.a. een bestuursverkiezing op de agenda staat. Het bestuur heeft Jef van Esch voorgedragen voor de vacant geworden plaats van Jan van den Heuvel.

Frans Bauer,
Voorzitter de Karawanken.

Van de bestuurstafel.
Het Mannenkoor de Karawanken is bij Beschikking van 19 maart 2009 aangemerkt als een Algemeen Nut Behorende Instelling (ANBI)  ingaande 1 januari 2008. In het kort betekent dit dat sympathisanten of andere weldoeners giften kunnen doen (ook testamentair), aan de Karawanken en wel zodanig dat die gift fiscaal aftrekbaar is van de belastingen  Nou maar hopen dat er veel van die weldoeners zich aandienen .
Het bestuur heeft al weer enige tijd geleden besloten bij optredens van de Karawanken een vergoeding te bedingen. In ieder geval zullen de vaste kosten zoals het huren van instrumentarium en het inschakelen van solisten altijd worden doorberekend maar daarnaast zal afhankelijk van het doel een bijdrage worden gevraagd voor een optreden/concert variërend tussen € 250,00 en € 500,00 excl btw. Bijkomende voorwaarde is dat er minimaal een consumptie gratis ter beschikking wordt gesteld aan de koorleden, bv in de pauze. Deze regeling geldt niet voor optredens bij  leden van het koor.

Denkt u aan de jaarvergadering op donderdag 7 mei a.s.

Musicalconcert.
Voor menig lid zal 12 maart in het geheugen gegrift staan als een gedenkwaardige dag. Optreden met een professioneel orkest en solisten in een volle schouwburg. Het gebeurt je niet iedere dag als lid van een mannenkoor!
De voorafgaande repetities hadden ons langzaam maar zeker geleid naar dit hoogtepunt. Met veel inzet, concentratie (en transpiratie) had onze dirigent ons geleid naar het uitvoeren van een genre muziek dat niet in ons gewone optreden voorkwam. Daarnaast was de Engelse taal voor vele leden een handicap bij het uit het hoofd leren van tekst (en muziek.)
Ondanks alle spanning was er een ontspanen sfeer bij de gezamenlijke repetitie met koor en solisten en ook tijdens de optredens. Dit kwam ongetwijfeld de uitvoering ten goede. Vol enthousiasme is er gezongen, de aanwijzingen van Max Smeets als dirigent zijn prima opgevolgd en zijn uitstraling (en die van Jos) droegen bij aan een geweldige performance.
Het is ook niet verwonderlijk dat vele leden zich nadien als rasartiest lieten zien in de foyer om alle complimenten in ontvangst te nemen.


foto Jo Cox

Reacties op de website:
Misschien helaas, maar niet iedereen  kijkt met regelmaat in het gastenboek dat aan onze website is gekoppeld. Hier enkele reacties op ons optreden op 12 maart in Markant in Uden samen met het orkest Maximillecorde en diverse solisten.

Terugkijkend naar het concert in Markant op 12 maart kan ik alleen maar zeggen: geweldig; we hebben onszelf en het publiek dat in groten getale aanwezig was een mooie avond bezorgd. Ook regie technisch verliep alles zoals het hoort: correcte kostuums, vlotte opkomst en afgaan. Uitstekend. Ik hoorde wel van diverse kanten dat onze aankleding voor de pauze wat saai was. Een punt voor de volgende keer. Dank voor de inzet van allen. We gaan zo door
Karel van Veijfeijken

En? Zijn we een beetje bekomen van ons spetterende optreden met Maxemillecorde?
Jullie hebben aan de reactie van het publiek kunnen merken hoe enthousiast men was. Wederom hebben we laten horen dat we niet zomaar een mannenkoor zijn. Ons repertoire wordt steeds uitgebreider. Deze musicalliederen houden we in onze concertmap.
Wat doet het goed als niet alleen het publiek enthousiast is, maar ook de solisten en de orkestleden. Max Smeets zei: "De Karawanken zijn een warm bad; dit was de mooiste performance tot nu toe!" Een mooier compliment kunnen we toch niet krijgen!
Karawanken op naar het volgende!
Jullie dirigent

Mannen,
Oefening baart kunst! Ons optreden op 12 maart was een groot succes. Niet voor niets hebben wij twee en een halve maand gezwoegd onder de bezielende leiding van onze dirigent. Ik heb na ons optreden veel reacties gehad en zonder uitzondering alle positief. Jullie kunnen trots zijn op jezelf. Dit wekt vertrouwen op voor de toekomst.
Frans Bauer
(Trotse) Voorzitter.

 

15 en 16 mei bezoekt het 
Handwerkerchor uit Weimar
Uden en Volkel.


De voortgang van de koorschool.
Zoals bekend hebben we deze keer gekozen voor een verlaging van de startleeftijd. Hierdoor zijn verschillende verzoeken voor deelname afgewezen. Sommigen zelfs na meer keren vragen om toch maar te mogen !!
Het lijkt me wijs (als advies aan het bestuur) om toch nog eens goed na te denken over dit probleem. Immers eenmaal begonnen kost het niets meer of deze mensen nu meedoen of niet.
De huidige groep is echter mede daarom kleiner uitgevallen dan verwacht. En zoals dat meestal gaat zijn ook nog enige deelnemers vroegtijdig afgehaakt, deze keer niet door muzikale problemen, maar door invloeden van buitenaf, zoals ander werk en ’s avonds juist op donderdag te veel bezet zijn.
De deelnemers zijn wel enthousiast. Ook omdat twee al toegelaten leden ook deelnemen. Toch verwacht ik dit jaar weinig overloop naar het koor. Maar, ook dat komt voor.
Tijdens deze koorschoolsessie hebben zich wel weer enige kandidaat-leden aangemeld die behoefte hebben aan begeleiding bij de stemoefeningen. Ook dit zijn oudere mensen, waarbij het de moeite loont, ze te begeleiden op dit gebied. Afspraak is, deze direct na afloop van de huidige koorschool, dus over 3 weken, enige avonden aan te bieden om stemvorming enz. te volgen.
Wanneer de koorschool stopt, zal ik een eindverslag produceren, waardoor je weer helemaal bij bent.
Cor de Koning

Zingen in de kerk.
(ingezonden bijdrage)
Onduidelijk is uit welk jaar dit stamt en bovendien niet alle elementen zijn van toepassing op Het Mannenkoor De Karawanken maar toch……..
De Tien Geboden voor de kerkzanger:
1.  Wees een man van geloof en gebed.
2.  Spreek de taal der kerk nauwkeurig uit en tracht deze te verstaan.
3.  Heb liefde voor het Gregoriaans en leer het grondig.
4.  Heb grote zorg voor korte antwoorden.
5.  Zing alleen goedgekeurde muziek
6.  Zing niet wat boven uw krachten gaat of niet is voorbereid.
7.  Let goed op stemgebruik.
8.  Zing om te stichten, niet om te schitteren, zoek geen solo’s.
9.  Verzuim geen enkele repetitie, wees niet lastig voor de dirigent.
10. Bevorder de kerkelijke volkszang.
 En tenslotte:

 • Bid als ge niet zingt,
 • Loop niet rond
 • Gebruik het misboek
 • Kom niet te laat
 • Geef u op als lid van de retraitenbond voor kerkzangers.

Nieuwe leden.
Als lid met ingang van februari 2009 is toegelaten Johan van Kleef, 1e bas.

Als kandidaatleden zijn per maart 2009 toegelaten:

 • Mart van Hoorn, 2e bas
 • Wim du Maine 2e tenor
 • Renze Koning 1e bas.

Wij wensen hen veel zangplezier.

 

Optredens 2009

Vrijdag 2 mei
 Jubileum Gerard van Heck
Zondag 4 mei
Optreden bij Dodenherdenking  Uden
Weekend 15-17 mei 2009
Tegenbezoek Handwerkerchor Weimar
Matinee op zaterdag 16 mei
Vrijdag 26 juni 2009
Concert Jubileum CV de Piepers Volkel
Maandag 29 juni 2009
Uden is Klassiek
Zondag 6 september 2009
            Jubileum Gerard Bouwman
Zaterdag 10 oktober 2009
            Jubileum Cor de Koning
Zaterdag 7 november 2009 (OPTIE)
            Operaconcert Markant
Zondag 20 december 2009
            Winterconcert

Het is mogelijk dat er nog nieuwe optredens
gepland worden.

 

Bezoek Handwerkerchor
15 en 16 mei 2009 (vertrek 17 mei)

De eerste wat meer nauwkeurige berichten betreffende het (tegen)bezoek van het Handwerkerchor (hierna aangeduid als: HC) zijn onder jullie aandacht gebracht in de oproepingsbrief van de reiscommissie waarin uiteraard financiële aspecten een rol moesten spelen.
Graag verwijzen wij nog eens naar die brief niet alleen voor de informatie maar ook in verband met het verzoek deel te nemen, daarvan onverwijld bericht te doen  en de daaraan verbonden kosten vóór gemelde datum te voldoen.
Een organisatie wordt niet alleen gestimuleerd wanneer met gezwinde spoed aan een dergelijk verzoek wordt voldaan, doch opgave is noodzakelijk om de commissie de gelegenheid te geven tijdig gedetailleerde overeenkomsten te sluiten met de leveranciers van de door ons gevraagde diensten.
Voorst dienen de rechten en verplichtingen over en weer nauwkeurig te worden vastgesteld. Het zijn diverse zakelijke overeenkomsten die de vereniging rechtstreeks regarderen.
Vergis u niet in vele juridische en financiële aspecten van dit soort activiteiten. Gezelligheid kent
wellicht geen tijd, maar dà kost wel wà, qua geld dan!

De commissie en de leden hebben niet de mogelijkheden van het peroxide-blondje uit Venlo, die weglopen tot kunst verheft.
Gaarne een crescendo in de aanmeldingen.
Dan wordt het feest een uitbundig fermate.

Elke organisatie zal voornemens dienen uit te drukken in klare munt.
Niet zozeer om de hoegrootheid van jullie beurs in te dikken maar omdat we afspraken dienen te maken in dit geval met name met de exploitant van de Schakel doch ook nog met andere betrokkenen die trachten de Karawanken en HC op 16 mei 2009 een warm bad aan te bieden.
Let wel dat we (mogen) rekenen op een gezelschap van ongeveer 180 mensen.

Om de aanbieding van food and beverage zo goed mogelijk af te spreken en te laten verlopen dienen op korte termijn het aantal Karawanken en hun partners dat gaat deelnemen bepaalbaar te zijn.
De geboden prijs is zo interessant mogelijk gemaakt; daartoe hebben we een verzoek ingediend bij het bestuur om jullie eerdere doteringen aan het reisfonds gedeeltelijk te mogen aanspreken, waarop positief is beschikt..
Wanneer je aanwezig bent krijg je een stuk koek van eigen deeg.

Met name ook de partners houden we in ere. De laatste (nieuwjaars)bijeenkomst in de Schakel leerde dat veel Karawanken hun eigen partner en die van andere Karawanken uitnodigden ter dans.
De reiscommissie heeft daar ogen en oren de kost gegeven.


Wij zijn druk doende om een aantal (bekende) musici te strikken die de feestavond na het
diner-buffet klankrijk zullen ondersteunen.
Denk ook aan de zangbundels.
Het HC nemen we in ons enthousiasme mee.
Betrek onze Duitse vrienden uitgebreid in uw aandacht.

Wij rekenen op u in een poging de verbroederingsavond in Weimar te doen herleven en vooral te overtreffen. Een feest in zeer ontspannen stijl.
Uw aanwezigheid en die van onze partners en Duitse gasten moeten zorg dragen voor een onvergetelijke compositie.

Hoewel we hiervoor ruim aandacht hebben besteed aan de feestavond dienen we ons te realiseren dat we deze moeten verdienen met een spetterend optreden ’s-middags in de Schakel.
Een nieuwe kans om weer een topprestatie neer te zetten.
Het primaat van het concerteren wordt overigens en uiteraard gegund aan het HC, onze gasten
Maar ook wij treden op en ook laten beide koren gezamenlijk van zich horen.
Het HC-koor staat onder leiding van Stefan Katte (hoornist; Jägerchor).

De programmering luidt als volgt:

Voor de pauze:

HC:

 • Gaudeamus
 • Thüringen, holdes Land
 • Über allen Gipfeln
 • Rennsteiglied
 • Wohlauf noch getrunken
 • Gute-Nacht-Lied
 • Sommerlied

Karawanken:

 • When the Saints
 • Anthem uit Chess

                                              
HC + Karawanken:

 • Jägerchor

Na de pauze:

 

HC:

 • Ist durchs Land
 • La Montanara
 • La Youtse
 • Spanische Nächte
 • Veronika
 • Barbar’Ann
 • Aber bitte mit Sahne

Karawanken:

 • My way
 • Memory

HC + Karawanken:

 • Fliegermarsch

 

Algemene voorwaarden:
Zoals bekend van eerdere programmeringen wordt geen garantie verstrekt voor het definitief ongewijzigd voortbestaan van deze programmering.

 

Omdat we rekenen op een grote opkomst lijkt het zinvol te overwegen het koor weer eens op een staatsie-portret te vereeuwigen.
Verschillende weersomstandigheden hebben onze aandacht.
We hebben ons verstaan met Fons Strijbosch, een professioneel fotograaf met ruime ervaring in het fotograferen van grote gezelschappen.
Wij zullen daarom met hem een strak schema van gedragingen overeenkomen.
Daarover hoort u nog.

Nadere instructies over het maken van de foto zullen wij nog opstellen.
Reeds nu al het verzoek daar te zijner tijd aandacht aan te besteden zodat het maken van de foto’s in enigerlei orde kan plaatsgrijpen.
Het is niet direct dat we een kudde makke schapen willen formeren, maar schaapshonden hebben we niet in de kennel.
Afspraken die wij daarover met Fons Strijbosch maken komen nog voor het voetlicht.


Een stukje geschiedenis. Citerend uit het verslag zaterdag 30 september 2006 van Gerrit Meijer, de chroniqueur van de reis naar Thüringen:

“Om 19.30 uur gaan we weer richting Hainfels, waar we een feestavond hebben met de Handwerkers. Meteen bij binnenkomst brengt Jos de stemming erin door met zijn accordeon de tafels langs te gaan met meezingers als het kleine cafe en dergelijke.
Toppunt is de vogeltjesdans, die vele Handwerkers en Karawanken tot gymnastische prestaties noopt…
De bestuurders wiselen cadeaus uit, zoals foto’s en een vaantje; wij worden de gelukkige eigenaar van een Ginkgobaum, en voor de filatelisten zijn er eerstedagsenveloppen van het Goethe-jaar, wiens 200 sterfdag men viert. (Boze stemmen beweren dat het niet alleen de beroemdste Duitse dichter was, maar ook de verwaandste, want hij schreef onder elk werk: goet hè)
De avond wordt gevuld met beurtzang (anders dan in de kerk gebruikelijk): enerzijds zingen de Karawanken hun beroemde drankliederen, anderzijds brengen de handwerkers wein- und wanderlieder, waarvan wij de teksten en de muziek krijgen. Over drie jaar komen ze die persoonlijk brengen! En wat de Ginkgoboom betreft: die moeten we biologisch grootbrengen: wel schoefelen, maar niet natspuiten.
Om 22.00 uur wordt de avond besloten omdat de chauffeur Berry niet later mag rijden. In het hotel nemen we nog een afzakkertje, en het wordt nog erg gezellig als Jos om 01.00 uur zijn accordeon gaat halen” Einde citaat

Een enuntiatieve opsomming van feiten en tijden op zaterdag 16 mei 2009:
12.15 uur: aankomst in de Schakel leden van de beide koren;
13.30 uur: inzingen, opkomen, plaatsnemen ed.
15.00 uur: concert
15.45 uur: pauze
16.15 uur: concert
17.00 uur: foto Karawanken; HC; samen
19.00 uur: diner-buffet
20.00 uur: verbroedering
23.00 uur: einde feest

De overige activiteiten van het HC zijn door dat koor in ruim overleg met de reiscommissie en met medewerking onder meer van onze beschermvrouwe in een goed schema geplaatst.
De gasten logeren bij Verhoeven op de markt, alle diners en ontbijten zijn vastgelegd, de Brabantse koffietafel en daarna rondleiding ( onder leiding van beschermvrouw en Biek van Beek).
Ook de boerenzakdoeken en prachtige sluitingen in de vorm van lucifersdoosjes zullen niet ontbreken.
In hun eigen taal zal Jose Huisman en inkijk geven aan het HC in de historie van de Brabantse koffietafel.
HC concerteert op vrijdag 15 mei 2009  in Huize St Jan en daarmee besluiten zij een zeer feestelijke dag aldaar. Wellicht dat Karawanken een goudgele versnapering scoren op de vrijdagavond bij Verhoeven.
Nadere (gewenste) informatie ligt thans nog in de broedmachine.

Wanneer we 16 mei 2009 enigszins thematisch benaderen kan een uitspraak van Tagore wellicht stimuli verschaffen tot deelname:

God respecteert me als ik werk,
maar heeft me lief als ik zing.
Reiscommissie, april 2009

Thüringen/Wartburg 2006